IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Abakwa-Israyeli bakhulekela inkosi yabo

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

201

20:1
IzA. 18:10
UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka;

igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele.

2Makakuthumele usizo lwasendlini engcwele,

akusekele ngamandla aseSiyoni.

3Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa,

awamukele umnikelo wakho wokushiswa. Sela*

4

20:4
AmaH. 21:2
Makakunike njengokwenhliziyo yakho,

afeze icebo lakho lonke.

5Siyahalalisa ngensindiso yakho,

siphakamise ibhandela* egameni likaNkulunkulu wethu;

uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho.

6Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe:

esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula

ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene.

7

20:7
1 Sam. 17:45
AmaH. 33:17
Jer. 9:23
Abanye izinqola, abanye amahhashi,

kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu.

8Bayathoba, bawe;

kepha thina siyavuka, sime.

9Sindisa, Jehova!

INkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala kwethu.

21

Abakwa-Israyeli bambonga uNkulunkulu ngokusinda kwenkosi yabo

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

211

21:1
AmaH. 16:9
Jehova, inkosi iyajabula ngamandla akho;

iyethaba kangakanani ngensindiso yakho.

2

21:2
AmaH. 20:4
Joh. 11:41
Heb. 5:7
Uyinikile njengokwenhliziyo yayo,

nesicelo sezindebe zayo awusinqabanga. Sela*

3

21:3
AmaH. 132:18
Ngokuba wayihlangabeza ngezibusiso zokuhle;

wafaka umqhele wegolide elihle ekhanda layo.

4

21:4
AmaH. 61:6
Isaya 53:8
Rom. 6:9
Yacela ukuphila kuwe,

wayinika khona,

izinsuku ezinde kuze kube phakade naphakade.

5Inkulu inkazimulo yayo ngenxa yensindiso yakho;

udumo nobukhosi ukubeka phezu kwayo.

6

21:6
AmaH. 16:11
Ngokuba uyibeka ukuba ibe yisibusiso kuze kube phakade;

uyithokozisa ngenjabulo ebusweni bakho.

7

21:7
AmaH. 24:8,10
Ngokuba inkosi iyethemba uJehova,

nangenxa yesihawu soPhezukonke ayiyikuzanyazanyiswa.

8Isandla sakho siyakufumana zonke izitha zakho;

esokunene sakho siyakubafumana abakuzondayo.

9

21:9
Dut. 32:22
Jer. 17:4
Mal. 4:1
Uyakubenza babe njengesithando somlilo,

nxa ubonakalisa ubuso bakho;

uJehova uyakubagwinya ngentukuthelo yakhe,

umlilo uyakubaqeda.

10

21:10
AmaH. 109:13
Isithelo sabo uyakusichitha emhlabeni

kanye nenzalo yabo phakathi kwabantwana babantu.

11Ngokuba babehlosa okubi,

baceba icebo;

kepha bayahluleka.

12

21:12
AmaH. 7:12
Ngokuba uyakubafulathelisa;

ngosinga lomnsalo wakho uyakukhomba ebusweni babo.

13Mawuphakame, Jehova,

emandleni akho;

thina siyakuhlabelela, sidumise amandla akho.

22

Isiprofetho ngenhlupheko nenkazimulo yolungileyo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Indluzelekazi yokusa. Ihubo likaDavide.

221

22:1
AmaH. 10:1
Math. 27:46
Mark. 15:34
Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami,

ungishiyeleni na?

Ukude namazwi okubububula kwami nokusindiswa kwami.

2

22:2
Jobe 30:20
Nkulunkulu wami,

ngikhala emini, kepha awuphenduli,

nasebusuku, ngingabi nakuthula.

3

22:3
AmaH. 77:14
Kepha wena ungoNgcwele

ohlezi ezibongweni zika-Israyeli.

4Obaba bethu babekwethemba;

babethemba, wena wabakhulula.

5

22:5
AmaH. 107:6
Bakhala kuwe, bakhululwa;

bethemba wena, abaze bajabha.

6

22:6
Isaya 52:14
53:3
Kepha mina ngiyimphethu,

angisiye umuntu;

ngiyisithuko sabantu,

ngiyindelelo yabantu.

7

22:7
Math. 27:39
Mark. 15:29
Luk. 23:35
Bonke abangibonayo bayangiklolodela,

baphukule imilomo,

banikine amakhanda,

8

22:8
Math. 27:43
bathi: “Zinikele kuJehova;

makamsindise, amkhulule,

njengokuba emthanda.”

9

22:9
AmaH. 71:6
Impela nguwe owangikhipha esizalweni,

wangikhoselisa ngasemabeleni kamame.

10Ngaphonswa phezu kwakho kwasesizalweni;

unguNkulunkulu wami kwasesizalweni sikamame.

11

22:11
AmaH. 35:22
Ungabi kude nami,

ngokuba inhlupheko iseduze,

nosizayo akakho.

12Izinkunzi eziningi zingibunganyele,

ezinamandla zaseBashani zingizungezile.

13Zingikhamisele umlomo wazo

njengengonyama edwengulayo nebhodlayo.

14Ngichithiwe njengamanzi;

onke amathambo ami enyele;

inhliziyo yami injengengcina,

incibilikile phakathi kwezibilini zami.

15

22:15
AmaH. 38:10
Amandla ami omile njengodengezi;

ulimi lwami lunamathela olwangeni lwami;

ungibeka othulini lokufa.

16

22:16
Math. 27:31
Mark. 15:20
Luk. 23:33
Joh. 19:18
IzE. 2:23
Ngokuba izinja ziyangibungayela;

umbonda wababi ungizungezile;

izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile.

17Ngingabala onke amathambo ami;

bayabukela, bangibuke bengiklibhizela.

18

22:18
Math. 27:35
Mark. 15:24
Luk. 23:34
Joh. 19:23
Babelana izingubo zami,

benzelana inkatho ngesambatho sami.

19Kepha wena Jehova mawungabi kude,

wena mandla ami, shesha ungisize.

20Sindisa umphefumulo wami enkembeni,

ukuphila kwami emandleni ezinja.

21Ngisindise emlonyeni wengonyama;

nasezimpondweni zezinyathi uyangizwa.

22

22:22
AmaH. 26:12
Heb. 2:12
Ngiyakushumayeza abafowethu igama lakho,

ngikudumise phakathi kwebandla.

23Nina enesaba uJehova, mbongeni;

nina nonke nzalo kaJakobe, mdumiseni,

nimesabe nina nonke nzalo ka-Israyeli.

24

22:24
AmaH. 9:12
Ngokuba akadelelanga,

akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo;

akamfihlelanga ubuso bakhe,

kepha nalapha ekhala kuye, wezwa.

25

22:25
AmaH. 35:18
Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu;

izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa

phambi kwabamesabayo.

26

22:26
Isaya 65:13
Math. 5:5
Abamnene bayakudla, basuthe;

abafuna uJehova bayakumdumisa;

inhliziyo yenu mayiphile kuze kube phakade.

27

22:27
AmaH. 2:8
72:11
Imikhawulo yonke yomhlaba iyakukhumbula,

iphendukele kuJehova,

nezizukulwane zonke zezizwe ziyakukhuleka ebusweni bakho.

28

22:28
AmaH. 96:10
Ob. 21
Mika 5:2
Ngokuba umbuso ungokaJehova;

nguye obusa izizwe.

29

22:29
1 Sam. 2:8
Bonke abacebileyo bomhlaba bayakudla, bakhuleke;

bonke abehlela othulini bayakukhothama phambi kwakhe,

naye ongenakugcina umphefumulo wakhe ekuphileni.

30

22:30
AmaH. 102:18
Isaya 53:10
Inzalo iyakumkhonza;

isizukulwane esizayo siyakulandiswa ngayo iNkosi.

31

22:31
Jer. 23:6
Bayakuza bashumayele ukulunga kwayo

kuso isizwe esiyakuzalwa ngokuthi ikwenzile.