IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
20

Abakwa-Israyeli bakhulekela inkosi yabo

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

201

20:1
IzA. 18:10
UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka;

igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele.

2Makakuthumele usizo lwasendlini engcwele,

akusekele ngamandla aseSiyoni.

3Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa,

awamukele umnikelo wakho wokushiswa. Sela*

4

20:4
AmaH. 21:2
Makakunike njengokwenhliziyo yakho,

afeze icebo lakho lonke.

5Siyahalalisa ngensindiso yakho,

siphakamise ibhandela* egameni likaNkulunkulu wethu;

uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho.

6Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe:

esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula

ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene.

7

20:7
1 Sam. 17:45
AmaH. 33:17
Jer. 9:23
Abanye izinqola, abanye amahhashi,

kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu.

8Bayathoba, bawe;

kepha thina siyavuka, sime.

9Sindisa, Jehova!

INkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala kwethu.