IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
113

Ukumbonga uJehova ngokunaka kwakhe ompofu

1131

113:1
AmaH. 134:1
135:1
Haleluya!

Dumisani nina zinceku zikaJehova,

nidumise igama likaJehova.

2

113:2
Dan. 2:20
Malibongwe igama likaJehova

kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.

3

113:3
Mal. 1:11
Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze

kube sekushoneni kwalo

igama likaJehova malidunyiswe.

4UJehova uphakeme phezu kwezizwe zonke,

inkazimulo yakhe iphezu kwezulu.

5

113:5
AmaH. 138:6
Isaya 57:15
Ngubani onjengoJehova uNkulunkulu wethu,

ohlezi phezulu,

6ozithoba ukubona ezulwini nasemhlabeni, na?

7

113:7
1 Sam. 2:7
Jobe 5:11
Luk. 1:52
Uyavusa odingayo othulini,

aphakamise ompofu ezaleni,

8ukuze amhlalise nezikhulu,

yebo, izikhulu zabantu bakhe.

9

113:9
Gen. 21:2
1 Sam. 1:20
Luk. 1:57
Inyumba uyayipha ukuphatha umuzi,

ibe ngunina othokozayo wabantwana.

Haleluya!