IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
146

Ukudumisa uJehova, umsizi olungileyo

1461

146:1
AmaH. 103:1
104:1
Haleluya!

Dumisa uJehova, mphefumulo wami.

2

146:2
AmaH. 34:1
Ngisaphila ngiyakumdumisa uJehova,

ngihube kuNkulunkulu wami ngisekhona.

3

146:3
Jer. 17:5
Ningethembi ezikhulwini nasendodaneni yomuntu

okungekho kuyo ukusiza.

4

146:4
Gen. 3:19
Shum. 12:7
Umoya wakhe uyaphuma,

yena abuyele emhlabathini wakhe;

ngalona lolo suku amacebo akhe ayaphela.

5

146:5
Jer. 17:7
Ubusisiwe yena omsizi wakhe unguNkulunkulu kaJakobe,

othemba lakhe likuJehova uNkulunkulu wakhe

6

146:6
IzE. 14:15
IsAmb. 14:7
owenzile izulu nomhlaba,

nolwandle, nakho konke okuphakathi kwakho,

ogcina iqiniso kuze kube phakade;

7

146:7
AmaH. 9:18
68:5
103:6
obenzela abacindezelweyo ukwahlulela,

obapha abalambileyo ukudla;

uJehova uyakhulula iziboshwa.

8

146:8
Isaya 35:5
42:7
Math. 11:5
UJehova uyenza ukuba izimpumputhe zibone;

uJehova uyavusa abathotshisiweyo;

uJehova uyathanda abalungileyo.

9

146:9
Dut. 10:18
UJehova uyalondoloza abafokazi;

uyaphasa intandane nomfelokazi;

kepha indlela yababi uyayiphambanisa.

10

146:10
Eks. 15:18
UJehova uyabusa kuze kube phakade,

uNkulunkulu wakho, Siyoni, ezizukulwaneni ngezizukulwane.

Haleluya!