IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
11

UJehova uyisiphephelo nomvikeli

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

111Ngiyaphephela kuJehova;

nisho kanjani kuwo umphefumulo wami ukuthi:

“Balekela entabeni yenu njengenyoni, na?

2

11:2
AmaH. 64:3
Ngokuba bhekani,

ababi bawunsala umnsalo wabo,

babeka imicibisholo yabo entanjeni

ukuba bacibishele ebumnyameni abaqotho ngenhliziyo.

3Nxa izisekelo zidilizwa,

olungileyo angenzani na?”

4

11:4
Isaya 66:1
Hab. 2:20
Math. 5:34
UJehova usethempelini lakhe elingcwele,

uJehova, isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini;

amehlo akhe ayabuka,

izinkophe zakhe ziyahlola abantwana babantu.

5

11:5
AmaH. 5:4
UJehova uyamhlola olungileyo;

kepha omubi nothanda ubudlwangudlwangu

umphefumulo wakhe uyamzonda.

6

11:6
Gen. 19:24
Dut. 29:23
Hez. 38:22
Unisa izihibe phezu kwababi;

umlilo nesibabule nomoya oshisayo

kuyisabelo sendebe yabo.

7

11:7
AmaH. 33:5
Ngokuba uJehova ulungile,

uyathanda ukulunga;

oqotho uyakubheka ubuso bakhe.