IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
115

Udumo malube kuJehova yedwa

1151

115:1
AmaH. 79:9
Ungasiphi thina, Jehova,

ungasiphi thina,

kepha uliphe igama lakho inkazimulo

ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho.

2

115:2
AmaH. 79:10
Abezizwe bayakusho ngani ukuthi:

“Uphi manje uNkulunkulu wabo na?”

3

115:3
Jobe 23:13
42:2
Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini;

wenza konke akuthandayo.

4

115:4
Isaya 44:9
Izithombe zabo ziyisiliva negolide,

umsebenzi wezandla zomuntu.

5Umlomo zinawo, kepha azikhulumi;

amehlo zinawo, kepha aziboni.

6Izindlebe zinazo, kepha azizwa;

zinamakhala, kepha azihogeli.

7Zinezandla, kepha aziphathi;

zinezinyawo, kepha azihambi;

azikhulumi ngomphimbo wazo.

8

115:8
Isaya 42:17
Abazenzayo bayafana nazo,

bonke abazethembayo.

9

115:9
AmaH. 33:20
Israyeli, themba kuJehova;

yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.

10O wena ndlu ka-Aroni,

themba kuJehova;

yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.

11Nina enimesabayo uJehova thembani kuJehova;

yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.

12

115:12
AmaH. 118:2
UJehova usikhumbulile; uyakubusisa,

abusise indlu ka-Israyeli,

abusise indlu ka-Aroni.

13Uyakubusisa abamesabayo uJehova,

abancane nabakhulu.

14

115:14
Dut. 1:11
UJehova uyakunandisa,

nina nabantwana benu.

15

115:15
Math. 25:34
Manibe ngababusisiweyo bakaJehova

owenzile izulu nomhlaba.

16Izulu liyizulu likaJehova,

kepha umhlaba wawunika abantwana babantu.

17

115:17
Isaya 38:18
Abafileyo abamdumnisi uJehova,

qha, noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni.

18

115:18
AmaH. 118:17
Kepha thina siyakumbonga uJehova

kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.

Haleluya!

116

Ukudumisa kosindisiweyo

1161

116:1
AmaH. 4:3
34:4,6,17
Ngiyamthanda uJehova,

ngokuba uyezwa izwi lokukhuleka kwami.

2Ngokuba ubekile indlebe kimi

ngiyakukhuleka kuye zonke izinsuku zami.

3

116:3
2 Sam. 22:5
AmaH. 18:4
Izintambo zokufa zangizungeza,

nobuhlungu bendawo yabafileyo bangibamba;

ngafumana ukuhlupheka nosizi.

4Kepha ngabiza igama likaJehova, ngathi:

“Ngiyakuncenga, Jehova,

khulula umphefumulo wami.”

5Unomusa uJehova, ulungile;

uNkulunkulu wethu unobubele.

6UJehova uyalondoloza ongenabuqili;

ngithotshisiwe phansi wangisindisa.

7

116:7
AmaH. 42:5
Buyela ekuphumuleni kwakho, mphefumulo wami,

ngokuba uJehova ukuphathe ngomusa.

8

116:8
AmaH. 56:13
71:20
86:13
Yebo, ukhululile umphefumulo wami ekufeni,

amehlo ami ezinyembezini,

nezinyawo zami ekuweni.

9Ngiyakuhamba ebusweni bukaJehova ezweni labaphilayo.

10

116:10
2 Kor. 4:13
Ngiyakholwa,

ngalokho ngiyakhuluma;

ngahlushwa kakhulu.

11

116:11
AmaH. 118:8
Rom. 3:4
Ngathi osizini lwami:

“Bonke abantu banamanga.”

12Ngiyakubuyiselani kuJehova

ngazo zonke izenzo zakhe ezinhle kimina na?

13Ngiyakuthatha indebe yensindiso,

ngibize igama likaJehova.

14

116:14
AmaH. 22:25
61:8
Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa,

yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke.

15

116:15
AmaH. 9:13
72:14
Kuyigugu emehlweni kaJehova

ukufa kwabangcwele bakhe.

16Ngiyinceku yakho impela, Jehova;

ngiyinceku yakho,

indodana yencekukazi yakho;

uthukululile izintambo zami.

17Ngiyakunikela kuwe umnikelo wokubonga,

ngibize igama likaJehova.

18Izithembiso zami kuJehova ngiyakuzigcwalisa

yebo, nasebusweni babantu bakhe bonke,

19emagcekeni endlu kaJehova,

phakathi kwakho, Jerusalema.

Haleluya!

117

Izizwe zonke mazibonge uJehova

1171

117:1
AmaH. 72:17
Rom. 15:11
Dumisani uJehova nina bezizwe zonke,

nimbabaze nina bantu bonke.

2

117:2
Joh. 1:17
Ngokuba umusa wakhe mkhulu kithina;

iqiniso likaJehova limi phakade.

Haleluya!