IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
23

UJehova ungumalusi omuhle

Ihubo likaDavide.

231

23:1
AmaH. 80:1
Isaya 40:11
Jer. 23:4
Hez. 34:23
Joh. 10:11
Heb. 13:20
1 Pet. 2:25
5:4
UJehova ungumalusi wami,

angiyikuswela.

2

23:2
Hez. 34:14
IsAmb. 7:17
Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza;

uyangiyisa ngasemanzini okuphumula.

3

23:3
Jer. 31:33
Ubuyisa umphefumulo wami;

uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe.

4

23:4
AmaH. 46:2
Isaya 50:10
Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa,

angesabi okubi, ngokuba wena unami,

intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza.

5

23:5
AmaH. 92:10
Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami;

ugcoba ikhanda lami ngamafutha;

indebe yami iyachichima.

6

23:6
AmaH. 15:1
27:4
Impela okuhle nomusa kuyakungilandela

imihla yonke yokuphila kwami;

ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade.