IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
124

Ukubonga ukusindiswa engozini enkulu

Igama lokukhuphuka. ElikaDavide.

1241Uma uJehova ebengenathi,

makasho njalo manje u-Israyeli,

2

124:2
Rom. 8:31
uma uJehova ebengenathi,

lapho abantu besivukela,

3

124:3
AmaH. 94:17
ngabe sebesigwinyile

ekuvutheni kolaka lwabo kithina;

4amanzi ngabe asewele phezu kwethu,

kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu,

5

124:5
AmaH. 69:15
kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo.

6Makabongwe uJehova

ongasinikelanga ukuba sibe yimpango

yamazinyo abo.

7Umphefumulo wethu uphunyukile

njengenyoni ogibeni lwabacuphi;

ugibe lwaphukile, thina saphunyuka.

8

124:8
AmaH. 121:2
146:5
Usizo lwethu lusegameni likaJehova

owenzile izulu nomhlaba.

125

UJehova uyalondoloza u-Israyeli

Igama lokukhuphuka.

1251

125:1
AmaH. 46:5
AmaH. 34:7
Abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseSiyoni

engenakunyakaziswa kepha imi phakade.

2Njengalokhu izintaba zihaqa iJerusalema,

kanjalo uJehova uhaqa abantu bakhe kalokhu kuze kube phakade.

3

125:3
Isaya 14:5
Ngokuba intonga yababi ayinakuhlala phezu kwesabelo sabalungileyo,

funa abalungileyo belulele izandla zabo kokubi.

4Jehova, yenza okuhle kubo abalungileyo

nabaqotho ezinhliziyweni zabo.

5

125:5
Gal. 6:16
Kepha abaphambukela ezindleleni zabo eziyizinsongensonge

uJehova uzakubahambisa kanye nabenza okubi.

Ukuthula makube phezu kuka-Israyeli.

126

Ukutshala ngezinyembezi nokuvuna ngentokozo

Igama lokukhuphuka.

1261

126:1
AmaH. 14:7
Lapho uJehova abuyisa ukuthunjwa kweSiyoni,

sasinjengabaphuphayo.

2

126:2
Jobe 8:21
Umlomo wethu wawusugcwala ukuhleka

nolimi lwethu ukuhuba;

bathi phakathi kwabezizwe:

UJehova ubenzele izinto ezinkulu.

3UJehova usenzele izinto ezinkulu, sajabula.

4Buyisa, Jehova, ukuthunjwa kwethu

njengemifula yaseningizimu.

5

126:5
Math. 5:4
Luk. 6:21
Abahlwanyela ngezinyembezi

bayakuvuna ngokuthokoza.

6

126:6
Isaya 35:10
Ohamba ekhala izinyembezi,

ephethe imbewu yokuhlwanyela,

uyakubuya ngokuthokoza,

ephethe izinyanda zakhe.