IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
3

Ukukhala kohlushiweyo

Ihubo likaDavide ebalekela u-Abisalomu indodana yakhe.

31

3:1
AmaH. 38:19
56:3
Hhawu, Jehova, ziningi izitha zami.

Baningi abangivukelayo.

2

3:2
2 Sam. 16:7
Baningi abathi emphefumulweni wami:

“Akukho ukusinda kwakhe kuNkulunkulu.” Sela*

3

3:3
AmaH. 5:12
18:1
84:11
Kepha wena Jehova uyisihlangu kimi,

uludumo lwami nophakamisa ikhanda lami.

4

3:4
AmaH. 121:1
Ngezwi lami ngiyakhala kuJehova;

yena uyangiphendula esentabeni yakhe engcwele. Sela*

5

3:5
AmaH. 4:8
Ngalala phansi, ngazunywa ngubuthongo;

ngavuka, ngokuba uJehova ungiphasile.

6

3:6
AmaH. 27:3
Angesabi amashumi ezinkulungwane zabantu

abangihaqile nxazonke.

7

3:7
AmaH. 58:6
Vuka, Jehova,

ungisindise, Nkulunkulu wami,

ngokuba zonke izitha zami uzishayile emhlathini,

amazinyo ababi uwaphulile.

8

3:8
Isaya 43:11
Insindiso ingekaJehova;

isibusiso sakho masibe kubantu bakho. Sela*