IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
111

Izenzo ezinhle zikaJehova kubo abantu besivumelwano sakhe

1111

111:1
AmaH. 109:30
Haleluya!

Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami yonke

emhlanganweni nasebandleni labaqotho.

2Mikhulu imisebenzi kaJehova,

iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo.

3Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo,

nokulunga kwakhe kumi phakade.

4Wenzele izimangaliso zakhe isikhumbuzo;

uJehova unomusa nobubele.

5

111:5
AmaH. 34:9
Abamesabayo ubapha ukudla;

ukhumbula njalo isivumelwano sakhe.

6Ubonisile abantu bakhe amandla emisebenzi yakhe

ngokubapha ifa labezizwe.

7Imisebenzi yezandla zakhe iyiqiniso nokwahlulela;

imithetho yonke yakhe iqinile;

8imisiwe ngeqiniso nangobuqotho.

9

111:9
Isaya 54:10
Wabathumela abantu bakhe ukukhululwa;

uyalezile isivumelwano sakhe kuze kube phakade;

lingcwele, liyesabeka igama lakhe.

10

111:10
Jobe 28:28
IzA. 1:7
9:10
1 Thim. 4:8
Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha;

banengqondo enhle bonke abakwenzayo.

Udumo lwakhe lumi kuze kube phakade.