IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
139

UJehova uyazi konke, ukhona ezindaweni zonke

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

1391

139:1
AmaH. 17:3
Jehova, uyangihlolisisa, uyangazi.

2

139:2
Jer. 17:10
23:23
Math. 9:4
Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami,

uqonda umcabango wami ukude.

3

139:3
Jobe 34:21
Heb. 4:13
Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami,

wazana nezindlela zonke zami.

4Ngokuba alikho izwi olimini lwami, Jehova,

ongalaziyo ngokupheleleyo.

5Ungizungezile ngasemuva nangaphambili,

wabeka isandla sakho phezu kwami.

6Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa;

kuphakeme, anginakufinyelela kukho.

7Ngiyakuyaphi,

ngisuke emoyeni wakho, na?

Ngiyakubalekelaphi,

ngimuke ebusweni bakho, na?

8

139:8
Jobe 22:12
26:6
Am. 9:2
Uma ngikhuphukela ezulwini,

wena ulapho;

uma ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo, nangu wena.

9Uma ngithabatha amaphiko okusa,

ngiye ngihlale emikhawulweni yolwandle,

10nalapho isandla sakho siyakungihola,

esokunene sakho singibambe.

11Uma bengithi: “Ubumnyama mabungehlele,

ukukhanya kube ngubusuku kimi,”

12

139:12
Jak. 1:17
ubumnyama bebungayikuba mnyama kuwe,

ngokuba ubusuku bebuyakukhanya njengemini,

ubumnyama bufane nokukhanya.

13

139:13
AmaH. 119:73
Ngokuba wena uzenzile izinso zami,

wangaluka esiswini sikamame.

14

139:14
Jobe 10:8
Ngiyakukubonga,

ngokuba ngenziwa ngokwesabekayo nangokumangalisayo;

imisebenzi yakho iyamangalisa;

umphefumulo wami uyakwazi kahle.

15Amathambo ami ayengafihlekile kuwe,

lapho ngenziwa ekusithekeni,

ngibunjwa ezindaweni ezijulileyo zomhlaba.

16

139:16
Jobe 14:5
Amehlo akho angibona ngiseyihlule;

zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho,

zanqunywa, lungakafiki nolulodwa kuzo.

17

139:17
AmaH. 40:5
92:5
Imicabango yakho, Nkulunkulu, ingamagugu kimi;

bukhulu kangaka ubuningi bayo.

18Uma bengiyakuyibala,

miningi kunesihlabathi;

lapho ngivuka, bengiyakuba nawe.

19Sengathi ungabulala ababi, Nkulunkulu;

ngalokho sukani kimi nina bantu begazi.

20Bakhuluma ngamacebo ngawe,

baliphatha ngeze igama lakho.

21

139:21
AmaH. 119:139
Jehova, angibazondi abakuzondayo na?

Anginengwa ngabakuvukelayo na?

22Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo;

bayizitha kimi.

23

139:23
AmaH. 26:2
Ngihole, Nkulunkulu,

wazi inhliziyo yami;

ngilinge, wazi imicabango yami,

24ubone, uma kukhona indlela yosizi kimi,

ungiholele endleleni yaphakade.

140

Umkhuleko wokulondolozwa

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

1401Ngikhulule, Jehova, kumuntu omubi,

ngilondoloze kumuntu oyisidlwangudlwangu.

2Baceba okubi enhliziyweni yabo;

izinsuku zonke baviva impi.

3

140:3
AmaH. 55:21
57:4
64:3
Rom. 3:13
Bayalola ulimi lwabo njengenyoka;

isihlungu samabululu siphansi kwezindebe zabo. Sela*

4Ngilondoloze ezandleni zomubi,

ngilinde kumuntu oyisidlwangudlwangu,

oceba ukukhuba izinyawo zami.

5Abazidlayo bangifihlela ugibe;

ngezintambo bendlala inetha;

eceleni kwendlela bangibekela izihibe. Sela*

6

140:6
Jer. 18:22
Ngathi kuJehova:

“UnguNkulunkulu wami wena.”

Yizwa, Jehova, izwi lokunxusa kwami.

7

140:7
AmaH. 31:14
Jehova Nkosi yami, mandla ensindiso yami,

uvikela ikhanda lami ngosuku lokulwa.

8Ungazivumeli, Jehova, izifiso zababi;

ungaphumelelisi amacebo abo,

funa baziphakamise. Sela*

9Maqondana nesihlungu sabangizungezayo

mabambozwe ngububi bomlomo wabo.

10

140:10
AmaH. 7:16
Amalahle ashisayo mawawele phezu kwabo;

mabaphonswe emlilweni

nasemigodini ejulileyo,

bangabe besavuka.

11

140:11
AmaH. 11:6
Umuntu wamanga makangamiswa emhlabeni;

ububi mabuzingele umuntu oyisidlwangudlwangu, abhujiswe.

12Ngiyazi ukuthi uJehova uyakumela udaba lohluphekayo

nokufaneleyo kwabampofu.

13

140:13
AmaH. 9:18
Impela abalungileyo bayakubonga igama lakho;

abaqotho bayakuhlala ebusweni bakho.

141

Umkhuleko wocela ukusizwa ezilingweni nasezitheni

Ihubo likaDavide.

1411Jehova, ngiyakhala kuwe, ngiphuthume;

lalela izwi lami, nxa ngikhuleka kuwe.

2

141:2
Eks. 30:7
1 Thim. 2:8
IsAmb. 5:8
8:3
Umkhuleko wami mawube njengempepho ebusweni bakho,

nokuphakanyiswa kwezandla zami njengomnikelo wakusihlwa.

3

141:3
AmaH. 39:1
Jak. 1:26
Jehova, bekela umlomo wami umlindi,

ugcine umnyango wezindebe zami.

4

141:4
AmaH. 19:13
Ungaphenduleli inhliziyo yami entweni embi

ukuba ngenze imisebenzi yobubi

kanye nabantu abenza okubi,

ngingadli izibilebile zabo.

5

141:5
AmaH. 109:4
IzA. 12:1
27:6
Olungileyo makangishaye, kungumusa kimi;

angisole, kungamafutha ekhanda;

ikhanda lami malingawenqabi,

ngokuba nasebubini babo umkhuleko

wami uyobe usekhona.

6Abahluleli babo bayakuphonswa eweni;

bayakuzwa ukuthi amazwi ami amnandi.

7Njengalokhu umuntu elima,

eklaya umhlabathi,

amathambo ethu ahlakazekile ngasemlonyeni wendawo yabafileyo.

8

141:8
AmaH. 25:15
Kepha amehlo ami akuwe Jehova Nkosi yami;

ngiyakwethemba wena;

ungathululi umphefumulo wami.

9Ngihlenge ogibeni abangibekele lona,

nasezihibeni zabenza okubi.

10

141:10
AmaH. 7:15
Ababi mabawele emanetheni abo,

mina ngidlule kuwo.