IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
132

Isithembiso sikaDavide kuJehova nesithembiso sikaJehova kuDavide

Igama lokukhuphuka.

1321

132:1
AmaH. 56:8
Jehova,

mkhumbulele uDavide zonke izinhlupheko zakhe

2ukuthi wafunga kuJehova,

wenza isithembiso kuye onguMninimandla kaJakobe, ethi:

3“Angiyikungena etendeni lendlu yami;

angiyikwenyukela embhedeni wami;

4

132:4
2 Sam. 7:2
1 IziKr. 17:1
angiyikunika amehlo ami ubuthongo,

nezinkophe zami ukozela

5

132:5
IzE. 7:46
ngingakatholeli uJehova indawo,

indlu yonguMninimandla kaJakobe.”

6Bheka, sizwile ngakho e-Efratha,

sakufumana ezweni laseJari.

7

132:7
AmaH. 122:1
“Masingene endlini yakhe,

sikhuleke ngasesenabelweni sezinyawo zakhe.

8

132:8
Num. 10:35
2 IziKr. 6:41
Vuka, Jehova, uye ekuphumuleni kwakho,

wena nomphongolo wamandla akho.

9Abapristi bakho mabembeswe ukulunga,

abangcwele bakho bethabe.”

10

132:10
AmaH. 18:50
Ngenxa yenceku yakho uDavide

mawungaphenduli ubuso bogcotshiweyo wakho.

11

132:11
2 Sam. 7:11
AmaH. 89:2
IzE. 2:30
UJehova ufungile kuDavide ngeqiniso,

akabuyi kukho, ethi:

“Owenzalo yomzimba wakho

ngiyakumbeka esihlalweni sakho sobukhosi.

12Uma abantwana bakho begcina isivumelwano sami

nobufakazi bami engiyakubafundisa bona,

khona abantwana babo bayakuhlala

esihlalweni sakho kuze kube phakade.”

13Ngokuba uJehova ukhethile iSiyoni;

ulithandile libe yindawo yakhe yokuhlala:

14

132:14
AmaH. 68:16
“Yona ingeyokuphumula kwami kuze kube phakade;

lapha ngiyakuhlala khona,

ngokuba ngiyifunile.

15Ngiyakubusisa kakhulu ukudla kwalo;

abampofu balo ngiyakubasuthisa ngesinkwa.

16

132:16
Isaya 61:6,10
Abapristi balo ngiyakubembesa insindiso;

abangcwele balo bayakumemeza nokumemeza ngenjabulo.

17

132:17
1 AmaKh. 11:36
AmaH. 18:28
Luk. 1:69
2:32
“Ngiyakuhlumisa uphondo lukaDavide,

ogcotshiweyo wami ngimlungisele isibani.

18Izitha zalo ngiyakuzembesa ihlazo,

kepha kuyena uqobo umqhele wakhe uyakukhazimula.”

133

Isibusiso esisekuhlanganeni kwabazalwane

Igama lokukhuphuka. ElikaDavide.

1331Bheka, kuhle, kumnandi kangaka

ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye.

2

133:2
Eks. 29:7
Lev. 8:12
Kufana namafutha amahle ekhanda ehlela esilevini,

isilevu sika-Aroni,

ehlela nasemphethweni wezambatho zakhe.

3Kufana namazolo aseHermoni

ehlela ezintabeni zaseSiyoni.

Ngokuba uJehova wayaleza khona isibusiso,

yebo, ukuphila kuze kube phakade.

134

Isibusiso sikaJehova phezu kwabambongayo uJehova

Igama lokukhuphuka.

1341

134:1
Eks. 27:21
Lev. 8:35
1 IziKr. 9:33
AmaH. 92:1
135:1
Bhekani, nibonge uJehova

nina nonke zinceku zikaJehova

enimi endlini kaJehova ebusuku.

2

134:2
1 Thim. 2:8
Phakamiselani izandla zenu endlini engcwele,

nimbonge uJehova.

3

134:3
Num. 6:24
UJehova makakubusise eseSiyoni,

yena owenzile izulu nomhlaba.