IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
137

Ngasemifuleni yaseBabele

1371Ngasemifuleni yaseBabele

sahlala khona, sakhala,

lapho sikhumbula iSiyoni.

2Amahabhu* ethu sawaphanyeka

eminyezaneni ephakathi kwalo.

3Ngokuba abasithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama,

nabahluphi bethu bafuna injabulo, bethi:

“Sihlabeleleni elinye lamagama aseSiyoni.”

4Siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova

kwelinye izwe na?

5Uma ngikhohlwa wena Jerusalema,

masizikhohlwe isandla sami sokunene.

6Ulimi lwami malunamathele olwangeni lwami,

uma ngingakukhumbuli,

uma ngingaphakamisi iJerusalema

phezu kwentokozo yami enkulu.

7

137:7
Jer. 49:12
IsiLilo 4:21
Hez. 25:12
35:2
Ob. 11
Khumbula, Jehova,

usuku lweJerusalema,

ngenxa yabantwana bakwa-Edomi

abathi: “Dilizani, dilizani,

kuze kube sesisekelweni salo.”

8

137:8
Isaya 13:19
Jer. 50:29
51:24
Ndodakazi yaseBabele,

wena oyakubhujiswa,

ubusisiwe oyakuphindisela kuwe

izenzo zakho owazenza kithina.

9

137:9
Isaya 13:16
Ubusisiwe oyakubamba abancane bakho,

abaphahlaze edwaleni.