IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
139

UJehova uyazi konke, ukhona ezindaweni zonke

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

1391

139:1
AmaH. 17:3
Jehova, uyangihlolisisa, uyangazi.

2

139:2
Jer. 17:10
23:23
Math. 9:4
Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami,

uqonda umcabango wami ukude.

3

139:3
Jobe 34:21
Heb. 4:13
Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami,

wazana nezindlela zonke zami.

4Ngokuba alikho izwi olimini lwami, Jehova,

ongalaziyo ngokupheleleyo.

5Ungizungezile ngasemuva nangaphambili,

wabeka isandla sakho phezu kwami.

6Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa;

kuphakeme, anginakufinyelela kukho.

7Ngiyakuyaphi,

ngisuke emoyeni wakho, na?

Ngiyakubalekelaphi,

ngimuke ebusweni bakho, na?

8

139:8
Jobe 22:12
26:6
Am. 9:2
Uma ngikhuphukela ezulwini,

wena ulapho;

uma ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo, nangu wena.

9Uma ngithabatha amaphiko okusa,

ngiye ngihlale emikhawulweni yolwandle,

10nalapho isandla sakho siyakungihola,

esokunene sakho singibambe.

11Uma bengithi: “Ubumnyama mabungehlele,

ukukhanya kube ngubusuku kimi,”

12

139:12
Jak. 1:17
ubumnyama bebungayikuba mnyama kuwe,

ngokuba ubusuku bebuyakukhanya njengemini,

ubumnyama bufane nokukhanya.

13

139:13
AmaH. 119:73
Ngokuba wena uzenzile izinso zami,

wangaluka esiswini sikamame.

14

139:14
Jobe 10:8
Ngiyakukubonga,

ngokuba ngenziwa ngokwesabekayo nangokumangalisayo;

imisebenzi yakho iyamangalisa;

umphefumulo wami uyakwazi kahle.

15Amathambo ami ayengafihlekile kuwe,

lapho ngenziwa ekusithekeni,

ngibunjwa ezindaweni ezijulileyo zomhlaba.

16

139:16
Jobe 14:5
Amehlo akho angibona ngiseyihlule;

zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho,

zanqunywa, lungakafiki nolulodwa kuzo.

17

139:17
AmaH. 40:5
92:5
Imicabango yakho, Nkulunkulu, ingamagugu kimi;

bukhulu kangaka ubuningi bayo.

18Uma bengiyakuyibala,

miningi kunesihlabathi;

lapho ngivuka, bengiyakuba nawe.

19Sengathi ungabulala ababi, Nkulunkulu;

ngalokho sukani kimi nina bantu begazi.

20Bakhuluma ngamacebo ngawe,

baliphatha ngeze igama lakho.

21

139:21
AmaH. 119:139
Jehova, angibazondi abakuzondayo na?

Anginengwa ngabakuvukelayo na?

22Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo;

bayizitha kimi.

23

139:23
AmaH. 26:2
Ngihole, Nkulunkulu,

wazi inhliziyo yami;

ngilinge, wazi imicabango yami,

24ubone, uma kukhona indlela yosizi kimi,

ungiholele endleleni yaphakade.