IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
30

Ukubonga kosindisiweyo ekufeni

Ihubo. Igama lokuvula indlu. ElikaDavide.

301Ngiyakuphakamisa, Jehova,

ngokuba ungikhuphulile;

awuvumanga ukuba izitha zami zijabule phezu kwami.

2

30:2
AmaH. 147:3
Jehova Nkulunkulu wami,

ngakhala kuwe, wangiphilisa.

3

30:3
AmaH. 86:13
Jehova,

umphefumulo wami uwukhuphulile endaweni yabafileyo,

wangiphilisa phakathi kwabashona emgodini.

4Dumisani uJehova nina enimkhonzayo,

nibonge igama lakhe elingcwele.

5

30:5
Isaya 54:7
Joh. 16:20
2 Kor. 4:17
Ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje,

umusa wakhe uba ngowokuphila konke;

kusihlwa kungena ukukhala,

ekuseni ukujabula.

6Mina ngithe ekubuseni kwami:

Angisoze nganyakaziswa naphakade.

7Jehova,

ngomusa wakho ubuwenzile ukuba iqine intaba yami;

wabufihla ubuso bakho,

ngase ngithuthumela.

8Ngakhala kuwe Jehova;

nganxusa kuJehova, ngathi:

9

30:9
AmaH. 6:5
88:10
“Kukhona nzuzoni egazini lami

nasekushoneni kwami egebeni na?

Uthuli luzakukudumisa yini,

lushumayele iqiniso lakho, na?

10Yizwa, Jehova, ube nomusa kimi;

Jehova, yiba ngumsizi wami.”

11Waphendula ukukhala kwami kwaba ngukusina;

wangikhumula izingubo zami zokulila,

wangembathisa ukujabula,

12

30:12
AmaH. 57:8
108:1
ukuze umphefumulo wami ukudumise, ungathuli;

Jehova Nkulunkulu wami, ngizakukubonga kuze kube phakade.

31

Ukumethemba uJehova

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

311

31:1
AmaH. 25:2
71:1
Ithemba lami ngilibeka kuwe Jehova;

mawungangijabhisi naphakade;

ngikhulule ngokulunga kwakho.

2Beka kimi indlebe yakho,

ungophule masinyane,

ube yidwala eliqinileyo kimi,

indlu yezinqaba yokungisindisa.

3

31:3
AmaH. 23:3
IzA. 18:10
Ngokuba wena uyidwala lami nenqaba yami;

ngenxa yegama lakho uyakungihola,

ungiqondise.

4Uyakungikhipha enetheni abangicuphe ngalo,

ngokuba wena uyinqaba yami.

5

31:5
Luk. 23:46
IzE. 7:59
Ngibeka umoya wami esandleni sakho;

uyangihlenga, Jehova Nkulunkulu othembekayo.

6Ngiyabazonda abakhonza onkulunkulu abayize,

kepha mina ngithemba uJehova.

7

31:7
AmaH. 9:2
Ngizakwethaba,

ngijabule ngomusa wakho,

ngokuba ukubonile ukuhlupheka kwami,

wazinaka izinsizi zomphefumulo wami;

8awunginikelanga esandleni sesitha,

wazimisa izinyawo zami endaweni ebanzi.

9

31:9
AmaH. 6:7
Yiba nomusa kimi, Jehova,

ngokuba ngiyahlupheka;

iso lami liyafa usizi,

nomphefumulo wami nomzimba wami.

10

31:10
AmaH. 40:12
102:3
Ngokuba ukuphila kwami kuphelela osizini,

neminyaka yami ekububuleni;

amandla ami aphelile ngokona kwami,

namathambo ami ancunzekile.

11Ngenxa yezitha zami zonke sengaba yisihlamba,

ikakhulu kubakhelwane bami ngaba ngobesabisayo abangane bami;

abangibona endleleni bayangibalekela.

12Sengakhohlakala enhliziyweni njengofileyo;

nginjengesitsha esifileyo.

13

31:13
Jer. 20:10
Ngokuba ngikuzwile ukuhleba kwabaningi

ngokwesabisayo nxazonke;

besenza icebo ngami

bahlosa ukubulala umphefumulo wami.

14Kepha mina ngithemba wena Jehova;

ngithi: “UnguNkulunkulu wami.”

15

31:15
AmaH. 139:16
Izikhathi zami zisesandleni sakho;

ngikhulule esandleni sezitha zami nakwabangizingelayo.

16

31:16
Num. 6:25
AmaH. 80:3
Khanyisa ubuso bakho phezu kwenceku yakho;

ngisindise ngomusa wakho.

17Jehova, mawungangijabhisi,

ngokuba ngiyakubiza;

mabajabhiswe ababi,

bathuliswe endaweni yabafileyo.

18Mazithuliswe izindebe zamanga ezijivaza olungileyo

ngokuzidla nangokweyisa.

19Yeka ubukhulu bomusa wakho

obagodlele wona abakwesabayo,

owenzele bona ababalekela kuwe,

phambi kwabantwana babantu.

20

31:20
AmaH. 27:5
Jer. 36:26
Ubafihla ekusithekeni kobuso bakho

ngenxa yezigungu zabantu;

ubalondoloza edokodweni

ekuxabaneni kwezilimi.

21

31:21
AmaH. 144:1
Makabongwe uJehova,

ngokuba ungenzele umusa wakhe omangalisayo

emzini oqinileyo.

22Mina-ke ngithe ovalweni lwami:

Ngixoshiwe emehlweni akho;

nokho walizwa izwi lokunxusa kwami ekukhaleni kwami kuwe.

23Mthandeni uJehova nina nonke enimkhonzayo;

uJehova uyabalondoloza abakholekileyo,

amphindisele kakhulu ozidlayo.

24

31:24
AmaH. 27:14
Qinani, inhliziyo yenu ibe nesibindi,

nina nonke enithemba uJehova.

32

Ukuvuma izono nokuthethelelwa kwazo

ElikaDavide. IMaskili.*

321

32:1
Rom. 4:6
Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe,

osono sakhe sisibekelwe.

2Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko,

kungekho nkohliso emoyeni wakhe.

3

32:3
IzA. 28:13
Kwathi ngithule, amathambo ami aguga

ngokububula kwami usuku lonke.

4

32:4
AmaH. 38:2,4
Ngokuba imini nobusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami,

uloya lwami loma njengokomisa kwehlobo. Sela*

5

32:5
2 Sam. 12:13
1 Joh. 1:9
Ngasivuma isono sami kuwe,

angisifihlanga isiphambeko sami;

ngathi: “Ngizakuzivuma izono zami kuJehova,”

wena wathethelela icala lesono sami. Sela*

6

32:6
Isaya 49:8
55:6
2 Kor. 6:2
Ngakho-ke yilowo nalowo olungileyo makakhuleke kuwe

ngesikhathi sokukufumana;

impela kuyakuthi lapho amanzi amakhulu ekhukhula,

angafinyeleli kuye.

7

32:7
AmaH. 27:5
Wena uyindawo yami yokucasha;

uyangilondoloza ngingahlupheki;

ungiphahla ngenjabulo yokukhululwa. Sela*

8

32:8
AmaH. 25:12
Ngizakukufundisa, ngikubonise indlela ozakuhamba ngayo;

ngizakukululeka ngeso lami.

9

32:9
2 AmaKh. 19:28
IzA. 26:3
Ningabi njengehhashi nembongolo engenangqondo;

umkhala netomu yimvunulo yayo yokuyiqondisa,

uma ingasondeli kuwe.

10

32:10
IzA. 12:21
Omubi unezinhlupheko eziningi,

kepha othemba uJehova umusa uyakumphahla.

11

32:11
Fil. 4:4
Jabulani kuJehova, nethabe nina balungileyo,

nethabe nina nonke baqotho ngenhliziyo.