IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
143

Ukukhala nokukhuleka

Ihubo likaDavide.

1431

143:1
AmaH. 4:1
Jehova, yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe ekuncengeni kwami;

ungiphendule ngokuthembeka kwakho nokulunga kwakho.

2

143:2
Jobe 9:2
15:14
AmaH. 130:3
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho,

ngokuba akukho muntu okhona olungile emehlweni akho.

3

143:3
AmaH. 88:3
IsiLilo 3:6
Ngokuba isitha siyazingela umphefumulo wami,

sicindezela phansi emhlabathini ukuphila kwami;

singihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa.

4

143:4
AmaH. 77:3
Umoya wami uphelile kimi;

inhliziyo yami igongobele phakathi kwami.

5

143:5
AmaH. 77:5,11
Ngiyakhumbula izinsuku zasendulo,

ngizindla ngemisebenzi yakho yonke,

ngicabange ngezenzo zezandla zakho.

6

143:6
AmaH. 42:2
63:1
Ngiyazelulela izandla zami kuwe;

umphefumulo wami womela wena

njengomhlaba owomileyo. Sela*

7

143:7
AmaH. 28:1
Shesha ungiphendule, Jehova;

umoya wami uyaphela;

ungangifihleli ubuso bakho,

funa ngifane nabashona egodini.

8

143:8
AmaH. 25:4
Ngizwise umusa wakho ekuseni,

ngokuba ngiyethemba kuwe;

ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo,

ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami.

9Ngikhulule ezitheni zami;

Jehova, ngicashe kuwe.

10

143:10
AmaH. 27:11
Ngifundise ukwenza intando yakho,

ngokuba wena unguNkulunkulu wami;

umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo.

11Jehova, ngiphilise ngenxa yegama lakho,

ngokulunga kwakho uwukhiphe umphefumulo wami ekuhluphekeni.

12

143:12
AmaH. 116:16
Zinqume izitha zami ngomusa wakho,

ubabhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami,

ngokuba ngiyinceku yakho.