IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
115

Udumo malube kuJehova yedwa

1151

115:1
AmaH. 79:9
Ungasiphi thina, Jehova,

ungasiphi thina,

kepha uliphe igama lakho inkazimulo

ngenxa yomusa wakho nangenxa yeqiniso lakho.

2

115:2
AmaH. 79:10
Abezizwe bayakusho ngani ukuthi:

“Uphi manje uNkulunkulu wabo na?”

3

115:3
Jobe 23:13
42:2
Kepha uNkulunkulu wethu usezulwini;

wenza konke akuthandayo.

4

115:4
Isaya 44:9
Izithombe zabo ziyisiliva negolide,

umsebenzi wezandla zomuntu.

5Umlomo zinawo, kepha azikhulumi;

amehlo zinawo, kepha aziboni.

6Izindlebe zinazo, kepha azizwa;

zinamakhala, kepha azihogeli.

7Zinezandla, kepha aziphathi;

zinezinyawo, kepha azihambi;

azikhulumi ngomphimbo wazo.

8

115:8
Isaya 42:17
Abazenzayo bayafana nazo,

bonke abazethembayo.

9

115:9
AmaH. 33:20
Israyeli, themba kuJehova;

yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.

10O wena ndlu ka-Aroni,

themba kuJehova;

yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.

11Nina enimesabayo uJehova thembani kuJehova;

yena ulusizo lwabo nesihlangu sabo.

12

115:12
AmaH. 118:2
UJehova usikhumbulile; uyakubusisa,

abusise indlu ka-Israyeli,

abusise indlu ka-Aroni.

13Uyakubusisa abamesabayo uJehova,

abancane nabakhulu.

14

115:14
Dut. 1:11
UJehova uyakunandisa,

nina nabantwana benu.

15

115:15
Math. 25:34
Manibe ngababusisiweyo bakaJehova

owenzile izulu nomhlaba.

16Izulu liyizulu likaJehova,

kepha umhlaba wawunika abantwana babantu.

17

115:17
Isaya 38:18
Abafileyo abamdumnisi uJehova,

qha, noyedwa kwabehlelayo ekuthuleni.

18

115:18
AmaH. 118:17
Kepha thina siyakumbonga uJehova

kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.

Haleluya!