IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
141

Umkhuleko wocela ukusizwa ezilingweni nasezitheni

Ihubo likaDavide.

1411Jehova, ngiyakhala kuwe, ngiphuthume;

lalela izwi lami, nxa ngikhuleka kuwe.

2

141:2
Eks. 30:7
1 Thim. 2:8
IsAmb. 5:8
8:3
Umkhuleko wami mawube njengempepho ebusweni bakho,

nokuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wakusihlwa.

3

141:3
AmaH. 39:1
Jak. 1:26
Jehova, bekela umlomo wami umlindi,

ugcine umnyango wezindebe zami.

4

141:4
AmaH. 19:13
Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi

ukuba ngenze imisebenzi yobubi

kanye nabantu abenza okubi,

ngingadli izibilebile zabo.

5

141:5
AmaH. 109:4
IzA. 12:1
27:6
Olungileyo makangishaye, kungumusa kimi;

angisole, kungamafutha ekhanda;

ikhanda lami malingawenqabi,

ngokuba nasebubini babo umkhuleko

wami uyobe usekhona.

6Abahluleli babo bayakuphonswa eweni;

bayakuzwa ukuthi amazwi ami amnandi.

7Njengalokhu umuntu elima,

eklaya umhlabathi,

amathambo ethu ahlakazekile ngasemlonyeni wendawo yabafileyo.

8

141:8
AmaH. 25:15
Kepha amehlo ami akuwe Jehova Nkosi yami;

ngiyakwethemba wena;

ungathululi umphefumulo wami.

9Ngihlenge ogibeni abangibekele lona,

nasezihibeni zabenza okubi.

10

141:10
AmaH. 7:15
Ababi mabawele emanetheni abo,

mina ngidlule kuwo.