IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
12

UJehova ungumsizi wabamelana namashayakhothe

Kumholi wokuhlabelela. NgeSheminiti.* Ihubo likaDavide.

121

12:1
Isaya 57:1
Mika 7:2
Siza, Jehova,

ngokuba owesaba uNkulunkulu akasekho,

ngokuba banyamalele abathembekileyo kubantwana babantu.

2Bakhuluma amanga,

kwaba yilowo nalowo kumakhelwane wakhe;

ngezindebe ezithophayo bakhuluma nganhliziyombili.

3

12:3
AmaH. 5:6
UJehova uyakunquma zonke izindebe ezithophayo,

ulimi olukhuluma amazwi amakhulu,

4

12:4
Eks. 5:2
abathi: “Siyakunqoba ngolimi lwethu;

izindebe zethu zinathi;

ngubani oyinkosi phezu kwethu na?”

5

12:5
AmaH. 10:17
“Ngenxa yokubandezeka kwabahluphekileyo

nangokububula kwabampofu

ngizakuvuka kalokhu,” usho uJehova,

“ngimbeke ekusindisweni akulangazelelayo.”

6

12:6
2 Sam. 22:31
AmaH. 119:140
IzA. 30:5
Amazwi kaJehova angamazwi ahlanzekileyo,

anjengesiliva elihlanjululwe esithandweni emhlabathini,

lihlanjululwe kasikhombisa.

7Wena Jehova uyakubagcina,

ubavikele kulesi sizukulwane kuze kube phakade.

8Abangamesabi uNkulunkulu bayashanguza nxazonke,

lapho amanyala ephakeme kubantwana babantu.