IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
137

Ngasemifuleni yaseBabele

1371Ngasemifuleni yaseBabele

sahlala khona, sakhala,

lapho sikhumbula iSiyoni.

2Amahabhu* ethu sawaphanyeka

eminyezaneni ephakathi kwalo.

3Ngokuba abasithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama,

nabahluphi bethu bafuna injabulo, bethi:

“Sihlabeleleni elinye lamagama aseSiyoni.”

4Siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova

kwelinye izwe na?

5Uma ngikhohlwa wena Jerusalema,

masizikhohlwe isandla sami sokunene.

6Ulimi lwami malunamathele olwangeni lwami,

uma ngingakukhumbuli,

uma ngingaphakamisi iJerusalema

phezu kwentokozo yami enkulu.

7

137:7
Jer. 49:12
IsiLilo 4:21
Hez. 25:12
35:2
Ob. 11
Khumbula, Jehova,

usuku lweJerusalema,

ngenxa yabantwana bakwa-Edomi

abathi: “Dilizani, dilizani,

kuze kube sesisekelweni salo.”

8

137:8
Isaya 13:19
Jer. 50:29
51:24
Ndodakazi yaseBabele,

wena oyakubhujiswa,

ubusisiwe oyakuphindisela kuwe

izenzo zakho owazenza kithina.

9

137:9
Isaya 13:16
Ubusisiwe oyakubamba abancane bakho,

abaphahlaze edwaleni.

138

Ukubonga uJehova omkhulu omnene

ElikaDavide.

1381Ngiyakukubonga ngenhliziyo yami yonke;

phambi kwawonkulunkulu ngiyakukuhubela.

2

138:2
2 Sam. 7:21
AmaH. 18:49
Ngiyakukhuleka phambi kwethempeli lakho elingcwele,

ngibonge igama lakho ngenxa yomusa wakho neqiniso lakho,

ngokuba phezu kwakho konke uphakamisile igama lakho nezwi lakho.

3

138:3
AmaH. 86:16
Ngosuku engakhala ngalo wangiphendula;

wangiqunga isibindi,

wangipha amandla emphefumulweni wami.

4

138:4
AmaH. 47:9
102:15,22
Onke amakhosi omhlaba ayakukubonga, Jehova,

lapho ezwile amazwi omlomo wakho.

5Yebo, ayakuhlabelela ngezindlela zikaJehova,

ngokuba inkulu inkazimulo kaJehova.

6

138:6
Luk. 1:48,52
14:11
Ngokuba noma uJehova ephakeme,

uyanakekela nokho ophansi;

uyamazi ozidlayo ekude.

7

138:7
AmaH. 91:2
Noma ngihamba phakathi kwenhlupheko,

uyakungiphilisa;

uyakwelulela isandla sakho olakeni lwezitha zami,

esokunene sakho singisindise.

8

138:8
AmaH. 57:2
UJehova uyakufeza okwami;

Jehova, umusa wakho umi phakade;

ungashiyi imisebenzi yezandla zakho.

139

UJehova uyazi konke, ukhona ezindaweni zonke

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

1391

139:1
AmaH. 17:3
Jehova, uyangihlolisisa, uyangazi.

2

139:2
Jer. 17:10
23:23
Math. 9:4
Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami,

uqonda umcabango wami ukude.

3

139:3
Jobe 34:21
Heb. 4:13
Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami,

wazana nezindlela zonke zami.

4Ngokuba alikho izwi olimini lwami, Jehova,

ongalaziyo ngokupheleleyo.

5Ungizungezile ngasemuva nangaphambili,

wabeka isandla sakho phezu kwami.

6Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa;

kuphakeme, anginakufinyelela kukho.

7Ngiyakuyaphi,

ngisuke emoyeni wakho, na?

Ngiyakubalekelaphi,

ngimuke ebusweni bakho, na?

8

139:8
Jobe 22:12
26:6
Am. 9:2
Uma ngikhuphukela ezulwini,

wena ulapho;

uma ngendlala icansi lami endaweni yabafileyo, nangu wena.

9Uma ngithabatha amaphiko okusa,

ngiye ngihlale emikhawulweni yolwandle,

10nalapho isandla sakho siyakungihola,

esokunene sakho singibambe.

11Uma bengithi: “Ubumnyama mabungehlele,

ukukhanya kube ngubusuku kimi,”

12

139:12
Jak. 1:17
ubumnyama bebungayikuba mnyama kuwe,

ngokuba ubusuku bebuyakukhanya njengemini,

ubumnyama bufane nokukhanya.

13

139:13
AmaH. 119:73
Ngokuba wena uzenzile izinso zami,

wangaluka esiswini sikamame.

14

139:14
Jobe 10:8
Ngiyakukubonga,

ngokuba ngenziwa ngokwesabekayo nangokumangalisayo;

imisebenzi yakho iyamangalisa;

umphefumulo wami uyakwazi kahle.

15Amathambo ami ayengafihlekile kuwe,

lapho ngenziwa ekusithekeni,

ngibunjwa ezindaweni ezijulileyo zomhlaba.

16

139:16
Jobe 14:5
Amehlo akho angibona ngiseyihlule;

zonke izinsuku zami zalotshwa encwadini yakho,

zanqunywa, lungakafiki nolulodwa kuzo.

17

139:17
AmaH. 40:5
92:5
Imicabango yakho, Nkulunkulu, ingamagugu kimi;

bukhulu kangaka ubuningi bayo.

18Uma bengiyakuyibala,

miningi kunesihlabathi;

lapho ngivuka, bengiyakuba nawe.

19Sengathi ungabulala ababi, Nkulunkulu;

ngalokho sukani kimi nina bantu begazi.

20Bakhuluma ngamacebo ngawe,

baliphatha ngeze igama lakho.

21

139:21
AmaH. 119:139
Jehova, angibazondi abakuzondayo na?

Anginengwa ngabakuvukelayo na?

22Ngiyabazonda ngenzondo epheleleyo;

bayizitha kimi.

23

139:23
AmaH. 26:2
Ngihole, Nkulunkulu,

wazi inhliziyo yami;

ngilinge, wazi imicabango yami,

24ubone, uma kukhona indlela yosizi kimi,

ungiholele endleleni yaphakade.