IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
21

Abakwa-Israyeli bambonga uNkulunkulu ngokusinda kwenkosi yabo

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

211

21:1
AmaH. 16:9
Jehova, inkosi iyajabula ngamandla akho;

iyethaba kangakanani ngensindiso yakho.

2

21:2
AmaH. 20:4
Joh. 11:41
Heb. 5:7
Uyinikile njengokwenhliziyo yayo,

nesicelo sezindebe zayo awusinqabanga. Sela*

3

21:3
AmaH. 132:18
Ngokuba wayihlangabeza ngezibusiso zokuhle;

wafaka umqhele wegolide elihle ekhanda layo.

4

21:4
AmaH. 61:6
Isaya 53:8
Rom. 6:9
Yacela ukuphila kuwe,

wayinika khona,

izinsuku ezinde kuze kube phakade naphakade.

5Inkulu inkazimulo yayo ngenxa yensindiso yakho;

udumo nobukhosi ukubeka phezu kwayo.

6

21:6
AmaH. 16:11
Ngokuba uyibeka ukuba ibe yisibusiso kuze kube phakade;

uyithokozisa ngenjabulo ebusweni bakho.

7

21:7
AmaH. 24:8,10
Ngokuba inkosi iyethemba uJehova,

nangenxa yesihawu soPhezukonke ayiyikuzanyazanyiswa.

8Isandla sakho siyakufumana zonke izitha zakho;

esokunene sakho siyakubafumana abakuzondayo.

9

21:9
Dut. 32:22
Jer. 17:4
Mal. 4:1
Uyakubenza babe njengesithando somlilo,

nxa ubonakalisa ubuso bakho;

uJehova uyakubagwinya ngentukuthelo yakhe,

umlilo uyakubaqeda.

10

21:10
AmaH. 109:13
Isithelo sabo uyakusichitha emhlabeni

kanye nenzalo yabo phakathi kwabantwana babantu.

11Ngokuba babehlosa okubi,

baceba icebo;

kepha bayahluleka.

12

21:12
AmaH. 7:12
Ngokuba uyakubafulathelisa;

ngosinga lomnsalo wakho uyakukhomba ebusweni babo.

13Mawuphakame, Jehova,

emandleni akho;

thina siyakuhlabelela, sidumise amandla akho.