IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
30

Ukubonga kosindisiweyo ekufeni

Ihubo. Igama lokuvula indlu. ElikaDavide.

301Ngiyakuphakamisa, Jehova,

ngokuba ungikhuphulile;

awuvumanga ukuba izitha zami zijabule phezu kwami.

2

30:2
AmaH. 147:3
Jehova Nkulunkulu wami,

ngakhala kuwe, wangiphilisa.

3

30:3
AmaH. 86:13
Jehova,

umphefumulo wami uwukhuphulile endaweni yabafileyo,

wangiphilisa phakathi kwabashona emgodini.

4Dumisani uJehova nina enimkhonzayo,

nibonge igama lakhe elingcwele.

5

30:5
Isaya 54:7
Joh. 16:20
2 Kor. 4:17
Ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje,

umusa wakhe uba ngowokuphila konke;

kusihlwa kungena ukukhala,

ekuseni ukujabula.

6Mina ngithe ekubuseni kwami:

Angisoze nganyakaziswa naphakade.

7Jehova,

ngomusa wakho ubuwenzile ukuba iqine intaba yami;

wabufihla ubuso bakho,

ngase ngithuthumela.

8Ngakhala kuwe Jehova;

nganxusa kuJehova, ngathi:

9

30:9
AmaH. 6:5
88:10
“Kukhona nzuzoni egazini lami

nasekushoneni kwami egebeni na?

Uthuli luzakukudumisa yini,

lushumayele iqiniso lakho, na?

10Yizwa, Jehova, ube nomusa kimi;

Jehova, yiba ngumsizi wami.”

11Waphendula ukukhala kwami kwaba ngukusina;

wangikhumula izingubo zami zokulila,

wangembathisa ukujabula,

12

30:12
AmaH. 57:8
108:1
ukuze umphefumulo wami ukudumise, ungathuli;

Jehova Nkulunkulu wami, ngizakukubonga kuze kube phakade.