IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
111

Izenzo ezinhle zikaJehova kubo abantu besivumelwano sakhe

1111

111:1
AmaH. 109:30
Haleluya!

Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami yonke

emhlanganweni nasebandleni labaqotho.

2Mikhulu imisebenzi kaJehova,

iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo.

3Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo,

nokulunga kwakhe kumi phakade.

4Wenzele izimangaliso zakhe isikhumbuzo;

uJehova unomusa nobubele.

5

111:5
AmaH. 34:9
Abamesabayo ubapha ukudla;

ukhumbula njalo isivumelwano sakhe.

6Ubonisile abantu bakhe amandla emisebenzi yakhe

ngokubapha ifa labezizwe.

7Imisebenzi yezandla zakhe iyiqiniso nokwahlulela;

imithetho yonke yakhe iqinile;

8imisiwe ngeqiniso nangobuqotho.

9

111:9
Isaya 54:10
Wabathumela abantu bakhe ukukhululwa;

uyalezile isivumelwano sakhe kuze kube phakade;

lingcwele, liyesabeka igama lakhe.

10

111:10
Jobe 28:28
IzA. 1:7
9:10
1 Thim. 4:8
Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha;

banengqondo enhle bonke abakwenzayo.

Udumo lwakhe lumi kuze kube phakade.

112

Inhlanhla yomesabayo uNkulunkulu

1121

112:1
AmaH. 1:2
128:1
Haleluya!

Ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova,

othokoza kakhulu ngemithetho yakhe.

2

112:2
AmaH. 25:13
IzA. 20:7
Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni;

isizukulwane sabaqotho siyakubusiswa.

3Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe;

ukulunga kwakhe kumi phakade.

4

112:4
Isaya 58:7
Kuyabaphumela abalungileyo ukukhanya ebumnyameni:

umusa, nobubele, nokulunga.

5

112:5
AmaH. 37:21
IzA. 14:21
Luk. 6:34
Umuntu omuhle nguye onomusa, otshelekayo,

esekela izindaba zakhe ngokulunga.

6Ngokuba akayikugudluka kuze kube phakade;

olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade.

7

112:7
IzA. 3:24
Akesabi imibiko emibi;

inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova.

8

112:8
AmaH. 118:7
Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi,

aze azibuke izitha zakhe ziphansi.

9

112:9
1 Sam. 2:1
2 Kor. 9:9
Uyaphana, uyabanika abampofu;

ukulunga kwakhe kumi kuze kube phakade;

uphondo lwakhe luyakuphakama ngodumo.

10

112:10
AmaH. 37:12
Omubi uyakukubona, acunuke,

agedle amazinyo akhe, abesephela;

isifiso sababi siyakubhubha.

113

Ukumbonga uJehova ngokunaka kwakhe ompofu

1131

113:1
AmaH. 134:1
135:1
Haleluya!

Dumisani nina zinceku zikaJehova,

nidumise igama likaJehova.

2

113:2
Dan. 2:20
Malibongwe igama likaJehova

kusukela kulesi sikhathi kuze kube phakade.

3

113:3
Mal. 1:11
Kusukela ekuphumeni kwelanga kuze

kube sekushoneni kwalo

igama likaJehova malidunyiswe.

4UJehova uphakeme phezu kwezizwe zonke,

inkazimulo yakhe iphezu kwezulu.

5

113:5
AmaH. 138:6
Isaya 57:15
Ngubani onjengoJehova uNkulunkulu wethu,

ohlezi phezulu,

6ozithoba ukubona ezulwini nasemhlabeni, na?

7

113:7
1 Sam. 2:7
Jobe 5:11
Luk. 1:52
Uyavusa odingayo othulini,

aphakamise ompofu ezaleni,

8ukuze amhlalise nezikhulu,

yebo, izikhulu zabantu bakhe.

9

113:9
Gen. 21:2
1 Sam. 1:20
Luk. 1:57
Inyumba uyayipha ukuphatha umuzi,

ibe ngunina othokozayo wabantwana.

Haleluya!