IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
138

Ukubonga uJehova omkhulu omnene

ElikaDavide.

1381Ngiyakukubonga ngenhliziyo yami yonke;

phambi kwawonkulunkulu ngiyakukuhubela.

2

138:2
2 Sam. 7:21
AmaH. 18:49
Ngiyakukhuleka phambi kwethempeli lakho elingcwele,

ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho neqiniso lakho,

ngokuba phezu kwakho konke uphakamisile igama lakho nezwi lakho.

3

138:3
AmaH. 86:16
Ngosuku engakhala ngalo wangiphendula;

wangiqunga isibindi,

wangipha amandla emphefumulweni wami.

4

138:4
AmaH. 47:9
102:15,22
Onke amakhosi omhlaba ayakukubonga, Jehova,

lapho ezwile amazwi omlomo wakho.

5Yebo, ayakuhlabelela ngezindlela zikaJehova,

ngokuba inkulu inkazimulo kaJehova.

6

138:6
Luk. 1:48,52
14:11
Ngokuba noma uJehova ephakeme,

uyanakekela nokho ophansi;

uyamazi ozidlayo ekude.

7

138:7
AmaH. 91:2
Noma ngihamba phakathi kwenhlupheko,

uyakungiphilisa;

uyakwelulela isandla sakho olakeni lwezitha zami,

esokunene sakho singisindise.

8

138:8
AmaH. 57:2
UJehova uyakufeza okwami;

Jehova, umusa wakho umi phakade;

ungashiyi imisebenzi yezandla zakho.

139

UJehova uyazi konke, ukhona ezindaweni zonke

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

1391

139:1
AmaH. 17:3
Jehova, uyangihlolisisa, uyangazi.

2

139:2
Jer. 17:10
23:23
Math. 9:4
Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami,

uqonda umcabango wami ukude.

3

139:3
Jobe 34:21
Heb. 4:13
Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami,

wazana nezindlela zonke zami.

4Ngokuba alikho izwi olimini lwami, Jehova,

ongalaziyo ngokupheleleyo.

5Ungizungezile ngasemuva nangaphambili,

wabeka isandla sakho phezu kwami.

6Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa;

kuphakeme, anginakufinyelela kukho.

7Ngiyakuyaphi,

ngisuke emoyeni wakho, na?

Ngiyakubalekelaphi,

ngimuke ebusweni bakho, na?

8

139:8
Jobe 22:12
26:6
Am. 9:2
Uma ngikhuphukela ezulwini,

wena ulapho;

uma ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo, nangu wena.

9Uma ngithabatha amaphiko okusa,

ngiye ngihlale emikhawulweni yolwandle,

10nalapho isandla sakho siyakungihola,

esokunene sakho singibambe.

11Uma bengithi: “Ubumnyama mabungehlele,

ukukhanya kube ngubusuku kimi,”

12

139:12
Jak. 1:17
ubumnyama bebungayikuba mnyama kuwe,

ngokuba ubusuku bebuyakukhanya njengemini,

ubumnyama bufane nokukhanya.

13

139:13
AmaH. 119:73
Ngokuba wena uzenzile izinso zami,

wangaluka esiswini sikamame.

14

139:14
Jobe 10:8
Ngiyakukubonga,

ngokuba ngenziwa ngokwesabekayo nangokumangalisayo;

imisebenzi yakho iyamangalisa;

umphefumulo wami uyakwazi kahle.

15Amathambo ami ayengafihlekile kuwe,

lapho ngenziwa ekusithekeni,

ngibunjwa ezindaweni ezijulileyo zomhlaba.

16

139:16
Jobe 14:5
Amehlo akho angibona ngiseyihlule;

zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho,

zanqunywa, lungakafiki nolulodwa kuzo.

17

139:17
AmaH. 40:5
92:5
Imicabango yakho, Nkulunkulu, ingamagugu kimi;

bukhulu kangaka ubuningi bayo.

18Uma bengiyakuyibala,

miningi kunesihlabathi;

lapho ngivuka, bengiyakuba nawe.

19Sengathi ungabulala ababi, Nkulunkulu;

ngalokho sukani kimi nina bantu begazi.

20Bakhuluma ngamacebo ngawe,

baliphatha ngeze igama lakho.

21

139:21
AmaH. 119:139
Jehova, angibazondi abakuzondayo na?

Anginengwa ngabakuvukelayo na?

22Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo;

bayizitha kimi.

23

139:23
AmaH. 26:2
Ngihole, Nkulunkulu,

wazi inhliziyo yami;

ngilinge, wazi imicabango yami,

24ubone, uma kukhona indlela yosizi kimi,

ungiholele endleleni yaphakade.

140

Umkhuleko wokulondolozwa

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

1401Ngikhulule, Jehova, kumuntu omubi,

ngilondoloze kumuntu oyisidlwangudlwangu.

2Baceba okubi enhliziyweni yabo;

izinsuku zonke baviva impi.

3

140:3
AmaH. 55:21
57:4
64:3
Rom. 3:13
Bayalola ulimi lwabo njengenyoka;

isihlungu samabululu siphansi kwezindebe zabo. Sela*

4Ngilondoloze ezandleni zomubi,

ngilinde kumuntu oyisidlwangudlwangu,

oceba ukukhuba izinyawo zami.

5Abazidlayo bangifihlela ugibe;

ngezintambo bendlala inetha;

eceleni kwendlela bangibekela izihibe. Sela*

6

140:6
Jer. 18:22
Ngathi kuJehova:

“UnguNkulunkulu wami wena.”

Yizwa, Jehova, izwi lokunxusa kwami.

7

140:7
AmaH. 31:14
Jehova Nkosi yami, mandla ensindiso yami,

uvikela ikhanda lami ngosuku lokulwa.

8Ungazivumeli, Jehova, izifiso zababi;

ungaphumelelisi amacebo abo,

funa baziphakamise. Sela*

9Maqondana nesihlungu sabangizungezayo

mabambozwe ngububi bomlomo wabo.

10

140:10
AmaH. 7:16
Amalahle ashisayo mawawele phezu kwabo;

mabaphonswe emlilweni

nasemigodini ejulileyo,

bangabe besavuka.

11

140:11
AmaH. 11:6
Umuntu wamanga makangamiswa emhlabeni;

ububi mabuzingele umuntu oyisidlwangudlwangu, abhujiswe.

12Ngiyazi ukuthi uJehova uyakumela udaba lohluphekayo

nokufaneleyo kwabampofu.

13

140:13
AmaH. 9:18
Impela abalungileyo bayakubonga igama lakho;

abaqotho bayakuhlala ebusweni bakho.