IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
110

INkosi yaseSiyoni ingumpristi ngendlela kaMelkisedeki

ElikaDavide. Ihubo.

1101

110:1
Dan. 7:13
Math. 22:44
IzE. 2:34
1 Kor. 15:25
Ef. 1:20
Heb. 1:13
10:12
UJehova wathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.”

2

110:2
AmaH. 2:5
Intonga yamandla akho uJehova uyakuyelula eseSiyoni;

busa wena phakathi kwezitha zakho.

3

110:3
AmaH. 87:4
Abantu bakho bayazinikela ngenjabulo ngosuku lwempi yakho;

ebuhleni bobungcwele abasha bakho

bavela njengamazolo esizalweni sokusa.

4

110:4
Gen. 14:18
Heb. 5:6,10
6:20
7:17,21
UJehova ufungile engayikuguquka, wathi:

“Wena ungumpristi kuze kube phakade

ngendlela kaMelkisedeki.”

5INkosi ingakwesokunene sakho;

iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo.

6

110:6
Isaya 2:4
IsAmb. 19:11
Iyakwahlulela phakathi kwabezizwe,

kugcwale izidumbu,

ichoboze amakhanda ezizweni eziningi.

7Iyakuphuza emfuleni ngasendleleni;

ngalokho iyakuphakamisa ikhanda.

111

Izenzo ezinhle zikaJehova kubo abantu besivumelwano sakhe

1111

111:1
AmaH. 109:30
Haleluya!

Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami yonke

emhlanganweni nasebandleni labaqotho.

2Mikhulu imisebenzi kaJehova,

iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo.

3Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo,

nokulunga kwakhe kumi phakade.

4Wenzele izimangaliso zakhe isikhumbuzo;

uJehova unomusa nobubele.

5

111:5
AmaH. 34:9
Abamesabayo ubapha ukudla;

ukhumbula njalo isivumelwano sakhe.

6Ubonisile abantu bakhe amandla emisebenzi yakhe

ngokubapha ifa labezizwe.

7Imisebenzi yezandla zakhe iyiqiniso nokwahlulela;

imithetho yonke yakhe iqinile;

8imisiwe ngeqiniso nangobuqotho.

9

111:9
Isaya 54:10
Wabathumela abantu bakhe ukukhululwa;

uyalezile isivumelwano sakhe kuze kube phakade;

lingcwele, liyesabeka igama lakhe.

10

111:10
Jobe 28:28
IzA. 1:7
9:10
1 Thim. 4:8
Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha;

banengqondo enhle bonke abakwenzayo.

Udumo lwakhe lumi kuze kube phakade.

112

Inhlanhla yomesabayo uNkulunkulu

1121

112:1
AmaH. 1:2
128:1
Haleluya!

Ubusisiwe umuntu omesabayo uJehova,

othokoza kakhulu ngemithetho yakhe.

2

112:2
AmaH. 25:13
IzA. 20:7
Inzalo yakhe iyakuba namandla emhlabeni;

isizukulwane sabaqotho siyakubusiswa.

3Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe;

ukulunga kwakhe kumi phakade.

4

112:4
Isaya 58:7
Kuyabaphumela abalungileyo ukukhanya ebumnyameni:

umusa, nobubele, nokulunga.

5

112:5
AmaH. 37:21
IzA. 14:21
Luk. 6:34
Umuntu omuhle nguye onomusa, otshelekayo,

esekela izindaba zakhe ngokulunga.

6Ngokuba akayikugudluka kuze kube phakade;

olungileyo uyakukhunjulwa kuze kube phakade.

7

112:7
IzA. 3:24
Akesabi imibiko emibi;

inhliziyo yakhe iqinile, iyethemba uJehova.

8

112:8
AmaH. 118:7
Imisekile inhliziyo yakhe, ayesabi,

aze azibuke izitha zakhe ziphansi.

9

112:9
1 Sam. 2:1
2 Kor. 9:9
Uyaphana, uyabanika abampofu;

ukulunga kwakhe kumi kuze kube phakade;

uphondo lwakhe luyakuphakama ngodumo.

10

112:10
AmaH. 37:12
Omubi uyakukubona, acunuke,

agedle amazinyo akhe, abesephela;

isifiso sababi siyakubhubha.