IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
17

Ithemba lozingelwayo engenacala

Umkhuleko kaDavide.

171

17:1
AmaH. 18:20
66:18
Yizwa ukulunga, Jehova,

ulalele ukukhala kwami,

ubeke indlebe emkhulekweni wami

ophuma ezindebeni ezingenankohliso.

2

17:2
AmaH. 26:1
Ukwahlulelwa kwami makuvele ebusweni bakho;

amehlo akho mawabheke okulungileyo.

3

17:3
AmaH. 39:1
IzA. 17:3
Uyalinga inhliziyo yami;

ungihambele ebusuku,

uyangihlolisisa, awufumani lutho;

ngiyahlosa ukuba umlomo wami ungaphambuki.

4Emisebenzini yabantu ngiyazilinda,

ezindleleni zezidlova ngezwi lezindebe zakho.

5

17:5
Jobe 23:11
AmaH. 18:36
Izinyathelo zami zinamathela ezinyaweni zakho,

izinyawo zami azisheleli.

6Ngikhala kuwe, ngokuba uyangizwa, Nkulunkulu;

beka indlebe yakho kimi,

uzwe izwi lami.

7Bonakalisa isihe sakho esimangalisayo

wena osindisa ngesandla sakho sokunene

labo abaphephela kuwe kwababahlaselayo.

8

17:8
Zak. 2:8
Ngigcine njengenhlamvu yeso,

ungisithe ethunzini lamaphiko akho

9kubo ababi abangilimazayo,

kuzo izitha zokuphila kwami ezingihaqileyo.

10

17:10
AmaH. 119:70
Bavalelwe ngamanoni abo,

bakhuluma ngokuzidla ngomlomo wabo.

11

17:11
1 Sam. 23:26
AmaH. 10:9
Noma siyaphi, bayangizungeza;

amehlo abo bawabhekisa kukho ukungiwisa phansi emhlabathini.

12Unjengengonyama ehahela ukubamba,

njengebhongo lengonyama elilele ezindaweni ezisithekileyo.

13Vuka, Jehova, umhlangabeze, umwise phansi;

sindisa umphefumulo wami komubi ngenkemba yakho,

14

17:14
Luk. 16:25
Fil. 3:19
nakubantu ngesandla sakho, Jehova,

abantu baleli zwe abasabelo sabo sikulokhu kuphila,

nabasisu sabo usigcwalisa ngengcebo yakho,

nabashiyela izingane zabo okusele kubo.

15

17:15
Jobe 19:26
Math. 5:8
Joh. 17:24
1 Kor. 13:12
Joh. 3:2
Kepha mina ngiyakubuka ubuso bakho ekulungeni,

ngisuthe ngesimo sakho ekuvukeni kwami.