IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
147

Ukudumisa uJehova, uSomandla noMninimusa

1471

147:1
AmaH. 92:1
135:3
Haleluya!

Ngokuba kuhle ukuhlabelela kuNkulunkulu wethu, yebo, kumnandi;

ukudumisa kufanele.

2

147:2
Dut. 30:4
Isaya 11:12
UJehova uyalakha iJerusalema;

abaxoshiweyo bakwa-Israyeli uyababutha.

3

147:3
Isaya 61:1
Uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo;

izilonda zabo uyazibopha.

4

147:4
Isaya 40:26
Uyabala inani lezinkanyezi,

azibize zonke ngamagama.

5

147:5
Rom. 11:33
INkosi yethu inkulu,

makhulu amandla ayo;

ukuqonda kwakhe akunakulinganiswa.

6

147:6
Luk. 1:52
UJehova uyaphakamisa abathobekileyo;

ababi uyabawisa phansi emhlabathini.

7Hubelani uJehova ngokubonga,

nimdumise uNkulunkulu wethu ngehabhu,*

8

147:8
IzE. 14:17
osibekela izulu ngamafu,

olungisela umhlaba imvula,

ohlumisa utshani ezintabeni.

9

147:9
Jobe 38:41
Luk. 12:24
Unika izinkomo ukudla kwazo,

namazinyane egwababa akhalayo.

10

147:10
Am. 2:14
Akathokozi ngamandla ehhashi,

akajabuleli imilenze yomuntu.

11UJehova uyathokoza ngabamesabayo,

abathemba umusa wakhe.

12Jerusalema, mbabaze uJehova;

Siyoni, mdumise uNkulunkulu wakho.

13Ngokuba uqinisile imigoqo yamasango;

ubusisile abantwana bakho phakathi kwakho.

14Uyenza ukuthula emikhawulweni yakho;

uyakusuthisa ngokolweni omuhle.

15Uyathumela umyalo wakhe emhlabeni;

izwi lakhe ligijima ngejubane elikhulu.

16

147:16
Jobe 37:6
Uyanika iqhwa njengoboya;

uhlakaza isithwathwa njengomlotha.

17Uyaphonsa isichotho sakhe njengezinhlamvu;

ngubani ongema phambi kwamakhaza akhe na?

18Uyathuma izwi lakhe, likuncibilikise;

uyavusa umoya wakhe,

amanzi agobhoze.

19

147:19
Dut. 33:4
Uyatshengisa izwi lakhe kuJakobe,

izimiso zakhe nezahlulelo zakhe ku-Israyeli.

20

147:20
Dut. 4:6
Akenzanga njalo kwesinye isizwe nesisodwa:

izahlulelo zakhe asizazi.

Haleluya!