IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
148

Izulu nomhlaba makudumise uJehova

1481

148:1
Luk. 2:14
Haleluya!

Dumisani uJehova ezulwini,

nimdumise kweliphezulu.

2Mdumiseni nina zingelosi zakhe zonke,

nimdumise nina mabandla akhe onke.

3Mdumiseni nina langa nenyanga,

nimdumise nina zinkanyezi zonke ezikhanyayo.

4

148:4
Gen. 1:7
Mdumiseni nina mazulu amazulu,

nina manzi aphezu kwezulu.

5Makuthathe kudumise igama likaJehova,

ngokuba wayaleza, kwadaleka.

6

148:6
Jobe 28:24
Jer. 33:25
Futhi wakumisa kuze kube phakade;

washaya umthetho ongenakweqiwa.

7Mdumiseni uJehova emhlabeni

nina mikhomo nezintwa zonke,

8

148:8
Jobe 37:11
nawe mlilo nesichotho,

liqhwa nenkwezane,

nawe siphepho esenza okwezwi lakhe,

9nani zintaba namagquma onke,

nani mithi ethelayo nayo yonke imisedari,*

10nani zilwane nezinkomo zonke,

nani eninwabuzelayo nezinyoni ezindizayo,

11nani makhosi omhlaba nabantu bonke,

nani zikhulu nabahluleli bonke bomhlaba,

12nani zinsizwa nezintombi,

nani maxhegu nabafana.

13

148:13
Isaya 12:4
Mabadumise igama likaJehova,

ngokuba ngelakhe igama lodwa eliphakeme;

inkazimulo yakhe iphezu komhlaba nezulu.

14Usephakamisile uphondo lwabantu bakhe;

ngalokho bayamdumisa abangcwele bakhe,

abantwana bakwa-Israyeli,

abantu abaseduze naye.

Haleluya!