IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
108

Umkhuleko wokunqoba izitha

Igama. Ihubo likaDavide.

1081

108:1
AmaH. 57:7
Inhliziyo yami iduduzekile, Nkulunkulu;

ngizakuhlabelela, ngihube,

ngisho nomphefumulo wami.

2Vukani, lugubhu nehabhu!*

Ngizakuvusa ukusa.

3Ngizakukubonga phakathi kwabantu, Jehova,

ngikudumise phakathi kwezizwe.

4

108:4
AmaH. 36:5
Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwezulu,

nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini.

5Phakama, Nkulunkulu,

phezu kwezulu,

inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke.

6

108:6
AmaH. 60:5
Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe,

sindisa ngesandla sakho sokunene, ungizwele.

7UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe, wathi:

“Ngiyakwethaba;

ngiyakulidabula iShekemi,

ngisilinganise isiGodi saseSukoti.

8Ngowami uGileyadi,

ngowami uManase;

u-Efrayimi uyisivikelo sekhanda lami,

uJuda uyintonga yami yokubusa.

9UMowabi uyisitsha sami sokuhlambela;

phezu kuka-Edomi ngiphonsa isicathulo sami;

phezu kweFilistiya ngiyethaba.”

10Ngubani oyakungiyisa emzini oyinqaba na?

Ngubani oyakungiholela kwa-Edomi na?

11Akusiwena Nkulunkulu osilahlileyo na?

Nkulunkulu, awusaphumi nezimpi zethu.

12Siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni,

ngokuba ukusiza komuntu kuyize.

13

108:13
AmaH. 18:29
NgoNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla;

yena uyakunyathela phansi izitha zethu.