IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
142

Ukukhalela ukusindiswa ebudlwangudlwangwini babazingelayo

IMaskili* likaDavide esemhumeni. Umkhuleko.

1421Ngiyakhala kuJehova ngezwi lami,

ngincenga uJehova ngezwi lami.

2Ngiyathulula ebusweni bakhe isikhalo sami,

ngibonakalisa kuye inhlupheko yami.

3

142:3
AmaH. 62:8
Lapho umoya wami udangala phakathi kwami,

wena uyawazi umkhondo wami;

endleleni engihamba ngayo

bangifihlele ugibe.

4

142:4
AmaH. 140:5
141:9
Bheka ngakwesokunene sami,

ubone ukuthi akakho onginakekelayo;

isiphephelo singiphuthele,

akakho okhathalela umphefumulo wami.

5

142:5
AmaH. 38:11
Ngikhala kuwe Jehova, ngithi:

“Wena uyisiphephelo sami

nesabelo sami ezweni labaphilayo.”

6

142:6
AmaH. 16:5
73:26
116:9
Lalela ukukhala kwami,

ngokuba ngicindezelekile kakhulu;

ngikhulule kubo abangizingelayo,

ngokuba banamandla kunami.

7Khipha umphefumulo wami etilongweni

ukuba ngibonge igama lakho;

abalungileyo bayakungizungeza,

ngokuba uyakungiphatha kahle.

143

Ukukhala nokukhuleka

Ihubo likaDavide.

1431

143:1
AmaH. 4:1
Jehova, yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe ekuncengeni kwami;

ungiphendule ngokuthembeka kwakho nokulunga kwakho.

2

143:2
Jobe 9:2
15:14
AmaH. 130:3
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho,

ngokuba akukho muntu okhona olungile emehlweni akho.

3

143:3
AmaH. 88:3
IsiLilo 3:6
Ngokuba isitha siyazingela umphefumulo wami,

sicindezela phansi emhlabathini ukuphila kwami;

singihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa.

4

143:4
AmaH. 77:3
Umoya wami uphelile kimi;

inhliziyo yami igongobele phakathi kwami.

5

143:5
AmaH. 77:5,11
Ngiyakhumbula izinsuku zasendulo,

ngizindla ngemisebenzi yakho yonke,

ngicabange ngezenzo zezandla zakho.

6

143:6
AmaH. 42:2
63:1
Ngiyazelulela izandla zami kuwe;

umphefumulo wami womela wena

njengomhlaba owomileyo. Sela*

7

143:7
AmaH. 28:1
Shesha ungiphendule, Jehova;

umoya wami uyaphela;

ungangifihleli ubuso bakho,

funa ngifane nabashona egodini.

8

143:8
AmaH. 25:4
Ngizwise umusa wakho ekuseni,

ngokuba ngiyethemba kuwe;

ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo,

ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami.

9Ngikhulule ezitheni zami;

Jehova, ngicashe kuwe.

10

143:10
AmaH. 27:11
Ngifundise ukwenza intando yakho,

ngokuba wena unguNkulunkulu wami;

umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo.

11Jehova, ngiphilise ngenxa yegama lakho,

ngokulunga kwakho uwukhiphe umphefumulo wami ekuhluphekeni.

12

143:12
AmaH. 116:16
Zinqume izitha zami ngomusa wakho,

ubabhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami,

ngokuba ngiyinceku yakho.

144

Ukubonga nokucela ukusindiswa nempumelelo

ElikaDavide.

1441

144:1
2 Sam. 22:35
AmaH. 18:34,39
Makabongwe uJehova, idwala lami,

ofundisa izandla zami ukuhlasela

neminwe yami ukulwa,

2

144:2
AmaH. 18:1,2,43,47
umusa wami nenqaba yami,

umbhoshongo wami ophakemeyo nomkhululi wami,

isihlangu sami, nengiphephela kuye,

nothobisa abantu bami phansi kwami.

3

144:3
Jobe 7:17
Heb. 2:6
AmaH. 8:4
Jehova, uyini umuntu ukuba umazi,

nendodana yomuntu ukuba uyikhumbule, na?

4

144:4
Jobe 8:9
14:2
AmaH. 102:11
Umuntu ufana nomoya;

izinsuku zakhe zinjengethunzi elidlulayo.

5

144:5
AmaH. 18:9
Isaya 64:1
Thobisa amazulu akho, Jehova, wehle;

thinta izintaba, zithunqe.

6

144:6
AmaH. 18:14
Imibani mayinyazime, ubahlakaze;

thuma imicibisholo yakho, ubaphithizise.

7

144:7
AmaH. 18:16,17,44,45
Yelula isandla sakho phezulu,

ungikhulule, ungophule emanzini amakhulu

nasesandleni sabafokazi

8abamlomo wabo ukhuluma inkohliso,

nesandla sabo sokunene singesokunene samanga.

9

144:9
AmaH. 18:49
Ngiyakuhlabelela kuwe Nkulunkulu isihlabelelo esisha;

ngogubhu olunezintambo eziyishumi ngiyakukuhubela.

10Nguye onika amakhosi insindiso,

okhulula inceku yakhe uDavide enkembeni elimazayo.

11Ngikhulule, ungophule esandleni sabafokazi

abamlomo wabo ukhuluma inkohliso,

nesandla sabo sokunene singesokunene samanga.

12Lapho amadodana ethu enjengezithombo ezikhulileyo ebusheni bazo,

namadodakazi ethu enjengamatshe amagumbi abaziwe ngendlela yokwakhiwa kwezindlu zamakhosi;

13lapho izingobo zethu zigcwele,

ziveza izinhlobo ngezinhlobo,

nezimvu zethu zizala ngezinkulungwane,

yebo, ngezinkulungwane eziyishumi emadlelweni ethu;

14lapho izinkabi zethu zithweswe kakhulu,

nalapho kungekho ukufohla kwesitha nokungena empini nezikhalo ezitaladini zethu,

15

144:15
AmaH. 33:12
babusisiwe abantu abanjalo;

babusisiwe abantu abaNkulunkulu

wabo unguJehova.