IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
128

Inhlanhla yekhaya lomuntu oqotho

Igama lokukhuphuka.

1281

128:1
AmaH. 112:1
119:1
Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova,

abahamba ngezindlela zakhe.

2Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho;

uyakuba nenhlanhla nempumelelo.

3Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho,

abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo,

bezungeza itafula lakho.

4Ngokuba bheka,

kanjalo iyakubusiswa indoda

emesabayo uJehova.

5

128:5
AmaH. 134:3
UJehova makakubusise eseSiyoni;

uyakubona inhlanhla yaseJerusalema

zonke izinsuku zokuphila kwakho.

6

128:6
Jobe 42:16
Gal. 6:16
Uyakubona abantwana babantwana bakho.

Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.

129

Ubuthakathaka bezitha zeSiyoni

Igama lokukhuphuka.

1291Bangihluphile kaningi kwasebusheni bami,

makasho njalo u-Israyeli.

2Bangihluphile kakhulu,

nokho abangahlulanga.

3

129:3
IzA. 5:18
Isaya 51:23
Hez. 19:10
Abalimi balima emhlane wami,

benza ibe mide imisele yabo.

4UJehova ulungile;

unqumile izintambo zababi.

5Mabajabhiswe, babuyiselwe emuva

bonke abazonda iSiyoni.

6

129:6
2 AmaKh. 19:26
Isaya 37:27
Mababe njengotshani ophahleni,

obubuna bungakakhuli.

7Ovunayo akagcwalisi ngabo isandla sakhe,

nobopha izinyanda izingalo zakhe.

8

129:8
Ruthe 2:4
Abadlulayo abasho ukuthi:

“Isibusiso sikaJehova masibe phezu kwenu;

siyanibusisa egameni likaJehova.”

130

Umkhuleko wokuthethelelwa nokukhululwa

Igama lokukhuphuka.

1301

130:1
AmaH. 69:1
88:6
Ngikhala kuwe Jehova

ngisotweni phansi.

2Nkosi, yizwa izwi lami;

izindlebe zakho mazilalele izwi lokuncenga kwami.

3

130:3
Jobe 9:2
AmaH. 143:2
Uma wena Jehova uqaphela iziphambeko,

Nkosi, ngubani ongema na?

4

130:4
Dan. 9:9
Kepha ukuthethelela kukuwe,

ukuze wesatshwe.

5Ngiyalindela uJehova,

umphefumulo wami uyalinda;

ngiyalethemba izwi lakhe.

6Umphefumulo wami uyalindela iNkosi

kunabalindi belindela ukusa.

7

130:7
2 Sam. 24:14
U-Israyeli makamethembe uJehova,

ngokuba umusa ukuJehova,

nokukhulula okuningi kukuye.

8

130:8
Math. 1:21
AmaH. 101:5
Uyakumhlenga u-Israyeli

eziphambekweni zakhe zonke.