IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
136

Ukubonga uJehova ngezimangaliso zakhe nomusa wakhe ongunaphakade

1361

136:1
1 IziKr. 16:34
Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2

136:2
Dut. 10:17
1 Kor. 8:5
Bongani uNkulunkulu wawonkulunkulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

3

136:3
1 Thim. 6:15
Bongani iNkosi yamakhosi,

ngokuba umusa wayo umi phakade;

4yona engoyedwa owenza izimangaliso ezinkulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

5owenzile izulu ngokuhlakanipha,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

6

136:6
Gen. 1:9
Jer. 10:12
51:15
owendlala umhlaba phezu kwamanzi,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

7

136:7
Gen. 1:14
owenza izinkanyiso ezinkulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

8ilanga ukuba libuse emini,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

9inyanga nezinkanyezi ukuba zibuse ebusuku,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

10

136:10
Eks. 12:29
owalishaya iGibithe, amazibulo alo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

11

136:11
Eks. 12:41
owamkhipha u-Israyeli phakathi kwabo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

12

136:12
Dut. 4:34
ngesandla esinamandla nangengalo eyeluliweyo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

13

136:13
Eks. 14:21
owahlukanisa kabili uLwandle Olubomvu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

14owawelisa u-Israyeli phakathi kwalo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

15owachitha uFaro nempi yakhe eLwandle Olubomvu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

16owahola abantu bakhe ehlane,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

17

136:17
AmaH. 135:10
owashaya amakhosi amakhulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

18owabulala amakhosi adumileyo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

19

136:19
Num. 21:21
Dut. 2:32
uSihoni inkosi yama-Amori,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

20

136:20
Dut. 3:1
no-Ogi inkosi yaseBashani,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

21

136:21
Josh. 12:7
AmaH. 135:12
owanika izwe labo laba yifa,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

22laba yifa lika-Israyeli inceku yakhe,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

23

136:23
Eks. 2:24
3:7
owasikhumbula sisephansi,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

24owasikhulula ezitheni zethu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

25

136:25
AmaH. 104:27
145:15
onika inyama yonke ukudla,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

26Bongani uNkulunkulu wezulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.