IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
19

Ukuzibonakalisa kukaNkulunkulu ngokudala nangezwi lakhe

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

191

19:1
AmaH. 8:1
Rom. 1:20
Amazulu ayalanda ngenkazimulo kaJehova,

nomkhathi ushumayela umsebenzi wezandla zakhe.

2Usuku luyalandisa usuku inkulumo,

nobusuku bushumayeza ubusuku ukwazi.

3Akukho ukukhuluma,

awakho amazwi,

lapho izwi lingezwakali khona.

4

19:4
Rom. 10:18
Isilinganiso sawo siphumele emhlabeni wonke

namazwi awo emkhawulweni womhlaba.

Ulimisele ilanga itende kulo.

5Lona linjengomyeni ephuma ekamelweni lakhe;

lijabulisa okweqhawe ukugijima endleleni yalo.

6Ukuphuma kwalo kusemkhawulweni wezulu;

ukuzungeza kwalo kuya ekugcineni kwalo;

akukho okufihlelwe ukushisa kwalo.

7

19:7
AmaH. 119:104
Rom. 15:4
2 Thim. 3:15
2 Pet. 1:19
Umthetho kaJehova uphelele,

uvusa umphefumulo;

ukufakaza kukaJehova kuqinisile,

kuhlakaniphisa oyisiwula.

8

19:8
AmaH. 119:111,130
Imiyalo kaJehova ilungile,

ijabulisa inhliziyo;

umyalezo kaJehova uhlanzekile,

ukhanyisa amehlo.

9Ukumesaba uJehova kuhlanzekile,

kumi kuze kube phakade;

imithetho kaJehova iyiqiniso,

ilungile yonke.

10

19:10
AmaH. 119:72,103,127
IzA. 8:10
Inxanelekile kunegolide,

kunegolide elihlanzekileyo eliningi;

imnandi kunezinyosi,

kunoju lwamakhekheba.

11

19:11
Lev. 18:5
26:3
Joh. 14:21,23
1 Thim. 4:8
Nenceku yakho iyayalwa ngayo;

oyigcinayo uyakuba nomvuzo omkhulu.

12

19:12
AmaH. 130:3
143:2
Ngubani owazi iziphosiso zakhe na?

Ngithethelele kwezisithekileyo.

13

19:13
AmaH. 119:133
Yilonde inceku yakho nasezonweni ezihlazisayo;

mazingabusi phezu kwami.

Yikhona ngiyakube ngiphelele,

ngingabe ngisaba necala eziphambekweni ezinkulu.

14

19:14
AmaH. 104:34
Amazwi omlomo wami nokuzindla kwenhliziyo yami

makuthandeke ebusweni bakho, Jehova,

dwala lami nomhlengi wami.