IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
135

Indumiso kuJehova ngezimangaliso zakhe

1351

135:1
AmaH. 113:1
134:1
Haleluya!

Dumisani igama likaJehova;

mdumiseni nina zinceku zikaJehova

2enimi endlini kaJehova

emagcekeni endlu kaNkulunkulu wethu.

3

135:3
AmaH. 147:1
Dumisani uJehova,

ngokuba uJehova muhle;

hubelani igama lakhe,

ngokuba limnandi.

4

135:4
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Ngokuba uJehova uzikhethele uJakobe,

no-Israyeli ukuba abe yimfuyo yakhe.

5

135:5
AmaH. 86:8
97:9
Impela ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu

nokuthi iNkosi yethu iphezu kwabo bonke onkulunkulu.

6

135:6
AmaH. 115:3
Konke uJehova akuthandayo uyakwenza

ezulwini nasemhlabeni,

emanzini nasezinzulwini zonke.

7

135:7
Jer. 10:13
51:16
Ukhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba,

wenza imibani kube yimvula;

ukhipha umoya ezingotsheni zakhe.

8

135:8
Eks. 12:29
Washaya amazibulo aseGibithe,

awabantu kanye nawezilwane.

9

135:9
Eks. 7 – 10
Wathuma izibonakaliso nezimangaliso

phakathi kwakho, Gibithe,

phezu kukaFaro nezinceku zakhe zonke.

10

135:10
Josh. 12:1
Washaya izizwe ezinkulu,

wabulala amakhosi anamandla:

11

135:11
Num. 21:21
uSihoni inkosi yama-Amori,

no-Ogi inkosi yaseBashani,

nemibuso yonke yaseKhanani.

12

135:12
Josh. 11:23
Wanika izwe labo laba yifa,

laba yifa lika-Israyeli, isizwe sakhe.

13

135:13
AmaH. 102:12
Jehova, igama lakho limi phakade;

isikhumbuzo sakho, Jehova, sisezizukulwaneni ngezizukulwane.

14

135:14
Dut. 32:26
Ngokuba uJehova uyakwahlulela abantu bakhe,

ahawukele izinceku zakhe.

15

135:15
AmaH. 115:4
Izithombe zabezizwe ziyisiliva negolide,

umsebenzi wezandla zomuntu.

16Umlomo zinawo, kepha azikhulumi;

amehlo zinawo, kodwa aziboni.

17Izindlebe zinazo, kepha azizwa,

nomoya awukho emlonyeni wazo.

18Abazenzayo bayafana nazo,

bonke abazethembayo.

19

135:19
AmaH. 118:2
Wena ndlu ka-Israyeli,

mbonge uJehova;

wena ndlu ka-Aroni,

mbonge uJehova.

20Wena ndlu kaLevi, mbonge uJehova;

nina enimesabayo uJehova,

mbongeni uJehova.

21UJehova makabongwe eSiyoni,

yena owakhe eJerusalema.

Haleluya!

136

Ukubonga uJehova ngezimangaliso zakhe nomusa wakhe ongunaphakade

1361

136:1
1 IziKr. 16:34
Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2

136:2
Dut. 10:17
1 Kor. 8:5
Bongani uNkulunkulu wawonkulunkulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

3

136:3
1 Thim. 6:15
Bongani iNkosi yamakhosi,

ngokuba umusa wayo umi phakade;

4yona engoyedwa owenza izimangaliso ezinkulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

5owenzile izulu ngokuhlakanipha,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

6

136:6
Gen. 1:9
Jer. 10:12
51:15
owendlala umhlaba phezu kwamanzi,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

7

136:7
Gen. 1:14
owenza izinkanyiso ezinkulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

8ilanga ukuba libuse emini,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

9inyanga nezinkanyezi ukuba zibuse ebusuku,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

10

136:10
Eks. 12:29
owalishaya iGibithe, amazibulo alo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

11

136:11
Eks. 12:41
owamkhipha u-Israyeli phakathi kwabo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

12

136:12
Dut. 4:34
ngesandla esinamandla nangengalo eyeluliweyo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

13

136:13
Eks. 14:21
owahlukanisa kabili uLwandle Olubomvu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

14owawelisa u-Israyeli phakathi kwalo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

15owachitha uFaro nempi yakhe eLwandle Olubomvu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

16owahola abantu bakhe ehlane,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

17

136:17
AmaH. 135:10
owashaya amakhosi amakhulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

18owabulala amakhosi adumileyo,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

19

136:19
Num. 21:21
Dut. 2:32
uSihoni inkosi yama-Amori,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

20

136:20
Dut. 3:1
no-Ogi inkosi yaseBashani,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

21

136:21
Josh. 12:7
AmaH. 135:12
owanika izwe labo laba yifa,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

22laba yifa lika-Israyeli inceku yakhe,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

23

136:23
Eks. 2:24
3:7
owasikhumbula sisephansi,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

24owasikhulula ezitheni zethu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade;

25

136:25
AmaH. 104:27
145:15
onika inyama yonke ukudla,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

26Bongani uNkulunkulu wezulu,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

137

Ngasemifuleni yaseBabele

1371Ngasemifuleni yaseBabele

sahlala khona, sakhala,

lapho sikhumbula iSiyoni.

2Amahabhu* ethu sawaphanyeka

eminyezaneni ephakathi kwalo.

3Ngokuba abasithumbileyo bacela ukuba sihlabelele igama,

nabahluphi bethu bafuna injabulo, bethi:

“Sihlabeleleni elinye lamagama aseSiyoni.”

4Siyakuhlabelela kanjani ihubo likaJehova

kwelinye izwe na?

5Uma ngikhohlwa wena Jerusalema,

masizikhohlwe isandla sami sokunene.

6Ulimi lwami malunamathele olwangeni lwami,

uma ngingakukhumbuli,

uma ngingaphakamisi iJerusalema

phezu kwentokozo yami enkulu.

7

137:7
Jer. 49:12
IsiLilo 4:21
Hez. 25:12
35:2
Ob. 11
Khumbula, Jehova,

usuku lweJerusalema,

ngenxa yabantwana bakwa-Edomi

abathi: “Dilizani, dilizani,

kuze kube sesisekelweni salo.”

8

137:8
Isaya 13:19
Jer. 50:29
51:24
Ndodakazi yaseBabele,

wena oyakubhujiswa,

ubusisiwe oyakuphindisela kuwe

izenzo zakho owazenza kithina.

9

137:9
Isaya 13:16
Ubusisiwe oyakubamba abancane bakho,

abaphahlaze edwaleni.