IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
141

Umkhuleko wocela ukusizwa ezilingweni nasezitheni

Ihubo likaDavide.

1411Jehova, ngiyakhala kuwe, ngiphuthume;

lalela izwi lami, nxa ngikhuleka kuwe.

2

141:2
Eks. 30:7
1 Thim. 2:8
IsAmb. 5:8
8:3
Umkhuleko wami mawube njengempepho ebusweni bakho,

nokuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wakusihlwa.

3

141:3
AmaH. 39:1
Jak. 1:26
Jehova, bekela umlomo wami umlindi,

ugcine umnyango wezindebe zami.

4

141:4
AmaH. 19:13
Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi

ukuba ngenze imisebenzi yobubi

kanye nabantu abenza okubi,

ngingadli izibilebile zabo.

5

141:5
AmaH. 109:4
IzA. 12:1
27:6
Olungileyo makangishaye, kungumusa kimi;

angisole, kungamafutha ekhanda;

ikhanda lami malingawenqabi,

ngokuba nasebubini babo umkhuleko

wami uyobe usekhona.

6Abahluleli babo bayakuphonswa eweni;

bayakuzwa ukuthi amazwi ami amnandi.

7Njengalokhu umuntu elima,

eklaya umhlabathi,

amathambo ethu ahlakazekile ngasemlonyeni wendawo yabafileyo.

8

141:8
AmaH. 25:15
Kepha amehlo ami akuwe Jehova Nkosi yami;

ngiyakwethemba wena;

ungathululi umphefumulo wami.

9Ngihlenge ogibeni abangibekele lona,

nasezihibeni zabenza okubi.

10

141:10
AmaH. 7:15
Ababi mabawele emanetheni abo,

mina ngidlule kuwo.

142

Ukukhalela ukusindiswa ebudlwangudlwangwini babazingelayo

IMaskili* likaDavide esemhumeni. Umkhuleko.

1421Ngiyakhala kuJehova ngezwi lami,

ngincenga uJehova ngezwi lami.

2Ngiyathulula ebusweni bakhe isikhalo sami,

ngibonakalisa kuye inhlupheko yami.

3

142:3
AmaH. 62:8
Lapho umoya wami udangala phakathi kwami,

wena uyawazi umkhondo wami;

endleleni engihamba ngayo

bangifihlele ugibe.

4

142:4
AmaH. 140:5
141:9
Bheka ngakwesokunene sami,

ubone ukuthi akakho onginakekelayo;

isiphephelo singiphuthele,

akakho okhathalela umphefumulo wami.

5

142:5
AmaH. 38:11
Ngikhala kuwe Jehova, ngithi:

“Wena uyisiphephelo sami

nesabelo sami ezweni labaphilayo.”

6

142:6
AmaH. 16:5
73:26
116:9
Lalela ukukhala kwami,

ngokuba ngicindezelekile kakhulu;

ngikhulule kubo abangizingelayo,

ngokuba banamandla kunami.

7Khipha umphefumulo wami etilongweni

ukuba ngibonge igama lakho;

abalungileyo bayakungizungeza,

ngokuba uyakungiphatha kahle.

143

Ukukhala nokukhuleka

Ihubo likaDavide.

1431

143:1
AmaH. 4:1
Jehova, yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe ekuncengeni kwami;

ungiphendule ngokuthembeka kwakho nokulunga kwakho.

2

143:2
Jobe 9:2
15:14
AmaH. 130:3
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ungangeni ekwahluleleni nenceku yakho,

ngokuba akukho muntu okhona olungile emehlweni akho.

3

143:3
AmaH. 88:3
IsiLilo 3:6
Ngokuba isitha siyazingela umphefumulo wami,

sicindezela phansi emhlabathini ukuphila kwami;

singihlalisile ebumnyameni njengabakade bafa.

4

143:4
AmaH. 77:3
Umoya wami uphelile kimi;

inhliziyo yami igongobele phakathi kwami.

5

143:5
AmaH. 77:5,11
Ngiyakhumbula izinsuku zasendulo,

ngizindla ngemisebenzi yakho yonke,

ngicabange ngezenzo zezandla zakho.

6

143:6
AmaH. 42:2
63:1
Ngiyazelulela izandla zami kuwe;

umphefumulo wami womela wena

njengomhlaba owomileyo. Sela*

7

143:7
AmaH. 28:1
Shesha ungiphendule, Jehova;

umoya wami uyaphela;

ungangifihleli ubuso bakho,

funa ngifane nabashona egodini.

8

143:8
AmaH. 25:4
Ngizwise umusa wakho ekuseni,

ngokuba ngiyethemba kuwe;

ngazise indlela engifanele ukuhamba ngayo,

ngokuba ngiphakamisela kuwe umphefumulo wami.

9Ngikhulule ezitheni zami;

Jehova, ngicashe kuwe.

10

143:10
AmaH. 27:11
Ngifundise ukwenza intando yakho,

ngokuba wena unguNkulunkulu wami;

umoya wakho omuhle mawungihole emhlabathini olelezekileyo.

11Jehova, ngiphilise ngenxa yegama lakho,

ngokulunga kwakho uwukhiphe umphefumulo wami ekuhluphekeni.

12

143:12
AmaH. 116:16
Zinqume izitha zami ngomusa wakho,

ubabhubhise bonke abahlupha umphefumulo wami,

ngokuba ngiyinceku yakho.