IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
10

Ukuchithwa kwababi

101

10:1
IsiLilo 3:56
Jehova, umeleni kude na?

Uzifihlelani ubuso ezikhathini zokuhlupheka na?

2

10:2
AmaH. 37:12
Ngokuqhosha komubi ompofu uyahlupheka;

mababanjwe ngamacebo abawacebileyo.

3Ngokuba omubi uyazigabisa ngokufisa komphefumulo wakhe,

nohulazayo uyamvalelisa,

amdelele uJehova.

4

10:4
Jobe 21:14
AmaH. 14:1
Omubi ngokuzikhukhumeza kobuso bakhe uthi:

“Akanaki lutho;

akakho uNkulunkulu,”

injalo imicabango yakhe yonke.

5

10:5
Hez. 12:27
Izindlela zakhe zithembekile izikhathi zonke;

izahlulelo zakho ziphakeme kakhulu kunokubona kwakhe;

zonke izitha zakhe uyazidelela.

6Uthi enhliziyweni yakhe: “Angiyikuzanyazanyiswa;

izizukulwane nezizukulwane angisoze ngehlelwa ngozi.”

7

10:7
Rom. 3:14
Umlomo wakhe ugcwele isiqalekiso nenkohliso nobudlova;

ngaphansi kolimi lwakhe kukhona ukwelelesa nokonakala.

8Uhlezi ezindaweni zokuqamekela zemizi;

ezindaweni ezisithekileyo uyambulala ongenacala;

amehlo akhe ayamhlwaya othithibeleyo.

9

10:9
AmaH. 17:12
37:32
Jer. 5:26
Endaweni esithekileyo uqamekela njengengonyama emphandwini wayo;

uhlomele ukumbamba ohluphekileyo;

uyambamba ohluphekileyo ngokumngenisa esihibeni sakhe.

10Uyanyonyoba, uyakhothama,

abathithibeleyo bawe ngamazipho akhe.

11

10:11
Jobe 22:13
AmaH. 73:11
Uthi enhliziyweni yakhe:

“UNkulunkulu ukhohliwe,

ubusithezile ubuso bakhe;

akasoze wakubona nanini.”

12Vuka, Jehova!

Nkulunkulu, phakamisa isandla sakho,

ungakhohlwa abahluphekileyo.

13

10:13
Hez. 8:12
Kungani ukuba omubi adelele uNkulunkulu,

athi enhliziyweni yakhe: “Awuyikukunaka,” na?

14

10:14
AmaH. 68:5
Ubonile wena;

ngokuba ukukhathazeka nokuhlupheka uyakubona wena

ukuze ukubeke esandleni sakho;

othithibeleyo uyazinikela kuwe;

wena ungumsizi wentandane.

15

10:15
AmaH. 37:10,36
Yaphula ingalo yomubi;

buphenyisise ububi besoni,

ukuze ungabe usabufumana.

16

10:16
Jer. 10:10
UJehova uyinkosi kuze kube phakade naphakade;

abezizwe bayachithwa emhlabeni wakhe.

17Jehova, uyakuzwa ukulangazela kwabamnene;

uyaqinisa inhliziyo yabo,

indlebe yakho uyibeka kubo

18

10:18
Dut. 10:18
Isaya 2:22
ukuba wahlulele intandane nocindezelweyo,

ukuze umuntu wasemhlabeni angabe esabanga uvalo.

11

UJehova uyisiphephelo nomvikeli

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

111Ngiyaphephela kuJehova;

nisho kanjani kuwo umphefumulo wami ukuthi:

“Balekela entabeni yenu njengenyoni, na?

2

11:2
AmaH. 64:3
Ngokuba bhekani,

ababi bawunsala umnsalo wabo,

babeka imicibisholo yabo entanjeni

ukuba bacibishele ebumnyameni abaqotho ngenhliziyo.

3Nxa izisekelo zidilizwa,

olungileyo angenzani na?”

4

11:4
Isaya 66:1
Hab. 2:20
Math. 5:34
UJehova usethempelini lakhe elingcwele,

uJehova, isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini;

amehlo akhe ayabuka,

izinkophe zakhe ziyahlola abantwana babantu.

5

11:5
AmaH. 5:4
UJehova uyamhlola olungileyo;

kepha omubi nothanda ubudlwangudlwangu

umphefumulo wakhe uyamzonda.

6

11:6
Gen. 19:24
Dut. 29:23
Hez. 38:22
Unisa izihibe phezu kwababi;

umlilo nesibabule nomoya oshisayo

kuyisabelo sendebe yabo.

7

11:7
AmaH. 33:5
Ngokuba uJehova ulungile,

uyathanda ukulunga;

oqotho uyakubheka ubuso bakhe.

12

UJehova ungumsizi wabamelana namashayakhothe

Kumholi wokuhlabelela. NgeSheminiti.* Ihubo likaDavide.

121

12:1
Isaya 57:1
Mika 7:2
Siza, Jehova,

ngokuba owesaba uNkulunkulu akasekho,

ngokuba banyamalele abathembekileyo kubantwana babantu.

2Bakhuluma amanga,

kwaba yilowo nalowo kumakhelwane wakhe;

ngezindebe ezithophayo bakhuluma nganhliziyombili.

3

12:3
AmaH. 5:6
UJehova uyakunquma zonke izindebe ezithophayo,

ulimi olukhuluma amazwi amakhulu,

4

12:4
Eks. 5:2
abathi: “Siyakunqoba ngolimi lwethu;

izindebe zethu zinathi;

ngubani oyinkosi phezu kwethu na?”

5

12:5
AmaH. 10:17
“Ngenxa yokubandezeka kwabahluphekileyo

nangokububula kwabampofu

ngizakuvuka kalokhu,” usho uJehova,

“ngimbeke ekusindisweni akulangazelelayo.”

6

12:6
2 Sam. 22:31
AmaH. 119:140
IzA. 30:5
Amazwi kaJehova angamazwi ahlanzekileyo,

anjengesiliva elihlanjululwe esithandweni emhlabathini,

lihlanjululwe kasikhombisa.

7Wena Jehova uyakubagcina,

ubavikele kulesi sizukulwane kuze kube phakade.

8Abangamesabi uNkulunkulu bayashanguza nxazonke,

lapho amanyala ephakeme kubantwana babantu.