IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
109

Ngezitha ezikhohlisayo

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

1091

109:1
AmaH. 22:3
Ungathuli, Nkulunkulu wokubonga kwami.

2

109:2
Math. 26:59
Ngokuba umlomo womubi nomlomo wenkohliso bawuvulile ngakimi;

bakhulumile ngami ngolimi lwamanga.

3Bangizungeza ngamazwi enzondo;

balwa nami, kungekho sizathu.

4Ngenxa yothando lwami bayangizonda,

mina ngisemkhulekweni njalo.

5

109:5
AmaH. 35:12
Bangibuyisele okubi ngokuhle,

nenzondo ngothando lwami.

6

109:6
AmaH. 69:22
Zak. 3:1
Beka omubi phezu kwakhe;

makume omelene naye ngasesandleni sakhe sokunene.

7

109:7
IzA. 28:9
Ekwahlulelweni kwakhe makalahlwe yicala;

umkhuleko wakhe mawube yisono.

8

109:8
IzE. 1:20
Izinsuku zakhe mazibe yingcosana,

omunye athathe isikhundla sakhe.

9

109:9
Dut. 28:18
Abantwana bakhe mababe yizintandane,

umkakhe abe ngumfelokazi.

10

109:10
Jobe 20:10
Abantwana bakhe mababe yizintandane, baphanze,

bacele bekude nezindawo zabo ezichithekileyo.

11Umtsheleki makabambe konke anakho,

abafo baphange izithelo zomsebenzi wakhe.

12Makungabikho omenzela umusa,

futhi kungabikho ohawukela izintandane zakhe.

13

109:13
AmaH. 21:10
Inzalo yakhe mayinqunywe;

igama layo malesulwe esizukulwaneni esilandelayo.

14

109:14
Eks. 20:5
Ububi bawoyise mabukhumbuleke kuJehova;

masingesulwa isono sikanina.

15

109:15
AmaH. 34:16
Mabeme phambi kukaJehova njalo,

kunqunywe isikhumbuzo sabo emhlabeni.

16Ngokuba wayengakhumbuli ukwenza umusa,

kepha wazingela umuntu odingayo nompofu

nodabukile ngenhliziyo ukuba ababulale.

17Wathanda ukuthuka,

kweza phezu kwakhe;

wayengathokozi ngesibusiso,

sahlala kude naye.

18Wagqoka ukuthuka njengesambatho,

kwangena ezibilinini zakhe njengamanzi,

nasemathanjeni akhe njengamafutha.

19Makube kuye njengesambatho asembathayo

nebhande* azibopha ngalo isikhathi sonke.

20Lokhu makube ngumvuzo wezitha, uvela kuJehova,

nowabakhuluma kabi ngomphefumulo wami.

21

109:21
AmaH. 69:16
Kepha wena Jehova, Nkosi yami,

ngiphathe ngokwegama lakho;

njengokuba umusa wakho ulungile,

ngisindise.

22Ngokuba ngingodingayo nompofu;

inhliziyo yami ilimele phakathi kwami.

23

109:23
AmaH. 102:11
Njengethunzi eselilide ngiyamuka;

njengesikhonyane ngiyapheshulwa.

24Amadolo ami abuthakathaka ngokuzila ukudla,

nomzimba wami uswele ukukhuluphala.

25

109:25
Math. 27:39
Futhi ngaba yisihlamba kubona;

bengibheka banikina amakhanda abo.

26Ngisize, Jehova Nkulunkulu wami,

ngisindise ngokomusa wakho,

27ukuze bazi ukuthi lokhu kuyisandla sakho;

wena Jehova ukwenzile.

28Mabathuke bona, wena ubusise;

nxa bevuka, mabajabhe;

kepha inceku yakho mayithokoze.

29

109:29
AmaH. 35:26
Abamelene nami mabembeswe amahloni,

bagqoke ukujabha njengesambatho.

30

109:30
AmaH. 22:22
Ngiyakumbonga uJehova ngomlomo wami,

ngimdumise esixukwini.

31

109:31
AmaH. 16:8
Ngokuba uyakuma ngakwesokunene sompofu

ukumsindisa kulabo abalahla umphefumulo wakhe.

110

INkosi yaseSiyoni ingumpristi ngendlela kaMelkisedeki

ElikaDavide. Ihubo.

1101

110:1
Dan. 7:13
Math. 22:44
IzE. 2:34
1 Kor. 15:25
Ef. 1:20
Heb. 1:13
10:12
UJehova wathi eNkosini yami:

“Hlala ngakwesokunene sami,

ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.”

2

110:2
AmaH. 2:5
Intonga yamandla akho uJehova uyakuyelula eseSiyoni;

busa wena phakathi kwezitha zakho.

3

110:3
AmaH. 87:4
Abantu bakho bayazinikela ngenjabulo ngosuku lwempi yakho;

ebuhleni bobungcwele abasha bakho

bavela njengamazolo esizalweni sokusa.

4

110:4
Gen. 14:18
Heb. 5:6,10
6:20
7:17,21
UJehova ufungile engayikuguquka, wathi:

“Wena ungumpristi kuze kube phakade

ngendlela kaMelkisedeki.”

5INkosi ingakwesokunene sakho;

iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentukuthelo yayo.

6

110:6
Isaya 2:4
IsAmb. 19:11
Iyakwahlulela phakathi kwabezizwe,

kugcwale izidumbu,

ichoboze amakhanda ezizweni eziningi.

7Iyakuphuza emfuleni ngasendleleni;

ngalokho iyakuphakamisa ikhanda.

111

Izenzo ezinhle zikaJehova kubo abantu besivumelwano sakhe

1111

111:1
AmaH. 109:30
Haleluya!

Ngiyakubonga uJehova ngenhliziyo yami yonke

emhlanganweni nasebandleni labaqotho.

2Mikhulu imisebenzi kaJehova,

iphenywa yibo bonke abathokoza ngayo.

3Umsebenzi wakhe ungubukhosi nodumo,

nokulunga kwakhe kumi phakade.

4Wenzele izimangaliso zakhe isikhumbuzo;

uJehova unomusa nobubele.

5

111:5
AmaH. 34:9
Abamesabayo ubapha ukudla;

ukhumbula njalo isivumelwano sakhe.

6Ubonisile abantu bakhe amandla emisebenzi yakhe

ngokubapha ifa labezizwe.

7Imisebenzi yezandla zakhe iyiqiniso nokwahlulela;

imithetho yonke yakhe iqinile;

8imisiwe ngeqiniso nangobuqotho.

9

111:9
Isaya 54:10
Wabathumela abantu bakhe ukukhululwa;

uyalezile isivumelwano sakhe kuze kube phakade;

lingcwele, liyesabeka igama lakhe.

10

111:10
Jobe 28:28
IzA. 1:7
9:10
1 Thim. 4:8
Ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha;

banengqondo enhle bonke abakwenzayo.

Udumo lwakhe lumi kuze kube phakade.