IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
112

Inhlanhla yomesabayo uNkulunkulu

1121

112:1
AmaH. 1:2
128:1
Haleluya!

Ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova,

othokoza kakhulu ngemithetho yakhe.

2

112:2
AmaH. 25:13
IzA. 20:7
Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni;

isizukulwane sabaqotho siyakubusiswa.

3Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe;

ukulunga kwakhe kumi phakade.

4

112:4
Isaya 58:7
Kuyabaphumela abalungileyo ukukhanya ebumnyameni:

umusa, nobubele, nokulunga.

5

112:5
AmaH. 37:21
IzA. 14:21
Luk. 6:34
Umuntu omuhle nguye onomusa, otshelekayo,

esekela izindaba zakhe ngokulunga.

6Ngokuba akayikugudluka kuze kube phakade;

olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade.

7

112:7
IzA. 3:24
Akesabi imibiko emibi;

inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova.

8

112:8
AmaH. 118:7
Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi,

aze azibuke izitha zakhe ziphansi.

9

112:9
1 Sam. 2:1
2 Kor. 9:9
Uyaphana, uyabanika abampofu;

ukulunga kwakhe kumi kuze kube phakade;

uphondo lwakhe luyakuphakama ngodumo.

10

112:10
AmaH. 37:12
Omubi uyakukubona, acunuke,

agedle amazinyo akhe, abesephela;

isifiso sababi siyakubhubha.

113

Ukumbonga uJehova ngokunaka kwakhe ompofu

1131

113:1
AmaH. 134:1
135:1
Haleluya!

Dumisani nina zinceku zikaJehova,

nidumise igama likaJehova.

2

113:2
Dan. 2:20
Malibongwe igama likaJehova

kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.

3

113:3
Mal. 1:11
Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze

kube sekushoneni kwalo

igama likaJehova malidunyiswe.

4UJehova uphakeme phezu kwezizwe zonke,

inkazimulo yakhe iphezu kwezulu.

5

113:5
AmaH. 138:6
Isaya 57:15
Ngubani onjengoJehova uNkulunkulu wethu,

ohlezi phezulu,

6ozithoba ukubona ezulwini nasemhlabeni, na?

7

113:7
1 Sam. 2:7
Jobe 5:11
Luk. 1:52
Uyavusa odingayo othulini,

aphakamise ompofu ezaleni,

8ukuze amhlalise nezikhulu,

yebo, izikhulu zabantu bakhe.

9

113:9
Gen. 21:2
1 Sam. 1:20
Luk. 1:57
Inyumba uyayipha ukuphatha umuzi,

ibe ngunina othokozayo wabantwana.

Haleluya!

114

Ukukhishwa okumangalisayo kuka-Israyeli eGibithe

1141

114:1
Eks. 12:41
Kwathi ukuba u-Israyeli aphume eGibithe,

indlu kaJakobe kubantu bolunye ulimi,

2

114:2
Eks. 6:7
19:5
khona uJuda waba yindlu yakhe engcwele,

u-Israyeli waba ngumbuso wakhe.

3

114:3
Eks. 14:21
Josh. 3:16
Ulwandle lwakubona, lwabaleka,

iJordani labuyiselwa emuva.

4

114:4
Eks. 19:18
Izintaba zatshekula njengezinqama,

amagquma njengamawundlu.

5Unani wena lulwandle ukuba ubaleke,

nawe Jordani ukuba ubuyiselwe emuva,

6nani zintaba ukuba nitshekule njengezinqama,

nani magquma eninjengamawundlu, na?

7Thuthumela, mhlaba,

ebusweni beNkosi,

ebusweni bukaNkulunkulu kaJakobe,

8

114:8
Eks. 17:6
Num. 20:11
Isaya 48:21
yena ophendula idwala libe yichibi lamanzi,

insengetsha ibe ngumthombo wamanzi.