IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
14

Ubuwula nobubi babantu

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide.

141

14:1
AmaH. 10:4
Hez. 22:30
Isiwula sithi enhliziyweni yaso:

“Akakho uNkulunkulu.”

Yonakele, iyanengeka imisebenzi yabo;

akakho owenza okuhle.

2

14:2
Gen. 18:21
UJehova uyabuka esezulwini abantwana babantu

ukucinga ukuba ukhona yini oqondayo,

ofuna uNkulunkulu.

3

14:3
Rom. 3:10
Baphambukile bonke,

bonakele bonke;

akakho owenza okuhle,

akakho noyedwa.

4

14:4
Mika 3:2
Math. 1:21
Abaqondi lutho yini bonke abenza okubi,

abadla abantu bami,

njengokuba bedla isinkwa,

bangakhuleki kuJehova, na?

5Khona besaba nokwesaba,

ngokuba uNkulunkulu ukuso isizukulwane sabalungileyo.

6Icebo lohluphekileyo niyalijabhisa,

kepha uJehova uyisiphephelo sakhe.

7Sengathi ukusindiswa kuka-Israyeli kungavela eSiyoni.

Mhla uJehova ebuyisa ukuthunjwa kwabantu bakhe

uJakobe uyakwethaba,

u-Israyeli ajabule.