IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
149

Dumisani uJehova

1491

149:1
AmaH. 96:1
Haleluya!

Hlabelelani kuJehova igama elisha,

indumiso yakhe emhlanganweni wabangcwele.

2

149:2
AmaH. 100:3
U-Israyeli makathokoze ngowamEnzayo,

abantwana baseSiyoni bethabele iNkosi yabo.

3

149:3
Eks. 15:20
2 Sam. 6:14
Mabadumise igama lakhe ngokusina,

bamhubele ngesigubhu nehabhu.*

4Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe;

abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso.

5Abalungileyo mabethabe ngobukhosi,

6

149:6
Ef. 6:17
Heb. 4:12
Ukumphakamisa uNkulunkulu makube semlonyeni wabo,

nenkemba esika nhlangothi zombili esandleni sabo,

7ukuba benze impindiselo kubo abezizwe

nezijeziso kubantu,

8

149:8
Mika 4:13
babophe amakhosi abo ngamaketanga

nabadumileyo babo ngezibopho zensimbi,

9

149:9
Dut. 32:41
bafeze phezu kwabo isahlulelo esilotshiweyo;

kuludumo kubo bonke abangcwele bakhe.

Haleluya!