IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
126

Ukutshala ngezinyembezi nokuvuna ngentokozo

Igama lokukhuphuka.

1261

126:1
AmaH. 14:7
Lapho uJehova abuyisa ukuthunjwa kweSiyoni,

sasinjengabaphuphayo.

2

126:2
Jobe 8:21
Umlomo wethu wawusugcwala ukuhleka

nolimi lwethu ukuhuba;

bathi phakathi kwabezizwe:

UJehova ubenzele izinto ezinkulu.

3UJehova usenzele izinto ezinkulu, sajabula.

4Buyisa, Jehova, ukuthunjwa kwethu

njengemifula yaseningizimu.

5

126:5
Math. 5:4
Luk. 6:21
Abahlwanyela ngezinyembezi

bayakuvuna ngokuthokoza.

6

126:6
Isaya 35:10
Ohamba ekhala izinyembezi,

ephethe imbewu yokuhlwanyela,

uyakubuya ngokuthokoza,

ephethe izinyanda zakhe.

127

Zonke izibusiso zivela kuJehova

Igama lokukhuphuka. ElikaSolomoni.

1271

127:1
AmaH. 121:3
1 Kor. 3:7
Uma uJehova engayakhi indlu,

basebenzela ize abayakhayo;

uma uJehova engalondolozi umuzi,

umlindi wawo ulindela ize.

2

127:2
IzA. 10:22
Math. 6:25
Kuyize kini ukuba nivuke ekuseni,

nephuze ukuphumula,

nidle isinkwa sezinhlupheko,

ngokuba uyamupha othandiweyo wakhe esalele.

3

127:3
Gen. 48:9
Bheka, abantwana bayifa elivela kuJehova,

isithelo sesisu singumvuzo.

4Njengemicibisholo esandleni seqhawe

banjalo abantwana bobusha.

5Ibusisiwe indoda emgodla wayo ugcwele bona;

abayikujabha lapho bekhuluma nezitha zabo esangweni.

128

Inhlanhla yekhaya lomuntu oqotho

Igama lokukhuphuka.

1281

128:1
AmaH. 112:1
119:1
Babusisiwe bonke abamesabayo uJehova,

abahamba ngezindlela zakhe.

2Ngokuba uyakudla umsebenzi wezandla zakho;

uyakuba nenhlanhla nempumelelo.

3Umkakho uyakuba njengomnqumo othelayo phakathi kwendlu yakho,

abantwana bakho babe njengezithombo zomnqumo,

bezungeza itafula lakho.

4Ngokuba bheka,

kanjalo iyakubusiswa indoda

emesabayo uJehova.

5

128:5
AmaH. 134:3
UJehova makakubusise eseSiyoni;

uyakubona inhlanhla yaseJerusalema

zonke izinsuku zokuphila kwakho.

6

128:6
Jobe 42:16
Gal. 6:16
Uyakubona abantwana babantwana bakho.

Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.