IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
31

Ukumethemba uJehova

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

311

31:1
AmaH. 25:2
71:1
Ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova;

mawungangijabhisi naphakade;

ngikhulule ngokulunga kwakho.

2Beka kimi indlebe yakho,

ungophule masinyane,

ube yidwala eliqinileyo kimi,

indlu yezinqaba yokungisindisa.

3

31:3
AmaH. 23:3
IzA. 18:10
Ngokuba wena uyidwala lami nenqaba yami;

ngenxa yegama lakho uyakungihola,

ungiqondise.

4Uyakungikhipha enetheni abangicuphe ngalo,

ngokuba wena uyinqaba yami.

5

31:5
Luk. 23:46
IzE. 7:59
Ngibeka umoya wami esandleni sakho;

uyangihlenga, Jehova Nkulunkulu othembekayo.

6Ngiyabazonda abakhonza onkulunkulu abayize,

kepha mina ngithemba uJehova.

7

31:7
AmaH. 9:2
Ngizakwethaba,

ngijabule ngomusa wakho,

ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami,

wazinaka izinsizi zomphefumulo wami;

8awunginikelanga esandleni sesitha,

wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi.

9

31:9
AmaH. 6:7
Yiba nomusa kimi, Jehova,

ngokuba ngiyahlupheka;

iso lami liyafa usizi,

nomphefumulo wami nomzimba wami.

10

31:10
AmaH. 40:12
102:3
Ngokuba ukuphila kwami kuphelela osizini,

neminyaka yami ekububuleni;

amandla ami aphelile ngokona kwami,

namathambo ami ancunzekile.

11Ngenxa yezitha zami zonke sengaba yisihlamba,

ikakhulu kubakhelwane bami ngaba ngobesabisayo abangane bami;

abangibona endleleni bayangibalekela.

12Sengakhohlakala enhliziyweni njengofileyo;

nginjengesitsha esifileyo.

13

31:13
Jer. 20:10
Ngokuba ngikuzwile ukuhleba kwabaningi

ngokwesabisayo nxazonke;

besenza icebo ngami

bahlosa ukubulala umphefumulo wami.

14Kepha mina ngithemba wena Jehova;

ngithi: “UnguNkulunkulu wami.”

15

31:15
AmaH. 139:16
Izikhathi zami zisesandleni sakho;

ngikhulule esandleni sezitha zami nakwabangizingelayo.

16

31:16
Num. 6:25
AmaH. 80:3
Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho;

ngisindise ngomusa wakho.

17Jehova, mawungangijabhisi,

ngokuba ngiyakubiza;

mabajabhiswe ababi,

bathuliswe endaweni yabafileyo.

18Mazithuliswe izindebe zamanga ezijivaza olungileyo

ngokuzidla nangokweyisa.

19Yeka ubukhulu bomusa wakho

obagodlele wona abakwesabayo,

owenzele bona ababalekela kuwe,

phambi kwabantwana babantu.

20

31:20
AmaH. 27:5
Jer. 36:26
Ubafihla ekusithekeni kobuso bakho

ngenxa yezigungu zabantu;

ubalondoloza edokodweni

ekuxabaneni kwezilimi.

21

31:21
AmaH. 144:1
Makabongwe uJehova,

ngokuba ungenzele umusa wakhe omangalisayo

emzini oqinileyo.

22Mina-ke ngithe ovalweni lwami:

Ngixoshiwe emehlweni akho;

nokho walizwa izwi lokunxusa kwami ekukhaleni kwami kuwe.

23Mthandeni uJehova nina nonke enimkhonzayo;

uJehova uyabalondoloza abakholekileyo,

amphindisele kakhulu ozidlayo.

24

31:24
AmaH. 27:14
Qinani, inhliziyo yenu ibe nesibindi,

nina nonke enithemba uJehova.