IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
119

Induduzo yokholwa yizwi likaNkulunkulu

1191

119:1
AmaH. 1:2
112:1
Babusisiwe abaqotho endleleni,

abahamba ngemithetho kaJehova.

2

119:2
Joh. 14:21,23
1 Joh. 3:23
Babusisiwe abagcina ubufakazi bakhe,

abamfuna ngenhliziyo yonke,

3

119:3
AmaH. 128:1
abangenzi ukungalungi,

kepha behamba ezindleleni zakhe;

4wena usiyalezile

ukuba sizigcine ngokwempela.

5Sengathi zingaqondiswa izindlela zami

ukuba ngigcine izimiso zakho.

6Khona angiyikujabha;

ngiyakuhlonipha iziyalezo zonke zakho.

7Ngiyakukubonga ngobuqotho benhliziyo,

lapho ngifunda izahlulelo zakho ezilungileyo.

8Izimiso zakho ngiyakuzigcina;

ungangishiyi nakanci.

9Insizwa iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na?

Ngokuqaphela okwezwi lakho.

10Ngikufunile ngenhliziyo yami yonke;

mangingaphambuki emiyalweni yakho.

11Enhliziyweni yami ngiyalonda izwi lakho,

ukuze ngingoni kuwe.

12Mawubongwe wena Jehova,

ungifundise izimiso zakho.

13Ngomlomo wami ngimemezele

zonke izahlulelo zomlomo wakho.

14Ngithokoza ngendlela yobufakazi bakho njengemfuyo.

15Ngiyakuzindla ngeziyalezo zakho,

ngihloniphe izindlela zakho.

16Ngiyakuthokoza ngezimiso zakho;

angiyikukhohlwa izwi lakho.

17Yenzele okuhle inceku yakho

ukuba ngiphile, ngigcine izwi lakho.

18Vula amehlo ami

ukuba ngibone izimangaliso zasemthethweni wakho.

19

119:19
1 IziKr. 29:15
Heb. 11:13
Ngingumfokazi emhlabeni;

ungangifihleli imiyalo yakho.

20

119:20
AmaH. 63:1
Umphefumulo wami waphukile

ngokulangazelela njalo izahlulelo zakho.

21

119:21
Dut. 27:26
Gal. 3:10
Uyakhuza abazidlayo, abaqalekisiweyo,

abaduka emiyalweni yakho.

22Susa kimi isihlamba nokudelelwa,

ngokuba ngiyaqaphela ubufakazi bakho.

23

119:23
AmaH. 119:161
Yebo, izikhulu zihlezi zikhuluma ngami;

inceku yakho iyazindla ngezimiso zakho.

24Ubufakazi bakho buyintokozo yami,

bungumluleki wami.

25Umphefumulo wami unamathela othulini;

ngiphilise ngokwezwi lakho.

26Ngimemezele izindlela zami,

wena wangizwa;

ngifundise izimiso zakho.

27Ngiqondise indlela yeziyalezo zakho

ukuba ngikhulume ngezimangaliso zakho.

28Umphefumulo wami uyakhala ngosizi;

ngivuse ngokwezwi lakho.

29Susa kimi indlela yamanga,

ungiphe ngomusa umthetho wakho.

30Ngikhethile indlela yeqiniso;

izahlulelo zakho ngizibekile phambi kwami.

31Ngibambelele ebufakazini bakho;

ungangijabhisi, Jehova.

32Ngiyakugijima ngendlela yemiyalo yakho,

ngokuba uyakwandisa inhliziyo yami.

33

119:33
AmaH. 25:4
27:11
Ngitshengise, Jehova,

indlela yezimiso zakho;

ngiyakuyigcina kuze kube sekupheleni.

34Ngiphe ingqondo, ukuze ngiqaphele umthetho wakho,

ngiwugcine ngenhliziyo yami yonke.

35Ngihambise endleleni yemiyalo yakho,

ngokuba ngiyathokoza ngayo.

36

119:36
AmaH. 141:4
Thobisela inhliziyo yami ebufakazini bakho,

kungabi sekuhaheni.

37Phendula amehlo ami,

angaboni okuyize,

ungiphilise endleleni yakho.

38Yigcwalise encekwini yakho inkulumo yakho

eyenza ukuba wesatshwe.

39Dlulisa isihlamba engisesabayo,

ngokuba izahlulelo zakho zinhle.

40Bheka, ngiyalangazelela iziyalezo zakho;

ngiphilise ngokulunga kwakho.

41Mawuze kimi umusa wakho, Jehova,

insindiso yakho ngokwezwi lakho.

42Khona ngiyakumphendula ongithukayo,

ngokuba ngiyalethemba izwi lakho.

43Ungalisusi emlonyeni wami ngokupheleleyo izwi leqiniso,

ngokuba ngiyethemba izahlulelo zakho.

44Khona ngiyakuwugcina njalo umthetho wakho,

yebo, kuze kube phakade.

45

119:45
AmaH. 101:2
Ngiyakuhamba endaweni ebanzi,

ngokuba iziyalezo zakho ngiyazifuna.

46

119:46
Math. 10:18
Ngiyakukhuluma ngobufakazi bakho phambi kwamakhosi,

ngingajabhi.

47Ngiyakuthokoza ngemiyalo yakho engiyithandileyo.

48Ngiyakuphakamisela izandla zami kuyo imiyalo yakho engiyithandileyo,

ngizindle ngezimiso zakho.

49Khumbula izwi encekwini yakho

owangipha ithemba ngalo.

50

119:50
AmaH. 94:19
Lokhu kuyinduduzo ekuhluphekeni kwami,

ngokuba izwi lakho lingiphilisile.

51Abazidlayo bangihleka usulu kakhulu,

kepha emthethweni wakho angichezuki.

52Ngiyakhumbula izahlulelo zakho zasendulo, Jehova;

ngiyaduduzeka.

53Ukuvutha kolaka kungibambile ngenxa yababi

abashiya umthetho wakho.

54Zaba yizihlabelelo kimina izimiso zakho

endlini yokugogobala kwami.

55

119:55
AmaH. 77:2
Ebusuku ngikhumbula igama lakho,

Jehova, ngigcina umthetho wakho.

56Lokhu kwaba ngokwami,

ngokuba ngagcina iziyalezo zakho.

57

119:57
AmaH. 16:5
73:25
IsiLilo 3:24
UJehova uyisabelo sami;

ngithi ngiyakugcina amazwi akho.

58Ngincenga ubuso bakho ngenhliziyo yami yonke;

yiba nomusa kimi ngokwezwi lakho.

59Ngizindla ngezindlela zami,

ngiqondisa izinyawo zami ebufakazini bakho.

60Ngiyashesha,

angilibali ukugcina imiyalo yakho.

61Izintambo zababi ziyangizungeza,

kepha angikhohlwa umthetho wakho.

62

119:62
IzE. 16:25
Phakathi kobusuku ngiyakuvuka ngikubonge

ngenxa yezahlulelo zakho ezilungileyo.

63

119:63
AmaH. 101:4
Ngingumngane wabo bonke abakwesabayo,

abagcina iziyalezo zakho.

64

119:64
AmaH. 33:5
Umhlaba ugcwele umusa wakho, Jehova;

ngifundise izimiso zakho.

65Uyenzele inceku yakho okuhle, Jehova,

ngokwezwi lakho.

66Ngifundise ukuqonda okuhle nokwazi,

ngokuba ngikholwa yimiyalo yakho.

67Ngingakahlupheki ngaduka,

kepha manje sengiyaligcina izwi lakho.

68Umuhle wena, futhi wenza okuhle;

ngifundise izimiso zakho.

69Abazidlayo baqamba amanga ngami;

ngenhliziyo yonke yami ngiyakugcina iziyalezo zakho.

70

119:70
Dut. 32:15
AmaH. 73:7
Inhliziyo yabo injengamafutha ingezwa lutho;

kepha mina ngithokoza ngomthetho wakho.

71Kwangilungela ukuba ngihlushwe,

ukuze ngifunde izimiso zakho.

72

119:72
AmaH. 19:10
Umthetho womlomo wakho muhle

kunezinkulungwane zegolide nezesiliva.

73

119:73
Jobe 10:8
AmaH. 139:13
Izandla zakho zingenzile, zangibumba;

ngiphe ingqondo,

ukuze ngifunde imiyalo yakho.

74Abakwesabayo bayakujabula lapho bengibona,

ngokuba ngethemba izwi lakho.

75Ngiyazi ukuthi izahlulelo zakho zilungile

nokuthi wangilaya ngokuthembeka.

76Umusa wakho mawube yinduduzo encekwini yakho ngokwezwi lakho.

77Ububele bakho mabuze kimi,

ukuze ngiphile,

ngokuba umthetho wakho uyintokozo yami.

78Abazidlayo mabajabhe,

ngokuba bangicindezele,

kungekho sizathu;

kepha mina ngiyakuzindla ngeziyalezo zakho.

79Mabaphendukele kimi abakwesabayo nabaziyo ubufakazi bakho.

80Inhliziyo yami mayiphelele ezimisweni zakho,

ukuze ngingajabhi.

81

119:81
Gen. 49:18
Isaya 49:6
Luk. 2:25,30
Umphefumulo wami ulangazelela insindiso yakho;

ngiyalethemba izwi lakho.

82

119:82
AmaH. 6:6
Amehlo ami alangazelela izwi lakho, ngithi:

“Uyakungiduduza nini na?”

83Nginjengemvaba emsini;

izimiso zakho angizikhohlwa.

84

119:84
AmaH. 39:4
Zingaki izinsuku zenceku yakho?

Uzakubahlulela nini abangizingelayo na?

85Abazidlayo bangimbela imigodi,

bona abaphambene nomthetho wakho.

86Yonke imiyalo yakho ithembekile;

bayangizingela ngamanga; ngisize.

87Bacishe bangiqeda emhlabeni,

kepha angishiyanga iziyalezo zakho.

88Ngiphilise ngokomusa wakho,

ukuze ngigcine ubufakazi bomlomo wakho.

89

119:89
AmaH. 89:2
Isaya 40:8
Luk. 21:33
Kuze kube phakade, Jehova,

izwi lakho limi liqinile ezulwini.

90Ezizukulwaneni ngezizukulwane ukuthembeka kwakho kukhona;

wamisa umhlaba; usemi.

91Ngokwezahlulelo zakho kusekhona nanamuhla,

ngokuba konke kuyizinceku zakho.

92Uma umthetho wakho ubungesiyo intokozo yami,

ngabe ngibhubhele ekuhluphekeni kwami.

93Angiyikukhohlwa kuze kube phakade iziyalezo zakho,

ngokuba ungiphilisile ngazo.

94

119:94
Rom. 14:8
1 Kor. 6:20
Ngingowakho, ngisindise,

ngokuba ngiyafuna iziyalezo zakho.

95

119:95
AmaH. 38:20
Ababi bahlalele ukungibhubhisa,

kepha ngiyaqaphela ubufakazi bakho.

96Ngibonile ukugcina kokuphelelyo konke,

kepha umthetho wakho ubanzi kakhulu.

97Ngiyawuthanda umthetho wakho kangaka.

Usuku lonke ngizindla ngawo.

98Ngemiyalo yakho ngiyahlakanipha kunezitha zami,

ngokuba inami kuze kube phakade.

99Ngiyaqonda kunabo bonke abangifundisayo,

ngokuba ngizindla ngobufakazi bakho.

100Nginokuqonda kunabadala,

ngokuba ngigcina iziyalezo zakho.

101Ngiyazinqanda izinyawo zami ezindleleni zonke zokubi,

ukuze ngigcine izwi lakho.

102Ezahlulelweni zakho angichezuki,

ngokuba wena uyangifundisa.

103

119:103
AmaH. 19:10
Amnandi kangaka amazwi akho ekunambitheni kwami;

adlula izinyosi emlonyeni wami.

104

119:104
AmaH. 19:7
Ngeziyalezo zakho ngiyathola ukuqonda;

ngalokho ngiyazonda zonke izindlela zamanga.

105

119:105
IzA. 6:23
2 Pet. 1:19
Izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami

nokukhanya endleleni yami.

106Ngifungile;

ukulonda izahlulelo zakho ezilungileyo ngakugcina.

107Ngiyahlupheka kakhulu;

Jehova, ngiphilise ngokwezwi lakho.

108

119:108
AmaH. 19:14
Jehova, yamukela iminikelo yesihle yomlomo wami,

ungifundise izahlulelo zakho:

109

119:109
1 Sam. 19:5
Umphefumulo wami usesandleni sami njalo;

nokho umthetho wakho angiwukhohlwa.

110Ababi bangibekele ugibe,

kepha angiduki eziyalezweni zakho.

111Ngidlile ifa lobufakazi bakho kuze kube phakade,

ngokuba kuyintokozo yenhliziyo yami.

112Ngithobisile inhliziyo yami ukwenza izimiso zakho njalo,

yebo, kuze kube sekupheleni.

113

119:113
1 AmaKh. 18:21
Jak. 1:8
Ngiyabazonda abanhliziyo mbili,

kepha umthetho wakho ngiyawuthanda.

114Wena uyisiphephelo sami nesihlangu sami;

ngiyethemba izwi lakho.

115Sukani kimi nina enenza okubi,

ngokuba ngiyakugcina imiyalo kaNkulunkulu wami.

116

119:116
AmaH. 31:1
Rom. 5:4
Ngiphase ngokwezwi lakho,

ukuze ngiphile,

ngingajabhi ngethemba lami.

117Ngisekele, ngize ngisindiswe,

ngibheke njalo izimiso zakho.

118Uyabadelela bonke abaduka ezimisweni zakho,

ngokuba ubuqili babo buyize.

119Uyabalahla bonke ababi bomhlaba njengendiva;

ngalokho ngiyathanda ubufakazi bakho.

120

119:120
Fil. 2:12
Inyama yami iyathuthumela ngovalo ngawe,

ngiyesaba izahlulelo zakho.

121Ngiyenza ukwahlulela nokulunga;

unganginikeli kubo abahluphi bami.

122Mela inceku yakho kube kuhle;

abazidlayo mabangangicindezeli.

123Amehlo ami ayalangazelela insindiso yakho

nezwi lokulunga kwakho.

124Yenza encekwini yakho ngokomusa wakho,

ungifundise izimiso zakho.

125

119:125
AmaH. 116:16
Ngiyinceku yakho; ngiphe ingqondo

ukuba ngazi ubufakazi bakho.

126

119:126
Math. 15:6
Kuyisikhathi sikaJehova sokusebenza,

ngokuba bawenz' ize umthetho wakho.

127Ngalokho ngiyathanda imiyalo yakho kunegolide,

yebo, kunegolide elicwengekileyo.

128Ngalokho ngiyavuma ukuthi imiyalo

yakho yonke ilungile;

ngiyazonda zonke izindlela zamanga.

129Ubufakazi bakho buyisimangaliso;

ngalokho umphefumulo wami uyabugcina.

130

119:130
AmaH. 19:7
2 Thim. 3:15
Ukwambulwa kwamazwi akho kuyakhanyisa,

yebo, kuyabaqondisa abangenalwazi.

131Ngivula umlomo wami, ngikhefuzela,

ngokuba ngiyalangazelela imiyalo yakho.

132Bheka kimi, ube nomusa kimi

njengokufanele abathanda igama lakho.

133Qinisa izinyathelo zami ezwini lakho;

makungangibusi nobubodwa ububi.

134Ngihlenge ekuhlupheni kwabantu,

ukuze ngigcine iziyalezo zakho.

135

119:135
Num. 6:25
AmaH. 80:3,7,19
Yikhanyisele inceku yakho ubuso bakho,

ngifundise izimiso zakho.

136Imifula yamanzi iyehlela emehlweni ami,

ngokuba abagcini umthetho wakho.

137

119:137
Dut. 32:4
Wena Jehova ulungile;

izahlulelo zakho ziqotho.

138Uyalezile ubufakazi bakho ngokulunga

ngokuthembeka okukhulu.

139

119:139
AmaH. 69:9
139:21
Ukushisekela kwami kungidlile,

ngokuba izitha zami zikhohliwe amazwi akho.

140

119:140
AmaH. 12:6
18:30
IzA. 30:5
Izwi lakho licwebile kakhulu;

ngalokho inceku yakho iyalithanda.

141Ngimncane, ngidelelekile;

iziyalezo zakho angizikhohlwa.

142Ukulunga kwakho kungukulunga okuphakade;

umthetho wakho uyiqiniso.

143Ukuhlupheka nosizi kungehlele;

imiyalo yakho iyintokozo yami.

144Ukulunga kobufakazi bakho kumi phakade;

ngiphe ukuqonda ukuba ngiphile.

145Ngikhala ngenhliziyo yami yonke;

ngizwe, Jehova;

izimiso zakho ngiyakuzigcina.

146Ngikhala kuwe, ngisindise;

ngiyakugcina ubufakazi bakho.

147

119:147
AmaH. 88:13
130:6
Ngiyandulela uvivi lokusa ngikhala;

ngiyethemba amazwi akho.

148

119:148
AmaH. 5:3
63:6
Amehlo ami ayandulela imilindo yobusuku

ukuba ngizindle ngezwi lakho.

149Yizwa izwi lami ngokomusa wakho, Jehova,

ungiphilise ngokwezahlulelo zakho.

150Bayasondela abalandela ukonakala;

bakude nomthetho wakho.

151

119:151
AmaH. 19:9
Wena Jehova useduze;

imiyalo yakho yonke iyiqiniso.

152Kudala ngazile ngobufakazi bakho

ukuthi ubusekele kuze kube phakade.

153Bheka ukuhlupheka kwami, ungikhulule,

ngokuba angikhohlwa umthetho wakho.

154Mela indaba yami, ungihlenge,

ungiphilise ngokwezwi lakho.

155Ukusindiswa kukude nababi,

ngokuba abafuni izimiso zakho.

156Ububele bakho, Jehova, bukhulu;

ngiphilise ngokwezahlulelo zakho.

157Abangizingelayo nabayizitha kimi baningi;

kepha ebufakazini bakho angichezuki.

158Lapho ngibona amambuka, ngiyadikibala,

ngokuba awagcini izwi lakho.

159Bheka ukuthi ngithanda kangaka iziyalezo zakho, Jehova;

ngiphilise ngokomusa wakho.

160

119:160
Joh. 17:17
Amazwi akho onke ayiqiniso;

zonke izahlulelo zakho ezilungileyo

zimi kuze kube phakade.

161Izikhulu ziyangizingela,

kungekho sizathu,

kepha inhliziyo yami iyesaba izwi lakho.

162Ngithokoza ngezwi lakho

njengozuza impango enkulu.

163Amanga ngiyawazonda, ngiyawenyanya;

umthetho wakho ngiyawuthanda.

164Kasikhombisa ngosuku ngiyakudumisa

ngezahlulelo zokulunga kwakho.

165

119:165
AmaH. 37:11,31
Abathanda umthetho wakho banokuthula okukhulu;

akukho sikhubekiso kubo.

166

119:166
Gen. 49:18
Luk. 2:25,30
Ngiyethemba insindiso yakho, Jehova;

imiyalo yakho ngiyayenza.

167Umphefumulo wami uyagcina ubufakazi bakho;

ngiyabuthanda kakhulu.

168Ngiyagcina iziyalezo zakho nobufakazi bakho,

ngokuba izindlela zami zonke ziphambi kwakho.

169Ukukhala kwami makusondele ebusweni bakho, Jehova;

ngiqondise ngokwezwi lakho.

170Ukuncenga kwami makuze ebusweni bakho;

ngihlenge ngokwezwi lakho.

171Umlomo wami mawuchichime indumiso,

ngokuba uyangifundisa izimiso zakho.

172Ulimi lwami malukhulume izwi lakho,

ngokuba imiyalo yakho yonke ilungile.

173Isandla sakho masibe lusizo kimi,

ngokuba ngikhethile iziyalezo zakho.

174Ngiyalangazelela insindiso yakho, Jehova;

umthetho wakho uyintokozo yami.

175Umphefumulo wami mawuphile, ukudumise;

izahlulelo zakho mazingisize.

176

119:176
Isaya 53:6
Luk. 15:4
Ngiyaduka njengemvu elahlekileyo;

funa inceku yakho,

ngokuba angikhohlwa imiyalo yakho.