IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
28

Umkhuleko wocela ukusizwa esandleni sababi

ElikaDavide.

281

28:1
AmaH. 143:7
Ngikhala kuwe Jehova;

Dwala lami, ungabi yisithulu kimi,

funa kuthi, uma uthula kimi,

ngifane nabashona emgodini.

2Yizwa izwi lokunxusa kwami,

nxa ngikhala kuwe,

ngiphakamisela izandla zami endaweni yakho engcwelengcwele.

3Ungangimukisi kanye nababi nabenza okubi

abakhuluma ukuthula nabakhelwane babo,

kanti kukhona okubi ezinhliziyweni zabo.

4Banike njengokwenza kwabo nanjengobubi bemisebenzi yabo;

banike njengokwenza kwezandla zabo,

baphindisele abakwenzileyo.

5

28:5
Isaya 5:12
Ngokuba abayinaki imisebenzi kaJehova

nokwenza kwezandla zakhe;

uyakubadiliza, angabakhi.

6Makabongwe uJehova,

ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami.

7

28:7
Eks. 15:2
UJehova ungamandla ami nesihlangu sami;

inhliziyo yami ithembe kuye, ngasizwa;

ngakho-ke inhliziyo yami iyethaba;

ngizakumdumisa ngesihlabelelo sami.

8

28:8
AmaH. 18:50
UJehova ungamandla abantu bakhe;

uyinqaba yensindiso yogcotshiweyo wakhe.

9

28:9
Dut. 9:29
AmaH. 100:3
Sindisa abantu bakho,

ubusise ifa lakho,

ubaluse,

ubathwale kuze kube phakade.

29

Izwi likaJehova esivunguvungwini

Ihubo likaDavide.

291

29:1
AmaH. 96:7
Mnikeni uJehova,

nina madodana kaNkulunkulu,

mnikeni uJehova udumo namandla.

2Mnikeni uJehova udumo lwegama lakhe,

nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele.

3

29:3
Jobe 37:2
Izwi likaJehova liphezu kwamanzi,

uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma;

uJehova uphezu kwamanzi amakhulu.

4Izwi likaJehova linamandla;

izwi likaJehova linenkazimulo.

5Izwi likaJehova liyaphula imisedari;*

uJehova waphula imisedari yaseLebanoni.

6ILebanoni ulitshekulisisa okwenkonyane,

neSiriyoni njengethole lenyathi.

7Izwi likaJehova lidabula amalangabi omlilo.

8Izwi likaJehova lizamazamisa ihlane;

uJehova uzamazamisa ihlane laseKadeshi.

9Izwi likaJehova liphunzisa izimbabala;

lihluba amahlathi;

nasethempelini lakhe konke kuthi: “Udumo!”

10

29:10
Gen. 6:17
UJehova wayehlezi ebusa phezu kukazamcolo;

uJehova uhlezi eyinkosi kuze kube phakade.

11

29:11
AmaH. 28:8
UJehova uzakunika abantu bakhe amandla;

uJehova uzakubusisa abantu bakhe ngokuthula.

30

Ukubonga kosindisiweyo ekufeni

Ihubo. Igama lokuvula indlu. ElikaDavide.

301Ngiyakuphakamisa, Jehova,

ngokuba ungikhuphulile;

awuvumanga ukuba izitha zami zijabule phezu kwami.

2

30:2
AmaH. 147:3
Jehova Nkulunkulu wami,

ngakhala kuwe, wangiphilisa.

3

30:3
AmaH. 86:13
Jehova,

umphefumulo wami uwukhuphulile endaweni yabafileyo,

wangiphilisa phakathi kwabashona emgodini.

4Dumisani uJehova nina enimkhonzayo,

nibonge igama lakhe elingcwele.

5

30:5
Isaya 54:7
Joh. 16:20
2 Kor. 4:17
Ngokuba ukuthukuthela kwakhe kuba ngokomzuzwana nje,

umusa wakhe uba ngowokuphila konke;

kusihlwa kungena ukukhala,

ekuseni ukujabula.

6Mina ngithe ekubuseni kwami:

Angisoze nganyakaziswa naphakade.

7Jehova,

ngomusa wakho ubuwenzile ukuba iqine intaba yami;

wabufihla ubuso bakho,

ngase ngithuthumela.

8Ngakhala kuwe Jehova;

nganxusa kuJehova, ngathi:

9

30:9
AmaH. 6:5
88:10
“Kukhona nzuzoni egazini lami

nasekushoneni kwami egebeni na?

Uthuli luzakukudumisa yini,

lushumayele iqiniso lakho, na?

10Yizwa, Jehova, ube nomusa kimi;

Jehova, yiba ngumsizi wami.”

11Waphendula ukukhala kwami kwaba ngukusina;

wangikhumula izingubo zami zokulila,

wangembathisa ukujabula,

12

30:12
AmaH. 57:8
108:1
ukuze umphefumulo wami ukudumise, ungathuli;

Jehova Nkulunkulu wami, ngizakukubonga kuze kube phakade.