IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
26

Umkhuleko wohlushwa engenacala

ElikaDavide.

261

26:1
AmaH. 7:8
17:2
Ngahlulele, Jehova,

ngokuba ngihamba ekulungeni kwami;

ngithemba uJehova, angiyikuntenga.

2

26:2
AmaH. 139:2,23
Ngivivinye, Jehova, ungilinge;

hlolisisa izinso zami nenhliziyo yami.

3Ngokuba ububele bakho buphambi kwamehlo ami;

ngihamba eqinisweni lakho.

4

26:4
IzA. 1:10
Angihlali nabantu bamanga,

angihambelani nezimbulu.

5

26:5
AmaH. 119:128
Ngiyawuzonda umhlangano wabenza okubi,

angihlali nababi.

6

26:6
AmaH. 43:4
Ngiyahlamba izandla zami ngingenacala,

ngizungeza i-altare lakho, Jehova,

7

26:7
AmaH. 9:1
ukuba ngizwakalise izwi lokudumisa,

ngilande ngazo zonke izimangaliso zakho.

8

26:8
Eks. 40:34
AmaH. 84:1
Jehova, ngiyayithanda inkundla yendlu yakho

nendawo lapho kuhlezi khona inkazimulo yakho.

9

26:9
AmaH. 28:3
Ungamukisi umphefumulo wami kanye nezoni

nokuphila kwami kanye nabantu begazi

10abanehlazo ezandleni zabo,

nesokunene sabo sigcwele izipho zenkohliso.

11Kepha mina ngihamba ekulungeni kwami;

ngihlenge, ube nomusa kimi.

12

26:12
AmaH. 22:22
Unyawo lwami lumi ebaleni;

ngizakudumisa uJehova emihlanganweni.