IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
140

Umkhuleko wokulondolozwa

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

1401Ngikhulule, Jehova, kumuntu omubi,

ngilondoloze kumuntu oyisidlwangudlwangu.

2Baceba okubi enhliziyweni yabo;

izinsuku zonke baviva impi.

3

140:3
AmaH. 55:21
57:4
64:3
Rom. 3:13
Bayalola ulimi lwabo njengenyoka;

isihlungu samabululu siphansi kwezindebe zabo. Sela*

4Ngilondoloze ezandleni zomubi,

ngilinde kumuntu oyisidlwangudlwangu,

oceba ukukhuba izinyawo zami.

5Abazidlayo bangifihlela ugibe;

ngezintambo bendlala inetha;

eceleni kwendlela bangibekela izihibe. Sela*

6

140:6
Jer. 18:22
Ngathi kuJehova:

“UnguNkulunkulu wami wena.”

Yizwa, Jehova, izwi lokunxusa kwami.

7

140:7
AmaH. 31:14
Jehova Nkosi yami, mandla ensindiso yami,

uvikela ikhanda lami ngosuku lokulwa.

8Ungazivumeli, Jehova, izifiso zababi;

ungaphumelelisi amacebo abo,

funa baziphakamise. Sela*

9Maqondana nesihlungu sabangizungezayo

mabambozwe ngububi bomlomo wabo.

10

140:10
AmaH. 7:16
Amalahle ashisayo mawawele phezu kwabo;

mabaphonswe emlilweni

nasemigodini ejulileyo,

bangabe besavuka.

11

140:11
AmaH. 11:6
Umuntu wamanga makangamiswa emhlabeni;

ububi mabuzingele umuntu oyisidlwangudlwangu, abhujiswe.

12Ngiyazi ukuthi uJehova uyakumela udaba lohluphekayo

nokufaneleyo kwabampofu.

13

140:13
AmaH. 9:18
Impela abalungileyo bayakubonga igama lakho;

abaqotho bayakuhlala ebusweni bakho.