IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
25

Umkhuleko wocela ukubuswa nguNkulunkulu nokuvikelwa nguye

ElikaDavide.

251Jehova, ngiphakamisela kuwena umphefumulo wami.

2Nkulunkulu wami,

ngiyethemba kuwe;

mawungangijabhisi;

izitha zami mazingethabi ngami.

3

25:3
Isaya 49:23
Yebo, akuyikujabha noyedwa kwabakulindelayo;

bayakujabha abaphambuka ngeze.

4

25:4
AmaH. 27:11
Ngazise imendo yakho, Jehova;

ngifundise izindlela zakho.

5Ngihambise eqinisweni lakho, ungifundise,

ngokuba wena unguNkulunkulu wensindiso yami;

ngilindela wena usuku lonke.

6

25:6
Jobe 13:26
Jer. 31:19
Khumbula, Jehova, ububele bakho nomusa wakho,

ngokuba kukhona kwaphakade.

7Ungazikhumbuli izono zobusha bami neziphambeko zami;

ngikhumbule ngokomusa

wakho ngenxa yobubele bakho, Jehova.

8

25:8
Dut. 32:4
UJehova muhle, ulungile;

ngalokho ufundisa izoni indlela.

9Abathobekileyo ubaholela kokulungileyo,

abathobekileyo ubafundisa indlela yakhe.

10

25:10
AmaH. 103:17
Zonke izindlela zikaJehova zingububele neqiniso

kulabo abagcina isivumelwano sakhe nezifakazelo zakhe.

11Ngenxa yegama lakho, Jehova,

ngithethelele ukona kwami,

ngokuba kukhulu.

12

25:12
AmaH. 32:8
Ngumuphi umuntu omesaba uJehova na?

Nguyena oyakufundiswa nguye indlela ayakuyikhetha.

13

25:13
AmaH. 37:9,11,22
IzA. 3:32
Umphefumulo wakhe uzakuhlala ngokwenama,

inzalo yakhe iyakuzuza izwe.

14Ubuhlobo bukaJehova bukubo abamesabayo;

uyakubazisa isivumelwano sakhe.

15

25:15
AmaH. 141:8
Amehlo ami akuye uJehova njalo,

ngokuba nguyena okhipha izinyawo zami enetheni.

16Phendukela kimi, ube nomusa kimi,

ngokuba nginesizungu, ngihluphekile.

17Izinsizi zenhliziyo yami zikhulile;

ngikhiphe ezinhluphekweni zami.

18

25:18
AmaH. 119:153
Bheka ukuhlupheka kwami nosizi lwami,

ungithethelele zonke izono zami.

19

25:19
Joh. 15:25
Bheka izitha zami, ngokuba ziningi;

ziyangizonda ngenzondo yonya.

20Londoloza umphefumulo wami, ungikhulule;

mawungangijabhisi,

ngokuba ngiphephela kuwe.

21Ukulunga nobuqotho makungilondoloze,

ngokuba ngilindele wena.

22Nkulunkulu, hlenga u-Israyeli

kuzo zonke izinkathazo zakhe.