IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
15

Isimo songokaNkulunkulu

151

15:1
AmaH. 24:3
Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na?

Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na?

2

15:2
Gen. 17:1
Isaya 33:15
Ef. 4:25
Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga,

okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe,

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
ongahlebi ngolimi lwakhe,

ongamoni umngane wakhe,

nongamhlazi umakhelwane wakhe;

4

15:4
Josh. 9:19
IzA. 29:27
obuka onengekayo ngokuzakumenyanya,

kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu;

ofunga ngokuzakumlimaza,

nokho angalaphuli izwi lakhe;

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale,

nongamukeli umvuzo ngongenacala;

owenza lokhu akayikuzanyazanyiswa naphakade.

16

Umkhuleko wongcwele kaNkulunkulu

IMiktamu* likaDavide.

161

16:1
AmaH. 25:20
Ngilondoloze, Nkulunkulu,

ngokuba ngiyaphephela kuwe.

2

16:2
AmaH. 73:25
Ngithi kuJehova: “Wena uyiNkosi yami;

anginakho okuhle ngaphandle kwakho.”

3Abangcwele abasemhlabeni,

abayizikhulu, yonke intokozo yami ikubona.

4Ziningi izinhlupheko zabazizuzela omunye unkulunkulu;

angiyikunikela ngeminikelo yabo yegazi;

angiyikuwaphatha amagama abo ngezindebe zami.

5UJehova uyisabelo esahlukaniselwe mina,

nendebe yami;

wena uqinisa ifa lami.

6

16:6
Rom. 8:17
Izabelo zingehlele ezindaweni ezinhle,

yebo, nginalo ifa elihle.

7Ngiyakumbonga uJehova ongilulekayo;

nasebusuku izinso zami ziyangiyala.

8

16:8
Isaya 50:7
IzE. 2:25
Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami,

ngokuba ungakwesokunene sami,

angiyikuzanyazanyiswa.

9

16:9
AmaH. 31:7
Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula,

nomphefumulo wami uyethaba,

nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba.

10

16:10
IzE. 2:27
13:35
Ngokuba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo;

awuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola.

11

16:11
AmaH. 21:6
Uyakungazisa indlela yokuphila;

ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho;

intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade.

17

Ithemba lozingelwayo engenacala

Umkhuleko kaDavide.

171

17:1
AmaH. 18:20
66:18
Yizwa ukulunga, Jehova,

ulalele ukukhala kwami,

ubeke indlebe emkhulekweni wami

ophuma ezindebeni ezingenankohliso.

2

17:2
AmaH. 26:1
Ukwahlulelwa kwami makuvele ebusweni bakho;

amehlo akho mawabheke okulungileyo.

3

17:3
AmaH. 39:1
IzA. 17:3
Uyalinga inhliziyo yami;

ungihambele ebusuku,

uyangihlolisisa, awufumani lutho;

ngiyahlosa ukuba umlomo wami ungaphambuki.

4Emisebenzini yabantu ngiyazilinda,

ezindleleni zezidlova ngezwi lezindebe zakho.

5

17:5
Jobe 23:11
AmaH. 18:36
Izinyathelo zami zinamathela ezinyaweni zakho,

izinyawo zami azisheleli.

6Ngikhala kuwe, ngokuba uyangizwa, Nkulunkulu;

beka indlebe yakho kimi,

uzwe izwi lami.

7Bonakalisa isihe sakho esimangalisayo

wena osindisa ngesandla sakho sokunene

labo abaphephela kuwe kwababahlaselayo.

8

17:8
Zak. 2:8
Ngigcine njengenhlamvu yeso,

ungisithe ethunzini lamaphiko akho

9kubo ababi abangilimazayo,

kuzo izitha zokuphila kwami ezingihaqileyo.

10

17:10
AmaH. 119:70
Bavalelwe ngamanoni abo,

bakhuluma ngokuzidla ngomlomo wabo.

11

17:11
1 Sam. 23:26
AmaH. 10:9
Noma siyaphi, bayangizungeza;

amehlo abo bawabhekisa kukho ukungiwisa phansi emhlabathini.

12Unjengengonyama ehahela ukubamba,

njengebhongo lengonyama elilele ezindaweni ezisithekileyo.

13Vuka, Jehova, umhlangabeze, umwise phansi;

sindisa umphefumulo wami komubi ngenkemba yakho,

14

17:14
Luk. 16:25
Fil. 3:19
nakubantu ngesandla sakho, Jehova,

abantu baleli zwe abasabelo sabo sikulokhu kuphila,

nabasisu sabo usigcwalisa ngengcebo yakho,

nabashiyela izingane zabo okusele kubo.

15

17:15
Jobe 19:26
Math. 5:8
Joh. 17:24
1 Kor. 13:12
Joh. 3:2
Kepha mina ngiyakubuka ubuso bakho ekulungeni,

ngisuthe ngesimo sakho ekuvukeni kwami.