IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
2

Ogcotshiweyo kaJehova

21

2:1
IzE. 4:25
Kungani ukuba abezizwe baxokozele,

nabantu bazindle ngokuyize na?

2

2:2
Isaya 61:1
IsAmb. 19:19
Amakhosi omhlaba ayazihlanganisa,

nababusi baceba icebo

ngoJehova nangogcotshiweyo wakhe ngokuthi:

3

2:3
Luk. 19:14
“Masigqabule izibopho zabo,

silahle izintambo zabo, zisuke kithina.”

4

2:4
AmaH. 37:13
59:8
IzA. 1:26
3:34
Yena ohlezi ezulwini uyahleka,

iNkosi iyabadelela.

5Ibisikhuluma kubo ngentukuthelo yayo,

ibethuse ngolaka lwayo, ithi:

6

2:6
AmaH. 89:27
110:1
“Nokho ngibekile iNkosi yami eSiyoni,

intaba yami engcwele.”

7

2:7
IzE. 13:33
Heb. 1:5
5:5
Ngizakulanda ngesinqumo:

uJehova wathi kimi:

“Uyindodana yami wena;

namuhla ngikuzele.

8

2:8
AmaH. 22:27
72:8
Zak. 9:10
Cela kimi,

ngikunike abezizwe babe yifa lakho,

nemikhawulo yomhlaba ibe yimfuyo yakho.

9

2:9
IsAmb. 2:27
12:5
19:15
Uzakubaphula ngentonga yensimbi,

ubaphahlaze njengesitsha sombumbi.”

10Ngakho hlakaniphani nina makhosi;

yalekani nina bahluleli bomhlaba.

11

2:11
Fil. 2:12
Mkhonzeni uJehova ngokwesaba, nethabe ngokuthuthumela.

12

2:12
AmaH. 34:8
Isaya 30:18
Jer. 17:7
Yangeni indodana,

ingaze ithukuthele,

nibhubhe endleleni,

ngokuba ulaka lwayo luyakuvutha masinyane.

Babusisiwe bonke abaphephela kuyo.