IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
118

Igama lokudumisa

1181

118:1
AmaH. 106:1
136:1
Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2

118:2
AmaH. 135:19
Makathi u-Israyeli:

“Yebo, umusa wakhe umi phakade.”

3Mayithi indlu ka-Aroni:

“Yebo, umusa wakhe umi phakade.”

4Mabathi abamesabayo uJehova:

“Yebo, umusa wakhe umi phakade.”

5

118:5
AmaH. 18:19
31:8
Engcingweni yami ngakhuleka kuJehova,

uJehova wangiphendula endaweni ebanzi.

6

118:6
AmaH. 56:4,9,11
Rom. 8:31
Heb. 13:6
UJehova ungakimi, angiyikwesaba;

umuntu angangenzani na?

7UJehova ungakimi ekanye nabangisizayo;

ngalokho ngiyakubabuka bephansi abangizondayo.

8

118:8
Jer. 17:5
Kuhle ukuphephela kuJehova

kunokwethemba umuntu.

9

118:9
AmaH. 146:3
Kuhle ukuphephela kuJehova

kunokwethemba izikhulu.

10Bonke abezizwe bayangizungeza;

egameni likaJehova ngiyakubachitha.

11Bayangikaka, yebo, bayangizungeza;

egameni likaJehova ngiyakubachitha.

12Bayangibunganyela njengezinyosi,

bacimeka njengomlilo wameva;

egameni likaJehova ngiyakubachitha.

13Bayangihlohloloza ukuba ngiwe,

kepha uJehova uyangisiza.

14

118:14
Eks. 15:2
Isaya 12:2
UJehova ungamandla ami nesihlabelelo sami,

waba yinsindiso yami.

15

118:15
AmaH. 20:6
Izwi lokwethaba nelokusindiswa lisezindlini zabalungileyo;

esokunene sikaJehova senza okwamandla.

16Esokunene sikaJehova siphakeme,

esokunene sikaJehova sisebenza ngamandla.

17

118:17
AmaH. 115:17
Rom. 6:8
Angiyikufa, kepha ngiyakuphila,

ngishumayele imisebenzi kaJehova.

18UJehova wangilaya nokungilaya,

kodwa akanginikelanga ekufeni.

19

118:19
Isaya 26:2
Ngivuleleni amasango okulunga,

ngingene ngawo,

ngimdumise uJehova.

20Yileli isango likaJehova;

olungileyo uyakungena ngalo.

21Ngiyakukudumisa,

ngokuba ungizwile,

waba yinsindiso yami.

22

118:22
Isaya 28:16
Math. 21:42
IzE. 4:11
1 Pet. 2:4
Itshe abalinqabayo abakhi

selaba yinhloko yegumbi.

23Lona lavela kuJehova;

liyisimangaliso emehlweni ethu.

24Yilolu usuku alwenzileyo uJehova;

siyakwethaba, sithokoze ngalo.

25Sindisa, Jehova! ngiyakuncenga;

hlahlamelisa, Jehova! ngiyakucela.

26

118:26
Math. 21:9
23:39
Mark. 11:9
Luk. 19:38
Joh. 12:13
Makabusiswe ozayo egameni likaJehova;

siyanibusisa sisendlini kaJehova.

27UJehova unguNkulunkulu, usikhanyisele;

hlobisani umkhosi ngamahlamvu kuze kube sezimpondweni ze-altare.

28

118:28
AmaH. 31:14
Wena unguNkulunkulu wami, ngiyakukubonga;

Nkulunkulu wami, ngiyakukuphakamisa.

29Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.