IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
135

Indumiso kuJehova ngezimangaliso zakhe

1351

135:1
AmaH. 113:1
134:1
Haleluya!

Dumisani igama likaJehova;

mdumiseni nina zinceku zikaJehova

2enimi endlini kaJehova

emagcekeni endlu kaNkulunkulu wethu.

3

135:3
AmaH. 147:1
Dumisani uJehova,

ngokuba uJehova muhle;

hubelani igama lakhe,

ngokuba limnandi.

4

135:4
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Ngokuba uJehova uzikhethele uJakobe,

no-Israyeli ukuba abe yimfuyo yakhe.

5

135:5
AmaH. 86:8
97:9
Impela ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu

nokuthi iNkosi yethu iphezu kwabo bonke onkulunkulu.

6

135:6
AmaH. 115:3
Konke uJehova akuthandayo uyakwenza

ezulwini nasemhlabeni,

emanzini nasezinzulwini zonke.

7

135:7
Jer. 10:13
51:16
Ukhuphula izinkungu emikhawulweni yomhlaba,

wenza imibani kube yimvula;

ukhipha umoya ezingotsheni zakhe.

8

135:8
Eks. 12:29
Washaya amazibulo aseGibithe,

awabantu kanye nawezilwane.

9

135:9
Eks. 7 – 10
Wathuma izibonakaliso nezimangaliso

phakathi kwakho, Gibithe,

phezu kukaFaro nezinceku zakhe zonke.

10

135:10
Josh. 12:1
Washaya izizwe ezinkulu,

wabulala amakhosi anamandla:

11

135:11
Num. 21:21
uSihoni inkosi yama-Amori,

no-Ogi inkosi yaseBashani,

nemibuso yonke yaseKhanani.

12

135:12
Josh. 11:23
Wanika izwe labo laba yifa,

laba yifa lika-Israyeli, isizwe sakhe.

13

135:13
AmaH. 102:12
Jehova, igama lakho limi phakade;

isikhumbuzo sakho, Jehova, sisezizukulwaneni ngezizukulwane.

14

135:14
Dut. 32:26
Ngokuba uJehova uyakwahlulela abantu bakhe,

ahawukele izinceku zakhe.

15

135:15
AmaH. 115:4
Izithombe zabezizwe ziyisiliva negolide,

umsebenzi wezandla zomuntu.

16Umlomo zinawo, kepha azikhulumi;

amehlo zinawo, kodwa aziboni.

17Izindlebe zinazo, kepha azizwa,

nomoya awukho emlonyeni wazo.

18Abazenzayo bayafana nazo,

bonke abazethembayo.

19

135:19
AmaH. 118:2
Wena ndlu ka-Israyeli,

mbonge uJehova;

wena ndlu ka-Aroni,

mbonge uJehova.

20Wena ndlu kaLevi, mbonge uJehova;

nina enimesabayo uJehova,

mbongeni uJehova.

21UJehova makabongwe eSiyoni,

yena owakhe eJerusalema.

Haleluya!