IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
106

Ukuhlubuka kuka-Israyeli nokuthembeka kukaJehova

1061Haleluya!

Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2Ngubani ongalanda izenzo zamandla zikaJehova,

azwakalise lonke udumo lwakhe, na?

3Babusisiwe abaqaphela ukwahlulela kwakhe,

owenza ukulunga ngezikhathi zonke.

4Ngikhumbule, Jehova,

ngomusa onawo kubantu bakho,

ungihambele ngensindiso yakho,

5ukuze ngibone inhlanhla yabakhethiweyo bakho,

ngithokoze ngentokozo yesizwe sakho,

ngizibonge kanye nefa lakho.

6Sonile kanye nawobaba;

senzile okubi, sonakala.

7Obaba abaqondanga izibonakaliso zakho eGibithe,

abakhumbulanga ubuningi bezenzo zakho zomusa;

bahlubuka ngaselwandle, uLwandle Olubomvu.

8Nokho wabasindisa ngenxa yegama lakhe,

ukuze abonakalise amandla akhe.

9Wakhuza uLwandle Olubomvu, lwasha;

wabaholela ekujuleni njengasehlane.

10Wabasindisa esandleni sababazondayo,

wabakhulula esandleni sesitha.

11Amanzi asibekela izitha zabo;

akwasala noyedwa kubo.

12Khona bakholwa ngamazwi akhe,

bahlabelela udumo lwakhe.

13Bashesha bakhohlwa imisebenzi yakhe,

abalindelanga isiluleko sakhe.

14Bahaha nokuhaha ehlane,

bamlinga uNkulunkulu kwahlongasibi.

15Wabanika abakufisayo,

kepha wathuma ukonda emiphefumulweni yabo.

16Baba nomhawu ngoMose ekamu,*

nango-Aroni ongcwele kaJehova.

17Umhlaba wavuleka,

wamgwinya uDathani,

wagqiba iviyo lika-Abiramu.

18Kokheleka umlilo eviyweni labo;

ilangabi lashisa laqeda ababi.

19Benza ithole eHorebe;

bakhuleka kuso isithombe esibunjiweyo.

20Baguqula kanjalo inkazimulo yabo,

yaba njengenkabi edla utshani.

21Bakhohlwa uNkulunkulu umsindisi wabo

owayezenzile izinto ezinkulu eGibithe,

22izimangaliso ezweni likaHamu

nokwesabekayo ngaseLwandle Olubomvu.

23Wathi ubezakubabhubhisa,

uma uMose okhethiweyo wakhe ebengemanga ebusweni bakhe ukubakhulumela,

ukuze amyekise intukuthelo yakhe, funa ababhubhise.

24Badelela izwe elihle,

babengakholwa yizwi lakhe.

25Bakhonona besematendeni abo;

babengalaleli izwi likaJehova.

26Ngalokho waphakamisa isandla sakhe ngakubo

ukuba abawise ehlane,

27awise nenzalo yabo phakathi kwabezizwe,

abahlakaze emazweni.

28Bazihlanganisa noBali Peyori,

badla okuhlatshelwe abafileyo.

29Bamcunula ngezenzo zabo;

kwabhoboka isifo phakathi kwabo.

30Wayesesuka uFinehasi, wahlulela;

saphela isifo;

31lokhu wakubalelwa njengokulunga

ezizukulwaneni ngezizukulwane kuze kube phakade.

32Bamcunula ngasemanzini aseMeriba;

kwaba kubi kuMose ngenxa yabo.

33Ngokuba baphambana noMoya wakhe;

wakhuluma ngamawala ngomlomo wakhe.

34Abababhubhisanga abantu

uJehova abayaleza ngabo,

35kepha bahlangana nabezizwe,

bafunda imisebenzi yabo.

36Bakhonza izithombe zabo,

zaba lugibe kubo.

37Amadodana namadodakazi abo

bawahlabela amademoni.

38Bachitha igazi elingenacala,

igazi lamadodana abo namadodakazi abo

abawahlabela izithombe zaseKhanani;

izwe langcoliswa yigazi.

39Bangcola kanjalo ngemisebenzi yabo,

baphinga ezenzweni zabo.

40Intukuthelo kaJehova yokheleka ngakubantu bakhe;

ifa lakhe laba yisinengiso kuye.

41Wabanikela esandleni sabezizwe;

ababazondayo bababusa.

42Izitha zabo zabacindezela,

bathotshiswa phansi kwesandla sazo.

43Kaningi wabakhulula;

kepha bahlubuka ngecebo labo,

bawiswa phansi ngobubi babo.

44Nokho wanaka ukuhlupheka kwabo,

esezwile ukukhala kwabo.

45Wabakhumbulela isivumelwano sakhe;

waphenduka ngokobuningi bomusa wakhe.

46Wabatholisa ububele ebusweni babo bonke ababebathumbile.

47Sisindise, Jehova Nkulunkulu wethu,

sibuthe kwabezizwe

ukuba sidumise igama lakho elingcwele,

sethabe ekukudumiseni.

48Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli

kusukela phakade kuze kube phakade.

Abantu bonke mabathi: “Amen.”

Haleluya!

107

INCWADI YESIHLANU

Amahubo 107 – 150

Ukubonga iNkosi kwabakhululekileyo bakwa-Israyeli

1071Bongani uJehova, ngokuba muhle,

ngokuba umusa wakhe umi phakade.

2Mabasho njalo abahlengiweyo bakaJehova,

abahlengileyo esandleni sesitha;

3wababutha emazweni,

empumalanga nasentshonalanga,

enyakatho naselwandle.

4Bazulazula ehlane ngendlela yakwahlongasibi,

abafumananga umuzi wokuhlala.

5Belambile, bomile,

umphefumulo wabo waphela amandla phakathi kwabo.

6Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo;

wabakhulula ezinsizini zabo.

7Wabahola ngendlela elungileyo

ukuba baye emzini wokuhlala.

8Mababonge uJehova ngomusa wakhe

nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

9Ngokuba usuthisa umphefumulo olangazelayo;

umphefumulo olambayo uyawugcwalisa ngokuhle.

10Babehlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa

beboshiwe osizini nasensimbini,

11ngokuba babephambene namazwi kaNkulunkulu,

babesidelele isiluleko soPhezukonke.

12Wathobisa inhliziyo yabo ngokuhlupheka;

bawa kungekho osizayo.

13Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo,

wabakhulula ezinsizini zabo.

14Wabakhipha ebumnyameni nasethunzini lokufa,

wagqabula izibopho zabo.

15Mababonge uJehova ngomusa wakhe

nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

16Ngokuba waphulile amasango ethusi,

wanquma imigoqo yensimbi.

17Babe yizithutha ngenxa yeziphambeko zabo;

ngenxa yobubi babo babehlushwa.

18Umphefumulo wabo wenyanya konke ukudla;

basondela emasangweni okufa.

19Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo;

wabakhulula ezinsizini zabo.

20Wathuma izwi lakhe, wabaphilisa,

wabakhulula emathuneni abo.

21Mababonge uJehova ngomusa wakhe,

nezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

22Mabanikele iminikelo yokubonga,

balande imisebenzi yakhe ngokwethaba.

23Behlela elwandle ngemikhumbi,

bathengiselana emanzini amakhulu.

24Laba babona imisebenzi kaJehova

nezimangaliso zakhe ekujuleni.

25Ngokuba wakhuluma, wavusa umoya wesiphepho

owaphakamisa amadlambi olwandle.

26Bakhuphukela ezulwini,

babuye behlela kuzo izintwa;

umphefumulo wancibilika ngosizi.

27Bayendayenda,

bantengezela njengodakiweyo;

konke ukuhlakanipha kwabo kwagwinywa.

28Base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo,

wabakhulula ezinsizini zabo.

29Wathulisa isiphepho,

kwaze kwaba ngukuthula,

kwathula namadlambi olwandle.

30Base bethokoza, ngokuba kwaba ngukuthula;

wabaholela ethekwini lokufisa kwabo.

31Mababonge uJehova ngomusa wakhe

nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu.

32Mabamphakamise ebandleni labantu,

bamdumise emhlanganweni wamalunga.

33Imifula wayiphendula ihlane,

nemithombo yamanzi isigagadu,

34nomhlabathi ovundileyo waba lugwadule lukasawoti

ngenxa yobubi babahlezi khona.

35Ihlane waliphendula amachibi amanzi,

nomhlabathi owomileyo imithombo yamanzi.

36Wabahlalisa khona abalambileyo,

bakha khona umuzi wokuhlala.

37Balima amasimu, batshala isivini,

kwabathelela izithelo.

38Wababusisa, banda kakhulu,

akanciphisa izinkomo zabo.

39Babuye bancipha,

bathotshiswa ngokucindezelwa, nangobubi, nangosizi.

40Wathela ukudelelwa phezu kwezikhulu,

wabazulazulisa ehlane elingenandlela.

41Nokho waphakamisa ompofu, wamkhipha osizini,

enza imindeni njengomhlambi.

42Olungileyo uyakukubona, ajabule;

ububi bonke bumelwe ukuvala umlomo.

43Ohlakaniphileyo makaqaphele lokhu;

bayakuqonda umusa kaJehova.

108

Umkhuleko wokunqoba izitha

Igama. Ihubo likaDavide.

1081Inhliziyo yami iduduzekile, Nkulunkulu;

ngizakuhlabelela, ngihube,

ngisho nomphefumulo wami.

2Vukani, lugubhu nehabhu!*

Ngizakuvusa ukusa.

3Ngizakukubonga phakathi kwabantu, Jehova,

ngikudumise phakathi kwezizwe.

4Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwezulu,

nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini.

5Phakama, Nkulunkulu,

phezu kwezulu,

inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke.

6Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe,

sindisa ngesandla sakho sokunene, ungizwele.

7UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe, wathi:

“Ngiyakwethaba;

ngiyakulidabula iShekemi,

ngisilinganise isiGodi saseSukoti.

8Ngowami uGileyadi,

ngowami uManase;

u-Efrayimi uyisivikelo sekhanda lami,

uJuda uyintonga yami yokubusa.

9UMowabi uyisitsha sami sokuhlambela;

phezu kuka-Edomi ngiphonsa isicathulo sami;

phezu kweFilistiya ngiyethaba.”

10Ngubani oyakungiyisa emzini oyinqaba na?

Ngubani oyakungiholela kwa-Edomi na?

11Akusiwena Nkulunkulu osilahlileyo na?

Nkulunkulu, awusaphumi nezimpi zethu.

12Siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni,

ngokuba ukusiza komuntu kuyize.

13NgoNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla;

yena uyakunyathela phansi izitha zethu.