IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
116

Ukudumisa kosindisiweyo

1161

116:1
AmaH. 4:3
34:4,6,17
Ngiyamthanda uJehova,

ngokuba uyezwa izwi lokukhuleka kwami.

2Ngokuba ubekile indlebe kimi

ngiyakukhuleka kuye zonke izinsuku zami.

3

116:3
2 Sam. 22:5
AmaH. 18:4
Izintambo zokufa zangizungeza,

nobuhlungu bendawo yabafileyo bangibamba;

ngafumana ukuhlupheka nosizi.

4Kepha ngabiza igama likaJehova, ngathi:

“Ngiyakuncenga, Jehova,

khulula umphefumulo wami.”

5Unomusa uJehova, ulungile;

uNkulunkulu wethu unobubele.

6UJehova uyalondoloza ongenabuqili;

ngithotshisiwe phansi wangisindisa.

7

116:7
AmaH. 42:5
Buyela ekuphumuleni kwakho, mphefumulo wami,

ngokuba uJehova ukuphathe ngomusa.

8

116:8
AmaH. 56:13
71:20
86:13
Yebo, ukhululile umphefumulo wami ekufeni,

amehlo ami ezinyembezini,

nezinyawo zami ekuweni.

9Ngiyakuhamba ebusweni bukaJehova ezweni labaphilayo.

10

116:10
2 Kor. 4:13
Ngiyakholwa,

ngalokho ngiyakhuluma;

ngahlushwa kakhulu.

11

116:11
AmaH. 118:8
Rom. 3:4
Ngathi osizini lwami:

“Bonke abantu banamanga.”

12Ngiyakubuyiselani kuJehova

ngazo zonke izenzo zakhe ezinhle kimina na?

13Ngiyakuthatha indebe yensindiso,

ngibize igama likaJehova.

14

116:14
AmaH. 22:25
61:8
Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa,

yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke.

15

116:15
AmaH. 9:13
72:14
Kuyigugu emehlweni kaJehova

ukufa kwabangcwele bakhe.

16Ngiyinceku yakho impela, Jehova;

ngiyinceku yakho,

indodana yencekukazi yakho;

uthukululile izintambo zami.

17Ngiyakunikela kuwe umnikelo wokubonga,

ngibize igama likaJehova.

18Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa

yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke,

19emagcekeni endlu kaJehova,

phakathi kwakho, Jerusalema.

Haleluya!

117

Izizwe zonke mazibonge uJehova

1171

117:1
AmaH. 72:17
Rom. 15:11
Dumisani uJehova nina bezizwe zonke,

nimbabaze nina bantu bonke.

2

117:2
Joh. 1:17
Ngokuba umusa wakhe mkhulu kithina;

iqiniso likaJehova limi phakade.

Haleluya!

118

Igama lokudumisa

1181

118:1
AmaH. 106:1
136:1
Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2

118:2
AmaH. 135:19
Makathi u-Israyeli:

“Yebo, umusa wakhe umi phakade.”

3Mayithi indlu ka-Aroni:

“Yebo, umusa wakhe umi phakade.”

4Mabathi abamesabayo uJehova:

“Yebo, umusa wakhe umi phakade.”

5

118:5
AmaH. 18:19
31:8
Engcingweni yami ngakhuleka kuJehova,

uJehova wangiphendula endaweni ebanzi.

6

118:6
AmaH. 56:4,9,11
Rom. 8:31
Heb. 13:6
UJehova ungakimi, angiyikwesaba;

umuntu angangenzani na?

7UJehova ungakimi ekanye nabangisizayo;

ngalokho ngiyakubabuka bephansi abangizondayo.

8

118:8
Jer. 17:5
Kuhle ukuphephela kuJehova

kunokwethemba umuntu.

9

118:9
AmaH. 146:3
Kuhle ukuphephela kuJehova

kunokwethemba izikhulu.

10Bonke abezizwe bayangizungeza;

egameni likaJehova ngiyakubachitha.

11Bayangikaka, yebo, bayangizungeza;

egameni likaJehova ngiyakubachitha.

12Bayangibunganyela njengezinyosi,

bacimeka njengomlilo wameva;

egameni likaJehova ngiyakubachitha.

13Bayangihlohloloza ukuba ngiwe,

kepha uJehova uyangisiza.

14

118:14
Eks. 15:2
Isaya 12:2
UJehova ungamandla ami nesihlabelelo sami,

waba yinsindiso yami.

15

118:15
AmaH. 20:6
Izwi lokwethaba nelokusindiswa lisezindlini zabalungileyo;

esokunene sikaJehova senza okwamandla.

16Esokunene sikaJehova siphakeme,

esokunene sikaJehova sisebenza ngamandla.

17

118:17
AmaH. 115:17
Rom. 6:8
Angiyikufa, kepha ngiyakuphila,

ngishumayele imisebenzi kaJehova.

18UJehova wangilaya nokungilaya,

kodwa akanginikelanga ekufeni.

19

118:19
Isaya 26:2
Ngivuleleni amasango okulunga,

ngingene ngawo,

ngimdumise uJehova.

20Yileli isango likaJehova;

olungileyo uyakungena ngalo.

21Ngiyakukudumisa,

ngokuba ungizwile,

waba yinsindiso yami.

22

118:22
Isaya 28:16
Math. 21:42
IzE. 4:11
1 Pet. 2:4
Itshe abalinqabayo abakhi

selaba yinhloko yegumbi.

23Lona lavela kuJehova;

liyisimangaliso emehlweni ethu.

24Yilolu usuku alwenzileyo uJehova;

siyakwethaba, sithokoze ngalo.

25Sindisa, Jehova! ngiyakuncenga;

hlahlamelisa, Jehova! ngiyakucela.

26

118:26
Math. 21:9
23:39
Mark. 11:9
Luk. 19:38
Joh. 12:13
Makabusiswe ozayo egameni likaJehova;

siyanibusisa sisendlini kaJehova.

27UJehova unguNkulunkulu, usikhanyisele;

hlobisani umkhosi ngamahlamvu kuze kube sezimpondweni ze-altare.

28

118:28
AmaH. 31:14
Wena unguNkulunkulu wami, ngiyakukubonga;

Nkulunkulu wami, ngiyakukuphakamisa.

29Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.