IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

Ukuzibonakalisa kukaNkulunkulu ngokudala nangezwi lakhe

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

191

19:1
AmaH. 8:1
Rom. 1:20
Amazulu ayalanda ngenkazimulo kaJehova,

nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe.

2Usuku luyalandisa usuku inkulumo,

nobusuku bushumayeza ubusuku ukwazi.

3Akukho ukukhuluma,

awakho amazwi,

lapho izwi lingezwakali khona.

4

19:4
Rom. 10:18
Isilinganiso sawo siphumele emhlabeni wonke

namazwi awo emkhawulweni womhlaba.

Ulimisele ilanga itende kulo.

5Lona linjengomyeni ephuma ekamelweni lakhe;

lijabulisa okweqhawe ukugijima endleleni yalo.

6Ukuphuma kwalo kusemkhawulweni wezulu;

ukuzungeza kwalo kuya ekugcineni kwalo;

akukho okufihlelwe ukushisa kwalo.

7

19:7
AmaH. 119:104
Rom. 15:4
2 Thim. 3:15
2 Pet. 1:19
Umthetho kaJehova uphelele,

uvusa umphefumulo;

ukufakaza kukaJehova kuqinisile,

kuhlakaniphisa oyisiwula.

8

19:8
AmaH. 119:111,130
Imiyalo kaJehova ilungile,

ijabulisa inhliziyo;

umyalezo kaJehova uhlanzekile,

ukhanyisa amehlo.

9Ukumesaba uJehova kuhlanzekile,

kumi kuze kube phakade;

imithetho kaJehova iyiqiniso,

ilungile yonke.

10

19:10
AmaH. 119:72,103,127
IzA. 8:10
Inxanelekile kunegolide,

kunegolide elihlanzekileyo eliningi;

imnandi kunezinyosi,

kunoju lwamakhekheba.

11

19:11
Lev. 18:5
26:3
Joh. 14:21,23
1 Thim. 4:8
Nenceku yakho iyayalwa ngayo;

oyigcinayo uyakuba nomvuzo omkhulu.

12

19:12
AmaH. 130:3
143:2
Ngubani owazi iziphosiso zakhe na?

Ngithethelele kwezisithekileyo.

13

19:13
AmaH. 119:133
Yilonde inceku yakho nasezonweni ezihlazisayo;

mazingabusi phezu kwami.

Yikhona ngiyakube ngiphelele,

ngingabe ngisaba necala eziphambekweni ezinkulu.

14

19:14
AmaH. 104:34
Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami

makuthandeke ebusweni bakho, Jehova,

dwala lami nomhlengi wami.

20

Abakwa-Israyeli bakhulekela inkosi yabo

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

201

20:1
IzA. 18:10
UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka;

igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele.

2Makakuthumele usizo lwasendlini engcwele,

akusekele ngamandla aseSiyoni.

3Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa,

awamukele umnikelo wakho wokushiswa. Sela*

4

20:4
AmaH. 21:2
Makakunike njengokwenhliziyo yakho,

afeze icebo lakho lonke.

5Siyahalalisa ngensindiso yakho,

siphakamise ibhandela* egameni likaNkulunkulu wethu;

uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho.

6Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe:

esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula

ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene.

7

20:7
1 Sam. 17:45
AmaH. 33:17
Jer. 9:23
Abanye izinqola, abanye amahhashi,

kepha thina sibonga igama likaJehova uNkulunkulu wethu.

8Bayathoba, bawe;

kepha thina siyavuka, sime.

9Sindisa, Jehova!

INkosi mayisiphendule ngosuku lokukhala kwethu.

21

Abakwa-Israyeli bambonga uNkulunkulu ngokusinda kwenkosi yabo

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

211

21:1
AmaH. 16:9
Jehova, inkosi iyajabula ngamandla akho;

iyethaba kangakanani ngensindiso yakho.

2

21:2
AmaH. 20:4
Joh. 11:41
Heb. 5:7
Uyinikile njengokwenhliziyo yayo,

nesicelo sezindebe zayo awusinqabanga. Sela*

3

21:3
AmaH. 132:18
Ngokuba wayihlangabeza ngezibusiso zokuhle;

wafaka umqhele wegolide elihle ekhanda layo.

4

21:4
AmaH. 61:6
Isaya 53:8
Rom. 6:9
Yacela ukuphila kuwe,

wayinika khona,

izinsuku ezinde kuze kube phakade naphakade.

5Inkulu inkazimulo yayo ngenxa yensindiso yakho;

udumo nobukhosi ukubeka phezu kwayo.

6

21:6
AmaH. 16:11
Ngokuba uyibeka ukuba ibe yisibusiso kuze kube phakade;

uyithokozisa ngenjabulo ebusweni bakho.

7

21:7
AmaH. 24:8,10
Ngokuba inkosi iyethemba uJehova,

nangenxa yesihawu soPhezukonke ayiyikuzanyazanyiswa.

8Isandla sakho siyakufumana zonke izitha zakho;

esokunene sakho siyakubafumana abakuzondayo.

9

21:9
Dut. 32:22
Jer. 17:4
Mal. 4:1
Uyakubenza babe njengesithando somlilo,

nxa ubonakalisa ubuso bakho;

uJehova uyakubagwinya ngentukuthelo yakhe,

umlilo uyakubaqeda.

10

21:10
AmaH. 109:13
Isithelo sabo uyakusichitha emhlabeni

kanye nenzalo yabo phakathi kwabantwana babantu.

11Ngokuba babehlosa okubi,

baceba icebo;

kepha bayahluleka.

12

21:12
AmaH. 7:12
Ngokuba uyakubafulathelisa;

ngosinga lomnsalo wakho uyakukhomba ebusweni babo.

13Mawuphakame, Jehova,

emandleni akho;

thina siyakuhlabelela, sidumise amandla akho.