IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
132

Isithembiso sikaDavide kuJehova nesithembiso sikaJehova kuDavide

Igama lokukhuphuka.

1321

132:1
AmaH. 56:8
Jehova,

mkhumbulele uDavide zonke izinhlupheko zakhe

2ukuthi wafunga kuJehova,

wenza isithembiso kuye onguMninimandla kaJakobe, ethi:

3“Angiyikungena etendeni lendlu yami;

angiyikwenyukela embhedeni wami;

4

132:4
2 Sam. 7:2
1 IziKr. 17:1
angiyikunika amehlo ami ubuthongo,

nezinkophe zami ukozela

5

132:5
IzE. 7:46
ngingakatholeli uJehova indawo,

indlu yonguMninimandla kaJakobe.”

6Bheka, sizwile ngakho e-Efratha,

sakufumana ezweni laseJari.

7

132:7
AmaH. 122:1
“Masingene endlini yakhe,

sikhuleke ngasesenabelweni sezinyawo zakhe.

8

132:8
Num. 10:35
2 IziKr. 6:41
Vuka, Jehova, uye ekuphumuleni kwakho,

wena nomphongolo wamandla akho.

9Abapristi bakho mabembeswe ukulunga,

abangcwele bakho bethabe.”

10

132:10
AmaH. 18:50
Ngenxa yenceku yakho uDavide

mawungaphenduli ubuso bogcotshiweyo wakho.

11

132:11
2 Sam. 7:11
AmaH. 89:2
IzE. 2:30
UJehova ufungile kuDavide ngeqiniso,

akabuyi kukho, ethi:

“Owenzalo yomzimba wakho

ngiyakumbeka esihlalweni sakho sobukhosi.

12Uma abantwana bakho begcina isivumelwano sami

nobufakazi bami engiyakubafundisa bona,

khona abantwana babo bayakuhlala

esihlalweni sakho kuze kube phakade.”

13Ngokuba uJehova ukhethile iSiyoni;

ulithandile libe yindawo yakhe yokuhlala:

14

132:14
AmaH. 68:16
“Yona ingeyokuphumula kwami kuze kube phakade;

lapha ngiyakuhlala khona,

ngokuba ngiyifunile.

15Ngiyakubusisa kakhulu ukudla kwalo;

abampofu balo ngiyakubasuthisa ngesinkwa.

16

132:16
Isaya 61:6,10
Abapristi balo ngiyakubembesa insindiso;

abangcwele balo bayakumemeza nokumemeza ngenjabulo.

17

132:17
1 AmaKh. 11:36
AmaH. 18:28
Luk. 1:69
2:32
“Ngiyakuhlumisa uphondo lukaDavide,

ogcotshiweyo wami ngimlungisele isibani.

18Izitha zalo ngiyakuzembesa ihlazo,

kepha kuyena uqobo umqhele wakhe uyakukhazimula.”