IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

Umkhuleko wohlushwa engenacala

ElikaDavide.

261

26:1
AmaH. 7:8
17:2
Ngahlulele, Jehova,

ngokuba ngihamba ekulungeni kwami;

ngithemba uJehova, angiyikuntenga.

2

26:2
AmaH. 139:2,23
Ngivivinye, Jehova, ungilinge;

hlolisisa izinso zami nenhliziyo yami.

3Ngokuba ububele bakho buphambi kwamehlo ami;

ngihamba eqinisweni lakho.

4

26:4
IzA. 1:10
Angihlali nabantu bamanga,

angihambelani nezimbulu.

5

26:5
AmaH. 119:128
Ngiyawuzonda umhlangano wabenza okubi,

angihlali nababi.

6

26:6
AmaH. 43:4
Ngiyahlamba izandla zami ngingenacala,

ngizungeza i-altare lakho, Jehova,

7

26:7
AmaH. 9:1
ukuba ngizwakalise izwi lokudumisa,

ngilande ngazo zonke izimangaliso zakho.

8

26:8
Eks. 40:34
AmaH. 84:1
Jehova, ngiyayithanda inkundla yendlu yakho

nendawo lapho kuhlezi khona inkazimulo yakho.

9

26:9
AmaH. 28:3
Ungamukisi umphefumulo wami kanye nezoni

nokuphila kwami kanye nabantu begazi

10abanehlazo ezandleni zabo,

nesokunene sabo sigcwele izipho zenkohliso.

11Kepha mina ngihamba ekulungeni kwami;

ngihlenge, ube nomusa kimi.

12

26:12
AmaH. 22:22
Unyawo lwami lumi ebaleni;

ngizakudumisa uJehova emihlanganweni.

27

Ukujabulela uNkulunkulu nezwi lakhe

ElikaDavide.

271UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami;

ngizakwesaba bani na?

UJehova uyinqaba yokuphila kwami;

ngizakuba novalo ngobani na?

2Ekusondeleni kwababi ukuba badle inyama yami

abamelene nami nezitha zami bayakhubeka, bawe.

3

27:3
AmaH. 3:6
Noma impi imisa ngakimi,

inhliziyo yami ayesabi;

noma ngivukelwa ngukulwa,

nokho nginethemba.

4

27:4
AmaH. 23:6
26:8
Kunye engikucele kuJehova,

ngiyakufuna khona:

ukuba ngihlale endlini kaJehova

izinsuku zonke zokuphila kwami

ukubona ubuhle bukaJehova,

ngibuke ithempeli lakhe.

5

27:5
AmaH. 31:20
Jer. 36:26
Ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe

ngosuku lokuhlupheka,

angicashise ekusithekeni kwetende lakhe,

angiphakamisele edwaleni.

6Nakalokhu ikhanda lami lizakuphakama

ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo;

ngizakunikela iminikelo yokwethaba etendeni lakhe,

ngihlabelele, ngidumise uJehova ngogubhu.

7Yizwa, Jehova, ngikhala ngezwi elikhulu;

yiba nomusa kimi, ungiphendule.

8

27:8
Dut. 4:29
AmaH. 24:6
Isaya 45:19
Kuwena othi: “Funani ubuso bami,”

inhliziyo yami ithi:

“Ubuso bakho, Jehova, ngiyabufuna.”

9

27:9
AmaH. 13:1
Ungafihli ubuso bakho kimi,

ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela;

wena ulusizo lwami, ungangilahli,

ungangishiyi,

Nkulunkulu wensindiso yami.

10Ngokuba ubaba nomame bangishiyile,

kodwa uJehova uzakungamukela.

11

27:11
AmaH. 5:8
Ngifundise indlela yakho, Jehova,

ungihole endleleni ekhanyayo

ngenxa yezitha zami.

12

27:12
AmaH. 31:8
Unganginikeli entandweni yezitha zami;

ngokuba ofakazi bamanga bangivukele kanye nabafutha

ukudlozomela.

13

27:13
Isaya 38:11
Yeka, uma bengingathembanga ukubona

okuhle kukaJehova ezweni labaphilayo!

14

27:14
AmaH. 31:24
Lindela uJehova, uqine,

inhliziyo yakho ime isibindi;

yebo, lindela uJehova.

28

Umkhuleko wocela ukusizwa esandleni sababi

ElikaDavide.

281

28:1
AmaH. 143:7
Ngikhala kuwe Jehova;

Dwala lami, ungabi yisithulu kimi,

funa kuthi, uma uthula kimi,

ngifane nabashona emgodini.

2Yizwa izwi lokunxusa kwami,

nxa ngikhala kuwe,

ngiphakamisela izandla zami endaweni yakho engcwelengcwele.

3Ungangimukisi kanye nababi nabenza okubi

abakhuluma ukuthula nabakhelwane babo,

kanti kukhona okubi ezinhliziyweni zabo.

4Banike njengokwenza kwabo nanjengobubi bemisebenzi yabo;

banike njengokwenza kwezandla zabo,

baphindisele abakwenzileyo.

5

28:5
Isaya 5:12
Ngokuba abayinaki imisebenzi kaJehova

nokwenza kwezandla zakhe;

uyakubadiliza, angabakhi.

6Makabongwe uJehova,

ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami.

7

28:7
Eks. 15:2
UJehova ungamandla ami nesihlangu sami;

inhliziyo yami ithembe kuye, ngasizwa;

ngakho-ke inhliziyo yami iyethaba;

ngizakumdumisa ngesihlabelelo sami.

8

28:8
AmaH. 18:50
UJehova ungamandla abantu bakhe;

uyinqaba yensindiso yogcotshiweyo wakhe.

9

28:9
Dut. 9:29
AmaH. 100:3
Sindisa abantu bakho,

ubusise ifa lakho,

ubaluse,

ubathwale kuze kube phakade.