IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
18

Ukumbonga uNkulunkulu ngezibusiso zakhe

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide, inceku kaJehova, owakhuluma amazwi aleli hubo kuJehova mhla uJehova emsindisile esandleni sezitha zakhe zonke nasesandleni sikaSawule. Wathi:

181Ngiyakuthanda, Jehova,

mandla ami.

2

18:2
2 Sam. 22:1
AmaH. 3:3
Luk. 1:69
Heb. 2:13
Jehova uyidwala lami, nenqaba yami, nomkhululi wami;

uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo,

nesihlangu sami,

nophondo lokusindiswa kwami,

inqaba yami ephakemeyo.

3

18:3
AmaH. 146:2
Ngiyamemeza kuJehova odumisekayo,

ngisindiswe ezitheni zami.

4

18:4
AmaH. 55:4
116:3
Izintambo zokufa zangizungelezela,

izikhukhula zokona zangethusa.

5Izintambo zasendaweni yabafileyo zangizungeza,

izihibe zokufa zangehlela.

6

18:6
AmaH. 3:4
Jona 2:3
Ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova,

ngakhala kuNkulunkulu wami;

walizwa izwi lami esethempelini lakhe;

ukukhala kwami phambi kwakhe kwangena ezindlebeni zakhe.

7

18:7
AmaH. 68:8
Eks. 19:18
Umhlaba wawusuzamazama, wadikizela;

izisekelo zezintaba zathuthumela,

zagubhuzela ngokuba ethukuthele.

8Kwenyuka umusi emakhaleni akhe,

nomlilo odlayo emlonyeni wakhe;

amalahle avutha kuye.

9Wathobisa izulu, wehla;

ubumnyama babuphansi kwezinyawo zakhe.

10

18:10
AmaH. 99:1
Hez. 9:3
Wakhwela phezu kwekherubi,* wandiza;

washweza ngamaphiko omoya.

11

18:11
Isaya 45:15
50:3
Ubumnyama wabenza isisibekelo,

idokodo lakhe elimphahlayo;

amanzi amnyama, amafu anzima.

12Ekukhazimuleni okuphambi kwakhe

amafu akhe abanga phambili,

isichotho namalahle avuthayo.

13

18:13
AmaH. 29:3
UJehova waduma ezulwini;

oPhezukonke walizwakalisa izwi lakhe:

isichotho namalahle avuthayo.

14

18:14
1 Sam. 7:10
Wathuma imicibisholo yakhe, wabangquzula,

nemibani eminingi, wabadidizelisa.

15Kwase kubonakala imisinga yamanzi;

izisekelo zomhlaba zambulwa ngesijeziso sakho, Jehova,

ngokufutha komoya wamakhala akho.

16

18:16
AmaH. 32:6
Waselula isandla sakhe ephezulu, wangibamba;

wangikhipha emanzini amaningi.

17

18:17
1 Sam. 23:1
Wangophula esitheni sami esinamandla

nakubo abangizondayo,

ngokuba base bengahlulile.

18

18:18
AmaH. 4:1
Bangihlasela ngosuku lwesigemegeme sami,

kepha uJehova waba yinsika yami.

19Wangiphumisela endaweni ebanzi;

wangikhulula, ngokuba ebethokoza ngami.

20

18:20
Jobe 22:30
UJehova wangivuza ngokokulunga kwami;

wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami.

21Ngokuba ngizigcinile izindlela zikaJehova,

angimukanga kuNkulunkulu wami ngokushinga.

22Ngokuba yonke imithetho yakhe yayiphambi kwami,

nezimiso zakhe angivumanga ukuba zisuke kimi.

23

18:23
Dut. 18:13
1 AmaKh. 15:5
Ngangiphelele kuye;

ngabuxwaya ububi.

24

18:24
1 Sam. 26:23
UJehova wayesebuyisela kimi njengokulunga kwami,

njengokuhlanzeka kwezandla zami phambi kwamehlo akhe.

25Kothembekileyo uyazibonakalisa uthembekile;

kumuntu oqotho uzibonakalisa uqotho;

26

18:26
Lev. 26:23
Hez. 7:27
kohlanzekileyo uyazibonakalisa uhlanzekile;

koyisigwegwe uyazibonakalisa unenkani.

27

18:27
Luk. 1:51
Ngokuba wena uyabasindisa abantu abathobekileyo,

kepha amehlo abaqhoshileyo uyawathobisa.

28

18:28
AmaH. 112:4
Ngokuba wena uyokhela isibani sami;

uJehova uNkulunkulu wami uyakhanyisa ubumnyama bami.

29

18:29
AmaH. 60:12
Fil. 4:13
Ngokuba ngawe ngingahlasela impi;

ngoNkulunkulu wami ngingeqa ugange.

30

18:30
IzA. 30:5
Indlela kaNkulunkulu iphelele;

izwi likaJehova lihlanzekile;

yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye.

31

18:31
Dut. 4:35
Isaya 43:11
Ngokuba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kukaJehova,

ngubani oyidwala ngaphandle kukaNkulunkulu wethu na?

32uNkulunkulu ongibhincisa amandla,

owenza indlela yami ilunge;

33

18:33
Hab. 3:19
owenza izinyawo zami zibe njengezendluzelekazi,

angimise emagqumeni ami;

34

18:34
AmaH. 144:1
ofundisa izandla zami ukulwa,

ukuze izingalo zami zinsale umnsalo wethusi.

35

18:35
AmaH. 71:19
Wena unginikile isihlangu sensindiso yakho,

isandla sakho sokunene singisekele,

nobumnene bakho bungikhulisile.

36

18:36
AmaH. 17:4
Amabanga okunyathela kwami uwandisile;

amaqakala ami awaxegi.

37Ngazixosha izitha zami, ngazifica;

angibuyanga ngingakaziqedi.

38

18:38
AmaH. 27:2
Ngaziphahlaza, zaze zahluleka ukuvuka;

zawa phansi kwezinyawo zami.

39Wangibhincisa amandla okulwa;

ababengivukele wabathobisa phansi kwami.

40Wangifulathelisela izitha zami,

nabangizondayo ngabaqothula.

41

18:41
Isaya 1:15
Joh. 9:31
Bakhala, kepha akubangakho osindisayo,

nakuJehova, kodwa akaze aphendula.

42Ngabacolisisa njengothuli emoyeni;

ngabalahla njengensila ezitaladini.

43

18:43
AmaH. 60:6
Wangikhulula ezimpini zabantu;

wangimisa ngaba yinhloko yabezizwe;

abantu engingabaziyo bangikhonza.

44

18:44
Dut. 33:29
Banele ukungizwa nje ngendlebe,

base bengilalela;

abafo bazithoba phansi kwami.

45Abafo babuna,

baphuma ezinqabeni zabo bethuthumele.

46UJehova usekhona,

malidunyiswe iDwala lami;

makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami,

47uNkulunkulu onginikile impindiselo,

wathobisa izizwe phansi kwami;

48ongikhululile ezitheni zami,

yebo, ongiphakamisile phezu kwabangivukelayo,

wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu.

49

18:49
Rom. 15:9
Ngalokho-ke ngizakukubonga phakathi kwabezizwe, Jehova,

ngilihubele igama lakho.

50

18:50
2 Sam. 7:8
Uyenza insindiso ibe nkulu enkosini yakhe;

uyenza umusa kogcotshiweyo wakhe uDavide

nasenzalweni yakhe kuze kube phakade.