IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
32

Ukuvuma izono nokuthethelelwa kwazo

ElikaDavide. IMaskili.*

321

32:1
Rom. 4:6
Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe,

osono sakhe sisibekelwe.

2Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko,

kungekho nkohliso emoyeni wakhe.

3

32:3
IzA. 28:13
Kwathi ngithule, amathambo ami aguga

ngokububula kwami usuku lonke.

4

32:4
AmaH. 38:2,4
Ngokuba imini nobusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami,

uloya lwami loma njengokomisa kwehlobo. Sela*

5

32:5
2 Sam. 12:13
1 Joh. 1:9
Ngasivuma isono sami kuwe,

angisifihlanga isiphambeko sami;

ngathi: “Ngizakuzivuma izono zami kuJehova,”

wena wathethelela icala lesono sami. Sela*

6

32:6
Isaya 49:8
55:6
2 Kor. 6:2
Ngakho-ke yilowo nalowo olungileyo makakhuleke kuwe

ngesikhathi sokukufumana;

impela kuyakuthi lapho amanzi amakhulu ekhukhula,

angafinyeleli kuye.

7

32:7
AmaH. 27:5
Wena uyindawo yami yokucasha;

uyangilondoloza ngingahlupheki;

ungiphahla ngenjabulo yokukhululwa. Sela*

8

32:8
AmaH. 25:12
Ngizakukufundisa, ngikubonise indlela ozakuhamba ngayo;

ngizakukululeka ngeso lami.

9

32:9
2 AmaKh. 19:28
IzA. 26:3
Ningabi njengehhashi nembongolo engenangqondo;

umkhala netomu yimvunulo yayo yokuyiqondisa,

uma ingasondeli kuwe.

10

32:10
IzA. 12:21
Omubi unezinhlupheko eziningi,

kepha othemba uJehova umusa uyakumphahla.

11

32:11
Fil. 4:4
Jabulani kuJehova, nethabe nina balungileyo,

nethabe nina nonke baqotho ngenhliziyo.