IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
13

Umkhuleko wocela ukusizwa ekuhluphekeni

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

131

13:1
AmaH. 6:3
Koze kube nini, Jehova,

ungikhohlwa njalonjalo na?

Koze kube nini

usitheza ubuso bakho kimi na?

2

13:2
Hab. 1:2
Koze kube nini

ngikhathazeka emphefumulweni wami,

nginosizi enhliziyweni yami usuku lonke, na?

Koze kube nini

isitha sami siziphakamisa phezu kwami na?

3Bheka neno, ungiphendule,

Jehova Nkulunkulu wami;

khanyisa amehlo ami,

ngize ngingalali ubuthongo bokufa,

4ukuze isitha sami singasho ukuthi: “Ngimahlulile,”

funa abamelene nami bethabe lapha ngintengayo.

5

13:5
AmaH. 9:14
50:15
Kepha ngiwuthembile umusa wakho;

inhliziyo yami izakwethaba ngensindiso yakho;

6ngizakuhlabelela kuJehova,

ngokuba ungenzele okuhle.

14

Ubuwula nobubi babantu

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide.

141

14:1
AmaH. 10:4
Hez. 22:30
Isiwula sithi enhliziyweni yaso:

“Akakho uNkulunkulu.”

Yonakele, iyanengeka imisebenzi yabo;

akakho owenza okuhle.

2

14:2
Gen. 18:21
UJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu

ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo,

ofuna uNkulunkulu.

3

14:3
Rom. 3:10
Baphambukile bonke,

bonakele bonke;

akakho owenza okuhle,

akakho noyedwa.

4

14:4
Mika 3:2
Math. 1:21
Abaqondi lutho yini bonke abenza okubi,

abadla abantu bami,

njengokuba bedla isinkwa,

bangakhuleki kuJehova, na?

5Khona besaba nokwesaba,

ngokuba uNkulunkulu ukuso isizukulwane sabalungileyo.

6Icebo lohluphekileyo niyalijabhisa,

kepha uJehova uyisiphephelo sakhe.

7Sengathi ukusindiswa kuka-Israyeli kungavela eSiyoni.

Mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwabantu bakhe

uJakobe uyakwethaba,

u-Israyeli ajabule.

15

Isimo songokaNkulunkulu

151

15:1
AmaH. 24:3
Jehova, ngubani oyakuhlala etendeni lakho na?

Ngubani oyakwakha entabeni yakho engcwele na?

2

15:2
Gen. 17:1
Isaya 33:15
Ef. 4:25
Yilowo ohamba ngobuqotho nowenza ukulunga,

okhuluma iqiniso enhliziyweni yakhe,

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
ongahlebi ngolimi lwakhe,

ongamoni umngane wakhe,

nongamhlazi umakhelwane wakhe;

4

15:4
Josh. 9:19
IzA. 29:27
obuka onengekayo ngokuzakumenyanya,

kepha ebazisa abamesabayo uNkulunkulu;

ofunga ngokuzakumlimaza,

nokho angalaphuli izwi lakhe;

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
ongatsheleki muntu imali yakhe ukuba izale,

nongamukeli umvuzo ngongenacala;

owenza lokhu akayikuzanyazanyiswa naphakade.