IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
27

Ukujabulela uNkulunkulu nezwi lakhe

ElikaDavide.

271UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami;

ngizakwesaba bani na?

UJehova uyinqaba yokuphila kwami;

ngizakuba novalo ngobani na?

2Ekusondeleni kwababi ukuba badle inyama yami

abamelene nami nezitha zami bayakhubeka, bawe.

3

27:3
AmaH. 3:6
Noma impi imisa ngakimi,

inhliziyo yami ayesabi;

noma ngivukelwa ngukulwa,

nokho nginethemba.

4

27:4
AmaH. 23:6
26:8
Kunye engikucele kuJehova,

ngiyakufuna khona:

ukuba ngihlale endlini kaJehova

izinsuku zonke zokuphila kwami

ukubona ubuhle bukaJehova,

ngibuke ithempeli lakhe.

5

27:5
AmaH. 31:20
Jer. 36:26
Ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe

ngosuku lokuhlupheka,

angicashise ekusithekeni kwetende lakhe,

angiphakamisele edwaleni.

6Nakalokhu ikhanda lami lizakuphakama

ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo;

ngizakunikela iminikelo yokwethaba etendeni lakhe,

ngihlabelele, ngidumise uJehova ngogubhu.

7Yizwa, Jehova, ngikhala ngezwi elikhulu;

yiba nomusa kimi, ungiphendule.

8

27:8
Dut. 4:29
AmaH. 24:6
Isaya 45:19
Kuwena othi: “Funani ubuso bami,”

inhliziyo yami ithi:

“Ubuso bakho, Jehova, ngiyabufuna.”

9

27:9
AmaH. 13:1
Ungafihli ubuso bakho kimi,

ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela;

wena ulusizo lwami, ungangilahli,

ungangishiyi,

Nkulunkulu wensindiso yami.

10Ngokuba ubaba nomame bangishiyile,

kodwa uJehova uzakungamukela.

11

27:11
AmaH. 5:8
Ngifundise indlela yakho, Jehova,

ungihole endleleni ekhanyayo

ngenxa yezitha zami.

12

27:12
AmaH. 31:8
Unganginikeli entandweni yezitha zami;

ngokuba ofakazi bamanga bangivukele kanye nabafutha

ukudlozomela.

13

27:13
Isaya 38:11
Yeka, uma bengingathembanga ukubona

okuhle kukaJehova ezweni labaphilayo!

14

27:14
AmaH. 31:24
Lindela uJehova, uqine,

inhliziyo yakho ime isibindi;

yebo, lindela uJehova.