IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
16

Umkhuleko wongcwele kaNkulunkulu

IMiktamu* likaDavide.

161

16:1
AmaH. 25:20
Ngilondoloze, Nkulunkulu,

ngokuba ngiyaphephela kuwe.

2

16:2
AmaH. 73:25
Ngithi kuJehova: “Wena uyiNkosi yami;

anginakho okuhle ngaphandle kwakho.”

3Abangcwele abasemhlabeni,

abayizikhulu, yonke intokozo yami ikubona.

4Ziningi izinhlupheko zabazizuzela omunye unkulunkulu;

angiyikunikela ngeminikelo yabo yegazi;

angiyikuwaphatha amagama abo ngezindebe zami.

5UJehova uyisabelo esahlukaniselwe mina,

nendebe yami;

wena uqinisa ifa lami.

6

16:6
Rom. 8:17
Izabelo zingehlele ezindaweni ezinhle,

yebo, nginalo ifa elihle.

7Ngiyakumbonga uJehova ongilulekayo;

nasebusuku izinso zami ziyangiyala.

8

16:8
Isaya 50:7
IzE. 2:25
Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami,

ngokuba ungakwesokunene sami,

angiyikuzanyazanyiswa.

9

16:9
AmaH. 31:7
Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula,

nomphefumulo wami uyethaba,

nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba.

10

16:10
IzE. 2:27
13:35
Ngokuba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo;

awuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola.

11

16:11
AmaH. 21:6
Uyakungazisa indlela yokuphila;

ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho;

intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade.