IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

Ubuwula nobubi babantu

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide.

141

14:1
AmaH. 10:4
Hez. 22:30
Isiwula sithi enhliziyweni yaso:

“Akakho uNkulunkulu.”

Yonakele, iyanengeka imisebenzi yabo;

akakho owenza okuhle.

2

14:2
Gen. 18:21
UJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu

ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo,

ofuna uNkulunkulu.

3

14:3
Rom. 3:10
Baphambukile bonke,

bonakele bonke;

akakho owenza okuhle,

akakho noyedwa.

4

14:4
Mika 3:2
Math. 1:21
Abaqondi lutho yini bonke abenza okubi,

abadla abantu bami,

njengokuba bedla isinkwa,

bangakhuleki kuJehova, na?

5Khona besaba nokwesaba,

ngokuba uNkulunkulu ukuso isizukulwane sabalungileyo.

6Icebo lohluphekileyo niyalijabhisa,

kepha uJehova uyisiphephelo sakhe.

7Sengathi ukusindiswa kuka-Israyeli kungavela eSiyoni.

Mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwabantu bakhe

uJakobe uyakwethaba,

u-Israyeli ajabule.

15

Isimo songokaNkulunkulu

151

15:1
AmaH. 24:3
Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na?

Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na?

2

15:2
Gen. 17:1
Isaya 33:15
Ef. 4:25
Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga,

okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe,

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
ongahlebi ngolimi lwakhe,

ongamoni umngane wakhe,

nongamhlazi umakhelwane wakhe;

4

15:4
Josh. 9:19
IzA. 29:27
obuka onengekayo ngokuzakumenyanya,

kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu;

ofunga ngokuzakumlimaza,

nokho angalaphuli izwi lakhe;

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale,

nongamukeli umvuzo ngongenacala;

owenza lokhu akayikuzanyazanyiswa naphakade.

16

Umkhuleko wongcwele kaNkulunkulu

IMiktamu* likaDavide.

161

16:1
AmaH. 25:20
Ngilondoloze, Nkulunkulu,

ngokuba ngiyaphephela kuwe.

2

16:2
AmaH. 73:25
Ngithi kuJehova: “Wena uyiNkosi yami;

anginakho okuhle ngaphandle kwakho.”

3Abangcwele abasemhlabeni,

abayizikhulu, yonke intokozo yami ikubona.

4Ziningi izinhlupheko zabazizuzela omunye unkulunkulu;

angiyikunikela ngeminikelo yabo yegazi;

angiyikuwaphatha amagama abo ngezindebe zami.

5UJehova uyisabelo esahlukaniselwe mina,

nendebe yami;

wena uqinisa ifa lami.

6

16:6
Rom. 8:17
Izabelo zingehlele ezindaweni ezinhle,

yebo, nginalo ifa elihle.

7Ngiyakumbonga uJehova ongilulekayo;

nasebusuku izinso zami ziyangiyala.

8

16:8
Isaya 50:7
IzE. 2:25
Ngimbeke uJehova njalo phambi kwami,

ngokuba ungakwesokunene sami,

angiyikuzanyazanyiswa.

9

16:9
AmaH. 31:7
Ngakho-ke inhliziyo yami iyajabula,

nomphefumulo wami uyethaba,

nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba.

10

16:10
IzE. 2:27
13:35
Ngokuba awuyikunikela umphefumulo wami endaweni yabafileyo;

awuyikuvuma ukuba ongcwele wakho abone ukubola.

11

16:11
AmaH. 21:6
Uyakungazisa indlela yokuphila;

ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho;

intokozo isesandleni sakho sokunene kuze kube phakade.