IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
127

Zonke izibusiso zivela kuJehova

Igama lokukhuphuka. ElikaSolomoni.

1271

127:1
AmaH. 121:3
1 Kor. 3:7
Uma uJehova engayakhi indlu,

basebenzela ize abayakhayo;

uma uJehova engalondolozi umuzi,

umlindi wawo ulindela ize.

2

127:2
IzA. 10:22
Math. 6:25
Kuyize kini ukuba nivuke ekuseni,

nephuze ukuphumula,

nidle isinkwa sezinhlupheko,

ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele.

3

127:3
Gen. 48:9
Bheka, abantwana bayifa elivela kuJehova,

isithelo sesisu singumvuzo.

4Njengemicibisholo esandleni seqhawe

banjalo abantwana bobusha.

5Ibusisiwe indoda emgodla wayo ugcwele bona;

abayikujabha lapho bekhuluma nezitha zabo esangweni.

128

Inhlanhla yekhaya lomuntu oqotho

Igama lokukhuphuka.

1281

128:1
AmaH. 112:1
119:1
Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova,

abahamba ngezindlela zakhe.

2Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho;

uyakuba nenhlanhla nempumelelo.

3Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho,

abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo,

bezungeza itafula lakho.

4Ngokuba bheka,

kanjalo iyakubusiswa indoda

emesabayo uJehova.

5

128:5
AmaH. 134:3
UJehova makakubusise eseSiyoni;

uyakubona inhlanhla yaseJerusalema

zonke izinsuku zokuphila kwakho.

6

128:6
Jobe 42:16
Gal. 6:16
Uyakubona abantwana babantwana bakho.

Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.

129

Ubuthakathaka bezitha zeSiyoni

Igama lokukhuphuka.

1291Bangihluphile kaningi kwasebusheni bami,

makasho njalo u-Israyeli.

2Bangihluphile kakhulu,

nokho abangahlulanga.

3

129:3
IzA. 5:18
Isaya 51:23
Hez. 19:10
Abalimi balima emhlane wami,

benza ibe mide imisele yabo.

4UJehova ulungile;

unqumile izintambo zababi.

5Mabajabhiswe, babuyiselwe emuva

bonke abazonda iSiyoni.

6

129:6
2 AmaKh. 19:26
Isaya 37:27
Mababe njengotshani ophahleni,

obubuna bungakakhuli.

7Ovunayo akagcwalisi ngabo isandla sakhe,

nobopha izinyanda izingalo zakhe.

8

129:8
Ruthe 2:4
Abadlulayo abasho ukuthi:

“Isibusiso sikaJehova masibe phezu kwenu;

siyanibusisa egameni likaJehova.”