IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
148

Izulu nomhlaba makudumise uJehova

1481

148:1
Luk. 2:14
Haleluya!

Dumisani uJehova ezulwini,

nimdumise kweliphezulu.

2Mdumiseni nina zingelosi zakhe zonke,

nimdumise nina mabandla akhe onke.

3Mdumiseni nina langa nenyanga,

nimdumise nina zinkanyezi zonke ezikhanyayo.

4

148:4
Gen. 1:7
Mdumiseni nina mazulu amazulu,

nina manzi aphezu kwezulu.

5Makuthathe kudumise igama likaJehova,

ngokuba wayaleza, kwadaleka.

6

148:6
Jobe 28:24
Jer. 33:25
Futhi wakumisa kuze kube phakade;

washaya umthetho ongenakweqiwa.

7Mdumiseni uJehova emhlabeni

nina mikhomo nezintwa zonke,

8

148:8
Jobe 37:11
nawe mlilo nesichotho,

liqhwa nenkwezane,

nawe siphepho esenza okwezwi lakhe,

9nani zintaba namagquma onke,

nani mithi ethelayo nayo yonke imisedari,*

10nani zilwane nezinkomo zonke,

nani eninwabuzelayo nezinyoni ezindizayo,

11nani makhosi omhlaba nabantu bonke,

nani zikhulu nabahluleli bonke bomhlaba,

12nani zinsizwa nezintombi,

nani maxhegu nabafana.

13

148:13
Isaya 12:4
Mabadumise igama likaJehova,

ngokuba ngelakhe igama lodwa eliphakeme;

inkazimulo yakhe iphezu komhlaba nezulu.

14Usephakamisile uphondo lwabantu bakhe;

ngalokho bayamdumisa abangcwele bakhe,

abantwana bakwa-Israyeli,

abantu abaseduze naye.

Haleluya!

149

Dumisani uJehova

1491

149:1
AmaH. 96:1
Haleluya!

Hlabelelani kuJehova igama elisha,

indumiso yakhe emhlanganweni wabangcwele.

2

149:2
AmaH. 100:3
U-Israyeli makathokoze ngowamEnzayo,

abantwana baseSiyoni bethabele iNkosi yabo.

3

149:3
Eks. 15:20
2 Sam. 6:14
Mabadumise igama lakhe ngokusina,

bamhubele ngesigubhu nehabhu.*

4Ngokuba uJehova uyathokoza ngabantu bakhe;

abathobekileyo uyabahlobisa ngensindiso.

5Abalungileyo mabethabe ngobukhosi,

6

149:6
Ef. 6:17
Heb. 4:12
Ukumphakamisa uNkulunkulu makube semlonyeni wabo,

nenkemba esika nhlangothi zombili esandleni sabo,

7ukuba benze impindiselo kubo abezizwe

nezijeziso kubantu,

8

149:8
Mika 4:13
babophe amakhosi abo ngamaketanga

nabadumileyo babo ngezibopho zensimbi,

9

149:9
Dut. 32:41
bafeze phezu kwabo isahlulelo esilotshiweyo;

kuludumo kubo bonke abangcwele bakhe.

Haleluya!

150

Udumiso lukaNkulunkulu

1501

150:1
AmaH. 148:1
Haleluya!

Dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele,

nimdumise emkhathini wakhe wamandla.

2Mdumiseni ngenxa yezenzo zakhe zamandla,

nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu.

3Mdumiseni ngezwi lecilongo,

nimdumise ngogubhu nehabhu.*

4

150:4
AmaH. 149:3
Mdumiseni ngesigubhu nokusina,

nimdumise ngezingubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo.

5Mdumiseni ngamasimbali* ancencethayo,

nimdumise ngezinsimbi ezikhencezayo.

6

150:6
IsAmb. 5:13
Konke okuphefumulayo makudumise uJehova.

Haleluya!