IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
25

Umkhuleko wocela ukubuswa nguNkulunkulu nokuvikelwa nguye

ElikaDavide.

251Jehova, ngiphakamisela kuwena umphefumulo wami.

2Nkulunkulu wami,

ngiyethemba kuwe;

mawungangijabhisi;

izitha zami mazingethabi ngami.

3

25:3
Isaya 49:23
Yebo, akuyikujabha noyedwa kwabakulindelayo;

bayakujabha abaphambuka ngeze.

4

25:4
AmaH. 27:11
Ngazise imendo yakho, Jehova;

ngifundise izindlela zakho.

5Ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise,

ngokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami;

ngilindela wena usuku lonke.

6

25:6
Jobe 13:26
Jer. 31:19
Khumbula, Jehova, ububele bakho nomusa wakho,

ngokuba kukhona kwaphakade.

7Ungazikhumbuli izono zobusha bami neziphambeko zami;

ngikhumbule ngokomusa

wakho ngenxa yobubele bakho, Jehova.

8

25:8
Dut. 32:4
UJehova muhle, ulungile;

ngalokho ufundisa izoni indlela.

9Abathobekileyo ubaholela kokulungileyo,

abathobekileyo ubafundisa indlela yakhe.

10

25:10
AmaH. 103:17
Zonke izindlela zikaJehova zingububele neqiniso

kulabo abagcina isivumelwano sakhe nezifakazelo zakhe.

11Ngenxa yegama lakho, Jehova,

ngithethelele ukona kwami,

ngokuba kukhulu.

12

25:12
AmaH. 32:8
Ngumuphi umuntu omesaba uJehova na?

Nguyena oyakufundiswa nguye indlela ayakuyikhetha.

13

25:13
AmaH. 37:9,11,22
IzA. 3:32
Umphefumulo wakhe uzakuhlala ngokwenama,

inzalo yakhe iyakuzuza izwe.

14Ubuhlobo bukaJehova bukubo abamesabayo;

uyakubazisa isivumelwano sakhe.

15

25:15
AmaH. 141:8
Amehlo ami akuye uJehova njalo,

ngokuba nguyena okhipha izinyawo zami enetheni.

16Phendukela kimi, ube nomusa kimi,

ngokuba nginesizungu, ngihluphekile.

17Izinsizi zenhliziyo yami zikhulile;

ngikhiphe ezinhluphekweni zami.

18

25:18
AmaH. 119:153
Bheka ukuhlupheka kwami nosizi lwami,

ungithethelele zonke izono zami.

19

25:19
Joh. 15:25
Bheka izitha zami, ngokuba ziningi;

ziyangizonda ngenzondo yonya.

20Londoloza umphefumulo wami, ungikhulule;

mawungangijabhisi,

ngokuba ngiphephela kuwe.

21Ukulunga nobuqotho makungilondoloze,

ngokuba ngilindele wena.

22Nkulunkulu, hlenga u-Israyeli

kuzo zonke izinkathazo zakhe.

26

Umkhuleko wohlushwa engenacala

ElikaDavide.

261

26:1
AmaH. 7:8
17:2
Ngahlulele, Jehova,

ngokuba ngihamba ekulungeni kwami;

ngithemba uJehova, angiyikuntenga.

2

26:2
AmaH. 139:2,23
Ngivivinye, Jehova, ungilinge;

hlolisisa izinso zami nenhliziyo yami.

3Ngokuba ububele bakho buphambi kwamehlo ami;

ngihamba eqinisweni lakho.

4

26:4
IzA. 1:10
Angihlali nabantu bamanga,

angihambelani nezimbulu.

5

26:5
AmaH. 119:128
Ngiyawuzonda umhlangano wabenza okubi,

angihlali nababi.

6

26:6
AmaH. 43:4
Ngiyahlamba izandla zami ngingenacala,

ngizungeza i-altare lakho, Jehova,

7

26:7
AmaH. 9:1
ukuba ngizwakalise izwi lokudumisa,

ngilande ngazo zonke izimangaliso zakho.

8

26:8
Eks. 40:34
AmaH. 84:1
Jehova, ngiyayithanda inkundla yendlu yakho

nendawo lapho kuhlezi khona inkazimulo yakho.

9

26:9
AmaH. 28:3
Ungamukisi umphefumulo wami kanye nezoni

nokuphila kwami kanye nabantu begazi

10abanehlazo ezandleni zabo,

nesokunene sabo sigcwele izipho zenkohliso.

11Kepha mina ngihamba ekulungeni kwami;

ngihlenge, ube nomusa kimi.

12

26:12
AmaH. 22:22
Unyawo lwami lumi ebaleni;

ngizakudumisa uJehova emihlanganweni.

27

Ukujabulela uNkulunkulu nezwi lakhe

ElikaDavide.

271UJehova ungukukhanya kwami nensindiso yami;

ngizakwesaba bani na?

UJehova uyinqaba yokuphila kwami;

ngizakuba novalo ngobani na?

2Ekusondeleni kwababi ukuba badle inyama yami

abamelene nami nezitha zami bayakhubeka, bawe.

3

27:3
AmaH. 3:6
Noma impi imisa ngakimi,

inhliziyo yami ayesabi;

noma ngivukelwa ngukulwa,

nokho nginethemba.

4

27:4
AmaH. 23:6
26:8
Kunye engikucele kuJehova,

ngiyakufuna khona:

ukuba ngihlale endlini kaJehova

izinsuku zonke zokuphila kwami

ukubona ubuhle bukaJehova,

ngibuke ithempeli lakhe.

5

27:5
AmaH. 31:20
Jer. 36:26
Ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe

ngosuku lokuhlupheka,

angicashise ekusithekeni kwetende lakhe,

angiphakamisele edwaleni.

6Nakalokhu ikhanda lami lizakuphakama

ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo;

ngizakunikela iminikelo yokwethaba etendeni lakhe,

ngihlabelele, ngidumise uJehova ngogubhu.

7Yizwa, Jehova, ngikhala ngezwi elikhulu;

yiba nomusa kimi, ungiphendule.

8

27:8
Dut. 4:29
AmaH. 24:6
Isaya 45:19
Kuwena othi: “Funani ubuso bami,”

inhliziyo yami ithi:

“Ubuso bakho, Jehova, ngiyabufuna.”

9

27:9
AmaH. 13:1
Ungafihli ubuso bakho kimi,

ungaxoshi inceku yakho ngokuthukuthela;

wena ulusizo lwami, ungangilahli,

ungangishiyi,

Nkulunkulu wensindiso yami.

10Ngokuba ubaba nomame bangishiyile,

kodwa uJehova uzakungamukela.

11

27:11
AmaH. 5:8
Ngifundise indlela yakho, Jehova,

ungihole endleleni ekhanyayo

ngenxa yezitha zami.

12

27:12
AmaH. 31:8
Unganginikeli entandweni yezitha zami;

ngokuba ofakazi bamanga bangivukele kanye nabafutha

ukudlozomela.

13

27:13
Isaya 38:11
Yeka, uma bengingathembanga ukubona

okuhle kukaJehova ezweni labaphilayo!

14

27:14
AmaH. 31:24
Lindela uJehova, uqine,

inhliziyo yakho ime isibindi;

yebo, lindela uJehova.